Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr IV_ 12_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powierzenia reprezentowania w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr IV/ 12/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie powierzenia reprezentowania w Zgromadzeniu Związku Miast

i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

 

 

              Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm./ oraz § 10 ust. 1 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rada Gminy w Sławoborzu uchwala,

co następuje:

 

 

§ 1. Powierza się radnemu Markowi Kuźmie reprezentowanie Gminy Sławoborze

w  Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.  

 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/75/2003 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                     Jadwiga Nowakowska