Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

U C H W A Ł A Nr IV_13_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze

U C H W A Ł A  Nr IV/13/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

 

 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ust.2 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( t.j. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku – z póź. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. – Dz. U. Nr 142, poz. 1593

z 2001r. z póź. zmianami ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku

w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach

powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz.1223 – ze zmianami)

Rada Gminy w Sławoborzu uchwała, co następuje:

 

 

              § 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Sławoborze w następującej wysokości:

 

-         wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości........................3 700,00 zł.    

-         dodatek funkcyjny w wysokości......................................1 300,00 zł.   

-         dodatek specjalny w wysokości 20%

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.......1 000,00 zł       

-         dodatek za wysługę lat w wysokości

20% wynagrodzenia zasadniczego ....................................740,00 zł.       

            

                                                  Razem:......................... 6 740,00 zł.    

 

 

Słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści zł.        

                

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy

w Sławoborzu.

 

 

      § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/204/2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

9 czerwca 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy w Sławoborzu.

 

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od  5 grudnia 2006r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wynika z ostatnich publikacji, po każdym wygaśnięciu mandatu wójta i rozpoczęciu nowej kadencji rada gminy powinna podjąć uchwałę ustalającą  jego wynagrodzenie, nawet jeśli stanowisko objęła ta sama osoba, lub składniki wynagrodzenia nie uległyby

zmianie przy zmianie osoby na tym stanowisku.

Ostatnie wynagrodzenie ustępującego wójta wynosiło w sumie 6 126,00 zł,. co stanowiło

najniższe wynagrodzenie na tym stanowisku.

Uchwała zawiera 10 procentowy zwrot wynagrodzenia , który przewiduje projekt budżetu gminy na 2007 r. Powyższa zmiana wynagrodzenia pozwoli na uniknięcie podejmowania

uchwały  o  wynagrodzeniu  wójta   z  chwilą  ogłoszenia  nowych  tabel wynagrodzeń, co następuje w pierwszym kwartale każdego roku.