Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2007 rok

UCHWAŁA NR  Projekt

Rady Gminy Sławoborze

z dnia ………………….

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165,art.166, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104; zm.:  Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 12 349 171 zł

       zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ……………….  14 322 689 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.  1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

             zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

        2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

            strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości …… zł

            zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 973 518 zł, który pokryty zostanie przychodami   

       pochodzącymi z:

1)      zaciąganych kredytów w kwocie ……………………………….…..…. 1 700 000 zł

2)     wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie …………………………………………………….………… 273 518 zł

 § 5.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych    

         zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  ………………………. 2 010 674 zł

         zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.  Ustala się dochody w kwocie 45 675 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  

        alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 675 zł na realizację zadań określonych w gminnym

        programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i     

        Gospodarki Wodnej w wysokości :

1)      przychody  9 450 zł

2)      wydatki      9 450 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

- 2 –

 

§ 8.  Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nie należące do  

        sektora finansów publicznych kwotę ……………………………………………  16 000 zł

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1)      na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty ………………………………………… 150 000 zł

2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty .. 1 700 000 zł

3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ……….    404 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ………………….. 150 000 zł

2)     zaciągania zobowiązań:

a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ujęte w załącznikach Nr 3 i 4 do uchwały.

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie ustalonym w art.188 ust 2., z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie     

      działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.  Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r., jak w       niniejszej uchwale.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne,

        zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku     

          Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 22/2006

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 15 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 259 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.   Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r. wraz z 

             objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, w celu rozpatrzenia i   

             uchwalenia.

  1. Projekt budżetu jest podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu na 2007 rok.
  2. Przesyła się Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

 

 

BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE

 

 

NA ROK     2007

 

 

Sławoborze, 15 listopada 2006 r.

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA 2007 rok

           

            Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania działalnością gminy.

Podstawowe akty prawne regulujące kwestie związane z opracowaniem, uchwalaniem i wykonywaniem budżetu zawarte są w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o samorządzie gminy. Ustawa o samorządzie gminy określa ponadto katalog zadań, które władze gminy winny wykonywać, aby zaspakajać zbiorowe potrzeby jej mieszkańców. Opracowując projekt budżetu wzięto przede wszystkim pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy, stanowiące o powodzeniu w realizacji planowanych zadań. Źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

            W dniu 15 września 2006 r. Wójt Gminy wydał Zarządzenie nr 19/2006  w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2007 r. Zastosowano je przy kalkulowaniu wielkości dochodów i obliczaniu kwot wydatków budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2007 rok ustalono w następujących kwotach  - ogółem:

      I.

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

12 349 171

 

w tym: zadania zlecone

2 010 674

II.

WYDATKI OGÓŁEM

14 322 689

 

w tym: zadania zlecone

2 010 674

III.

Rozchody:

Spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

404 000

IV.

DEFICYT BUDŻTU I-(II+III)

2 377 518

V.

Przychody:

2 377 518

 

Źródła pokrycia deficytu:

 

 

Kredyty bankowe w bankach krajowych

1 700 000

 

Inne źródła (wolne środki)

677 518

 

I.                   Dochody 

Kwota planowanych dochodów na 2007 r. skalkulowana została w oparciu o:

·      obowiązujące w 2006 r. stawki podatków i opłat, bez uwzględnienia planowanego na 2007 r. zwiększenia stawek o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych zastosowany przez Ministerstwo Finansów , tj. średnio o 1,9  %.,

·      średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2006 r. 35,52 zł/q, (wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2006 r. ) do wyliczenia podatku rolnego,

·      średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2006 r. 133,70 / m3, (wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2006 r.), do wyliczenia podatku leśnego,

·      przewidywane wpływy z tyt. świadczonych usług,

·      prognozowane wpływy z innych tytułów na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim,

·      informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnym podziale dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie,

·      pisma Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji dla gminy na 2007 r.

 

Załączona do niniejszych objaśnień „Kalkulacja dochodów budżetu” przedstawia prognozowane dochody własne gminy oraz pozostałe dochody gminy w następujących grupach i kwotach:

 

 

L.P.

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

% udział dochodach ogółem

1.

Dochody własne gminy

3 503 598

28,3

2.

Dotacje celowe

4 138 452

33,4

3.

Subwencje

3 401 462

27,4

4.

Środki pozyskane z innych źródeł

1 356 085

10,9

 

RAZEM

12 349 171

100,0

 

            Z analizy danych wynika, że dochody planowane na 2007 r. będą wyższe od wykonanych w roku 2006 o ok.38 %, co nastąpi przede wszystkim za sprawą zaplanowania po stronie dochodów dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji:

  • budowę hali sportowej 1 423 900 zł,
  • budowę obiektu socjalnego na stadionie 201.702 zł,
  • terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP (boiska) oraz place zabaw w sołectwach gminy Sławoborze 1.311.085 zł (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
  • zagospodarowanie turystyczne regionu (szlaki turystyczne ) 45 000 zł,
  • remont i wyposażenie domu kultury (projekt „Z Chopinem na codzień …) 59 750 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 r., określony został na podstawie wstępnych danych o:

ü      liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na 10 września 2006 r.

ü      danych dot.: liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach na rok szkolny 2005/2006,

ü      oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2005/2006 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Do wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. wykorzystano dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2005/2006.

Subwencja ogólna dla gminy Sławoborze jest wyższa od ubiegłorocznej o 189 846 zł., tj. o 6,6 %, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o 98 133 zł.

 

II.                  WYDATKI.

Przy projektowaniu budżetu gminy na 2007 rok, przyjęto że:

ü      średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,9 %,

ü      wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w skali roku o 10 %.

W projekcie budżetu gminy na 2007 r wydatki budżetowe ogółem wynoszą 14 322 689 zł.,i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2006 r. o 142,2 %. W kwocie zwiększonych wydatków oprócz pokrycia planowanej 1,9 % inflacji i 10 % wzrostu wynagrodzeń, mieszczą się wprowadzone do budżetu środki na inwestycje. Ponadto otwarta jest sprawa dopłat do ceny wody i oczyszczania ścieków. W projekcie budżetu przyjęto, że skutki znacznej podwyżki taryf poniesie gmina, dlatego kwota planowana na dopłaty wynosi  839 800  zł.

            Wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo gminie przez administracje rządową wyniosą 2 010 674 zł i stanowią 14,04 % planowanych wydatków ogółem. Zadania te w 97,6 % wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Bliższe dane z tego zakresu znajdziemy w informacji sporządzonej przez GOPS.

 

Wydatki budżetowe jednostek gminy w 2007 roku oraz ich struktura w budżecie gminy:

 

 

L.p.

        

          Nazwa jednostki

 

Przewidywane wykonanie

w 2006

 

Plan na 2007

 

Wskaźnik

 2007 : 2006

Udział % w budżecie gminy

1.

Urząd Gminy

4 875 147

8 360 922

171,5 %

58,4 %

 

W tym:

 

 

 

 

-

wydatki bieżące

2 905 272

3 397 675

116,9 %

 

-

zadania zlecone

62 707

47 674

76,0 %

 

-

Inwestycje

1 907 168

4 915 573

257,7 %

34,3 %

2.

Zespół Szkół Publicznych

2 529 494

2 876 543

113,7 %

20,1 %

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

2 731 779

 

3 085 223

 

112,9%

 

21,5 %

 

w tym: zadania zlecone

1 809 351

1 963 000

108,5 %

 

 

OGÓŁEM

10 136 420

14 322 689

150,2 %

100,00

 

            Plan finansowy Urzędu Gminy na 2007 r. jest znacznie wyższy od przewidywanego wykonania w 2006 r. a wskaźnik wzrostu odbiega o poziomu wzrostu w pozostałych jednostkach gminy ze względu na to, iż urząd jest jednostką realizującą inwestycje i wydatki na nie zajmując znaczną pozycję w strukturze wydatków gminy wpływają na taki obraz wydatków Urzędu Gminy.

            Dyrektor Zespół Szkół Publicznych przedłożył Wójtowi Gminy projekt planu finansowego na 2007 r. wynoszący  2 876 543 zł. Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 wydatkami szkoły objęte zostały dodatkowo 2 zadania tj. kl. „0” i dowożenie uczniów do szkół autobusem szkolnym „Gimbus”. W ślad za tym jednostka otrzymała z budżetu gminy środki finansowe za pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań.

Miernikiem wielkości środków przyznawanych na funkcjonowanie Zespołu Szkół Publicznych przez organ stanowiący JST jest kwota subwencji oświatowej przekazywana gminie z Ministerstwa Finansów oraz dochody własne realizowane przez jednostkę. W 2007 rok kwota subwencji oświatowej wynosi 2 281 588 zł., natomiast dochody własne realizowane przez jednostkę przewidziano w kwocie 142 700 zł., w tym środki na dożywianie uczniów 135 000 zł. Z powyższego wynika, że na zadania z zakresu oświaty realizowane przez ZSzP należy przeznaczyć w budżecie gminy w 2007 r. dodatkową kwotę w wysokości 452 255 zł. W porównaniu do 2006 r. jest to kwota wyższa o 227 255 zł.

            O zadaniach pomocy społecznej i środkach finansowych potrzebnych na ich realizację w 2007 r. wyczerpujące informacje zawarte są w projekcie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Plany finansowe jednostek gminy stanowią integralną część budżetu gminy.

 

III.             Inwestycje

            W projekcie budżetu gminy na 2007 rok zadania inwestycyjne określone są w załącznikach nr 3 i 3a i  4. Najważniejsze z nich to:

§         Kontynuacja budowy hali sportowej przy szkole w Sławoborzu, ustala się, że przeznaczy się na nią 3 073 000 zł, w tym prognozowane dodatkowe dofinansowanie z samorządu województwa ze środków Ministerstwa Sportu, ma wynieść 1.000.000 zł. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również koszty obsługi kredytów zaciągniętych na finansowanie (odsetki, prowizje). W 2007 r. wydatki te wzrosną, ze względu na zaciągnięcie drugiego kredytu w kwocie 1 330 000 zł., (łącznie 2 030 000 zł – spłacono na dzień sporządzania niniejszej informacji 150 000 zł). Zakończenie budowy do końca 2007 r. wiązać się będzie z dalszym kredytowaniem inwestycji, ponieważ środki unijne drugiej edycji na wnioski złożone w 2007 r. dostępne będą dopiero w 2008 r. Przyjęcie drugiej opcji z próbą uzyskania środków z funduszu UE uchroni gminę od zadłużenia, lecz wydłuży okres realizacji.

§         Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Słowieńsku, zaplanowano uwzględniając wniosek Rady Sołeckiej. Przewidziane na realizacje zadania środki w budżecie gminy wynoszą 60.000 zł.

§         Budowa obiektu socjalnego na stadionie I etap – wydatki na inwestycję w ramach programu objętego współfinansowaniem ze środków zagranicznych PO ROW. Wartość całej inwestycji ma wynieść ca 1 200 000 zł, z czego 80 % nakładów sfinansowanych zostanie ze środków UE, pozostałe 20 % zapewni budżet gminy. Zadanie występowało w ubiegłorocznym budżecie gminy, z negatywnym skutkiem w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu. W 2007 r. ponowiona będzie próba znalezienia innych źródeł dofinansowania i realizacji zadania.

§         Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP w Sławoborzu oraz place zabaw w miejscowościach: Rokosowo, Sławoborze, Krzecko, Powalice, Mysłowice i Słowieńsko.  Zadanie to również występowało w budżecie 2006 r. Wniosek o dofinansowanie odrzucono ze względów formalnych. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 1.311.085 zł, dofinansowanie z tzw. funduszu norweskiego do 85% wartości projektu.

Łącznie na inwestycje z budżetu gminy w 2007 roku przeznaczy się 2 070 799 zł, w tym pokrycie kredytem 1 700 000 zł. Planowane nakłady wyniosą ogółem 4 915 573 zł.

 

IV.              Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 i obsługa długu w 2007 r.

 

L.p.

 

 

Pochodzenie kredytu lub pożyczki – przeznaczenie

 

 

Kwota zaciągniętego kredytu

Stan zadłużenia na 31.12.2006

 

Kwota do spłaty

w

 2007 r.

 

Kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2007 r.

 

Prognoza       zadłużenia na koniec 2007 r.

 

01.01.2007

1.

PBS Świdwin – budowa hali sportowej przy ZSzP

 

700.000

 

528.000

 

132.000

 

x

 

396.000

2.

PBS Świdwin – kredyt w r-ku

150.000

0

0

x

0

3.

BOŚ O/Koszalin

1 330 000

1 330 000

272 000

x

1 058 000

.

 

 

 

 

 

 

4.

NN – inwestycje

 

 

 

1 700 000

1 700 000

 

RAZEM

2 180 000

1 858 000

404 000

1 700 000

3 154 000

Wskaźnik zadłużenia  (%)

x

21,25

3,3

x

25,54

 

            Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów gminy (art.170 uofp). Z powyższego wynika, że w budżecie naszej gminy występuje spora rezerwa  do osiągnięcia  tego wskaźnika. Natomiast łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Do projektu budżetu dołączono Prognozę łącznej kwoty długu publicznego gminy  Sławoborze do 2013 r., w którym przedstawione są spłaty na przestrzeni lat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz symulacja spłat potencjalnego kredytu na pokrycie kosztów inwestycji w przewidywanej kwocie  1.700.000 zł.

Finansowanie wydatków budżetowych odbywa się z dochodów budżetowych, na które składają się wymieniane już dochody własne, subwencje oraz dotacje. Wydatki natomiast dzielą się na bieżące, (głównie stałe), remontowe i inwestycyjne. Kontynuowanie kierunków rozwojowych gminy z uwagi na ograniczony poziom dochodów gminy, determinujących poziom wydatków powoduje, że na zadania inwestycyjne wymagane jest zaciągnięcie dalszych kredytów. Taki poziom wydatków inwestycyjnych jest możliwy jedynie przy planowaniu pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych, wymienianych w treści projektu budżetu. Jeśli natomiast okaże się, że gmina nie otrzyma ich, to planowane zadania inwestycyjne na rok 2007 muszą ulec zmianie. Sytuacja taka miała miejsce w 2006 roku, ponieważ z tego powodu doszło do ograniczenia zakresu rzeczowo – finansowego budowy hali sportowej, zrezygnowano z budowy obiektu socjalnego na stadionie oraz budowy boisk i placów zabaw. Mając na uwadze powyższe, wykonując budżet gminy należałoby dołożyć wszelkich starań, aby wydatki bieżące ograniczyć do niezbędnego minimum, przy pełnym uzasadnieniu i zachowaniu szczególnych oszczędności oraz zachować bezwzględna dyscyplinę budżetową.

                                                                                 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              Oskar Smulski

 

 

Sławoborze, dnia 15 listopada 2006 r.

 

 

 

Opr. Skarbnik Gminy

 

 

INFORMACJA

 O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWOBORZE

 

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Sławoborze na dzień 30 października 2006 r. wynosi ogółem 13 968 048 zł. Na wartość tą składają się:

1.       Grunty o wartości ewidencyjnej (księgowej) 1 311 481 zł, o powierzchni ogółem 98,32 ha, stanowiących własność gminy, z czego wydzierżawia się 39,94 ha, w użytkowanie wieczyste oddano 6,89 ha.

2.       Budynki i lokale o wartości ogółem 1 394 049 zł:

a)      18 budynków mieszkalnych, stanowiących własność gminy, wszystkie oddane w najem osobom fizycznym,

b)      3 lokale mieszkalne - własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym,

c)      12 budynków gospodarczych – stanowią własność gminy, 9 oddane w najem, 3 użytkowane przez Urząd Gminy i Zespół Szkół Publicznych,

d)       3 budynki strażnic (remiz strażackich), użytkowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych (Rokosowo, Powalice, Słowieńsko),

e)       budynki użyteczności publicznej: dom kultury - 1, 3 obiekty szkolne, 3 świetlice wiejskie, budynek administracyjny UG.

3.       Budowle

a)      Sieć gazowa średniego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjną o wartości początkowej 1 728 539 zł, oddana w użytkowanie dystrybutorowi gazu. Stan prawny na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie pozawala na stwierdzenie innej formy posiadania, mimo zapłaty przez dystrybutora części „opłaty wyrównawczej” z tyt. kosztów poniesionych przez gminę na wybudowanie sieci. Sprawa znajduje się na wokandzie Sądu Arbitrażowego.

b)      Przystanki – 13 szt. usytuowane na terenie całej gminy, o wartości ewidencyjnej 74 918 zł.

c)      Drogi gminne o powierzchni zmierzonej 2,21 ha i wartości 994 821 zł.

d)      Stadion w Sławoborzu i boiska sportowe o wartości ewidencyjnej 14 462 zł.

e)      Pozostałe budowle: wysypisko śmieci, ogrodzenia, linie energetyczne, sieć deszczowa o wartości ewidencyjnej 89 254 zł.

Nieruchomości wymienione w poz. od b) – e) stanowią własność gminy.

4.       Urządzenia techniczne i maszyny, do których należą: wyposażenie kawiarenki internetowej (komputery, wyposażenie dodatkowe,) urządzenia techniczne i wyposażenie biur Urzędu Gminy i Domu Kultury o wartości ewidencyjnej 140 694 zł., stanowią własność gminy.

5.       Środki transportu, to 7 samochodów specjalnych pożarniczych oraz samochód dostawczy i osobowy – OPEL VIVARO, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 395 418 zł. Samochody pożarnicze oddane są w użytkowanie jednostkom OSP, natomiast samochód dostawczy i osobowy znajdują się w dyspozycji Urzędu Gminy. Wszystkie wymienione środki transportu stanowią własność gminy.

6.       Środki trwałe w budowie – dot.: budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu. Wartość nakładów od początku realizacji na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynosi 3 518 136 zł., w tym za okres objęty informacją 1 377 680 zł.  Przewidywany okres zakończenia budowy 31.12.2007 r.

7.       Finansowe składniki majątku trwałego, to wartość udziałów gminy w spółkach handlowych:

a)      Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu – 2 910 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na pokrycie, których gmina wniosła wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych o wartości 8 906 700 zł.

b)      Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Wardyń Górny – 40 udziałów o wartości 700 zł każdy, wniesione w gotówce.

Zmiana w stanie wartości mienia nastąpiła w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1)      sprzedaży składników majątkowych gminy: 4 działek budowlanych i lokalu mieszkalnego za kwotę 34 169 zł.,

2)       wniesienie aportu do spółki MWiK w Kołobrzegu w postaci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości łącznej (po wycenie) 8 906 700 zł.,

3)      przyjęcia nieodpłatnego obiektów: (przystanki), budynków gospodarczych (magazyn dla OSP, budynek gospodarczy w Sidłowie) o wartości łącznej  61 937 zł.

4)      zmiany (in -) wartości ewidencyjnej gruntów wskutek wyceny  261 943 zł

            W 2007 roku gmina przewiduje uzyskanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, dzierżawy i wynajmu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie łącznej 625 095 zł., w tym z tyt. opłaty wyrównawczej za sieć gazową 431.025 zł.

            Nakłady na utrzymanie składników mienia gminy ewidencjonowane są w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej;


700 – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 – 71035 Cmentarze

 754 – 75412 Ochotnicze straże pożarne

801 – 80113 Dowożenie uczniów do szkół

900 – 90002 Gospodarka odpadami

921 – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

926 – 92601 Obiekty sportowe

 

            Łączna kwota planowanych wydatków na utrzymanie mienia w projekcie budżetu na 2007 r. przewidziana jest w wysokości 152 000 zł.

W 2006 r. gmina osiągnęła dochody „z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania” (na dzień 30.10.2006 r.) w wysokości 165 597 zł.

 

Sporz. Skarbnik Gminy

 

 

 

I. Wyszczególnienie jednostka przeliczeniowa podstawa naliczenia Kwota wg wyliczenia PLAN NA 2007 Przew. wyk.w 2006 Wsk. 2006:2005

§§

1 2 3 4 5 6 7 8

I. DOCHODY WŁASNE


3 503 598 2 962 197 118,28%

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych Min.Fin.
0 699 306 642 432 108,9%

0020 podatek dochodowy od osób prawnych wg wykon.
0 102 7 000 1,5%

0310 podatek od nieruchomości wg stawek
1 480 208 1 418 000 1 418 000 100,0%


podatek od nieruchomości od osób fizycznych obowiąz.
211 789 150 000 150 000 100,0%


budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni: w 2006 r.mieszkalne 0,40 78 925 31 570

zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 14,24 4 884 69 548

zajetych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr. 3,58 338 1 210

pozostałych 5,33 8 747 46 622

pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów 3,05 4 683 14 283

budowle 2% 569 133 11 383

od gruntów za 1m2 powierzchni
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,54 19 848 10 718

pozostałe 0,12 184 461 22 135

pozostałych, będących we władaniu emertyów i rencistów 0,07 61 723 4 321

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

1 268 419 1 268 000 1 268 000 100,0%


budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:
mieszkalne 0,40 3 871 1 548

zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 14,24 5 357 76 284

pozostałych 5,33 4 147 22 104

budowle 2% 30 404 877 608 098

budowle wykorzyst.do wytwarz.elektr.ciep. 2% 16 824 922 336 498

od gruntów za 1m2 powierzchni
grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,54 262 588 141 798

pozostałe 0,12 683 323 81 999

grunty pod jeziorami 3,53 25,91 91
1 2 3 4 5 6 7 0

0320 podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 35,52 x 2,5 x ha przelicz.

318 384 273 000 239 000 114,2%


od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 35,52 x 2,5 x ha przel.) 88,80 1 720,1 152 745 110 000 88 000od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 35,52 x 5 x ha przel.) 177,60 25,20 4 476 3 000 2 000od osób prawnych 88,80 1 814,90 161 163 160 000 126 000
0330 podatek leśny

160 895 160 200 152 000 105,4%


(wg śr.cena drewna za 3 kw.2006-133,79 zł x 0,220 m3 z ha fiz.)
od osób prawnych (nadleśnictwa) 29,41 5 321 156 491 156 500 149 000od osób fizycznych 14,44 305 4 404 3 700 3 000


0340 Podatek od środków transportowych

16 516 14 000 17 200 96,0%


od osób prawnych l.pojazdów wg stawek 5 949 6 000 6 000 100,0%


od osób fizycznych j.w. w 2006 r. 10 567 8 000 11 200 71,4%

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w karty podatkowej przewid. wykonanie

10 000 10 000 100,0%

0360 podatek od spadków i darowizn j.w.

500 500 100,0%

0400 wpływy z opłaty produktowej j.w.

220 220 100,0%

0410 wpływy z opłaty skarbowej j.w.

10 000 10 000 100,0%

0430 wpływy z opłaty targowej j.w.

400 400 100,0%

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej j.w.

40 000 40 000 100,0%

0470 wpływy za zarzad,uzytkowanie wieczyste nieruchomości umowy
4 050 3 800 3 800 100,0%

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zezwolenia
45 675 45 675 44 364 103,0%


za zezwolenia za sprzedaż alkoholu do 4,5% i od 4,5 do 18% 47 525 24 675

za zezwolenia za sprzedaz alkoholu powyżej 18 % 10 2 100 21 000
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (za zajecie pasa drogowego,…) decyzja

60 000 60 000 100,0%

0500 podatek od czynności cywilno-prawnych przewidyw

22 000 22 000 100,0%

0690 wpływy z różnych opłat j.w.

4 700 4 700 100,0%


opłaty za wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej j.w.

2 500 2 500pozostałe opłaty (za upomnienia i inne) j.w.

2 200 2 200


0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t

59 847 65 900 65 900 100,0%


czynsze za lokale mieszkalne - pow.użytkowa m2 1 735 5,23 9 074 9 000 11 600czynsze za budynki gospodarcze 370 2,4 888 800 800czynsz za lokal użytkowy TP S.A. 78m2 x 15,53 zł =1 219 12 1 219 14 628 14 600 14 600dzierżawa działki o pow. 400 m2 przy ul. Białogardzkiej "Polkomtel" 12 1 025 12 300 12 300 12 300najem ściany na budynku DK pod radiolinię TP S.A. 12 700 8 400 8 400 8 400


1 2 3 4 5 6 7 8


wynajem pomieszczeń w DK (imprezy okolicznościowe) 6 625 3 750 3 500 3 500wynajem świetlic wiejskich (imprezy okolicznościowe) 8 75 600 600 600dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie) 3 1 000 3 000 3 000 3 000najem pomiesczeń biurowych - GOPS 12 100 1 200 1 200 1 200najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin 12 500,17 6 002 6 000 6 000wpływy z wykupu kwater na cmentarzu b.p.

2 500 2 500wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne) j.w.

2 000
dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny) j.w.

2 000 1 500
0830 wpływy z usług:


164 000 278 650 58,9%


opłata z wodę (wpływy z windykacji zaległości) 1,25 szacunkowo
15 000 69 000opłata za odprowadzanie ścieków (wpływy z windykacji zaległości) 1,35 j.w.
5 000 50 000za kopanie grobów b.p.

2 000 2 000za wyżywienie uczniów w szkołach decyzja

134 000 104 000za świadczenie usług opiekuńczych j.w.

2 000 2 000opłata za c.o.,wodę, ścieki, energię elektyryczną w ZSzP umowa

6 000 4 400składowanie odpadów na wysypisku-odpady komunalne publiczne przewidyw


47 250


0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:

54 370 54 370 56 000 97,1%


nieruchomości sprzedawane na rzecz najemców (80% bonifikaty) 3 przewidywana 9 000 9 000
nieruchomości sprzedawane w drodze przetargu lub negocjacji 7 j.w. 43 890 43 890
spłaty ratalne nabytych w latach ub. składników majątkowych wg umów
1 480 1 480
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałych8510 wpływy zróżnych rozliczeń - opłata wyrównawcza z tyt.wybudowania sieci gazowej w Sławoborzu wg umowy 900 000
431 025 0 0,0%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wg wyk.

15 000 15 000 100,0%

0920 pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.) j.w.

10 700 7 300 146,6%

0970 wpływy z róznych dochodów j.w.

0 4 800 0,0%

2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 5,00% 14 000 700 700 6 000 11,7%II. DOTACJE CELOWE


4 088 026 2 739 859 149,21%2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wg zarz. Wojewody

2 010 674 1 815 298 110,8%

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin j.w.

384 000 652 182 58,9%

2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanane na podst.porozumień pomiędzy j.s.t. wg porozum.


1 700 0,0%

1 2 3 4 5 6 7 0

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp EFRWP 10 500

6 300 0,0%

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp Euroregion Pomerania

8 000 10 272 0,0%

6310 dotacje celowe otrz.z budzetu panstwa na zakupy inwestycyjne wojewoda


0


6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zalupy inwestycyjne własne gmin
Obiekt socjalny na stadionie 201 702 "F.Chopin" 59 750 261 452 0


6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje0


6630 dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje Min.Sportu

1 423 900 254 100 560,4%III. SUBWENCJE


3 401 462 3 211 616 106,6%

2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin19 444 0,0%

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: Min.Fin.

3 401 462 3 192 172 106,6%


część wyrównawcza, z tego Min.Fin.

1 100 698 991 474 111,0%


kwota podstawowa Min.Fin.

589 328 522 821 112,7%


kwota uzupełniajaca Min.Fin.

511 370 468 653 109,1%


część równoważąca Min.Fin.

19 176 17 243 111,2%


część oświatowa Min.Fin.

2 281 588 2 183 455 104,5%IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ


1 356 085 0 0,0%

6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Europejski Obszar Gospodarczy / Norweski Mechanizm Gospodarczy - terenowe urzadzenia sportowe)


1 311 085 0


6298 finansownie programów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, FS oraz z funduszy unijnych finasujacych wspólna polityke rolną - EFRROW


45 000
OGÓŁEM DOCHODY ( poz. I+II+III+IV) x x x 12 349 171 8 976 897 137,6%Załącznik Nr 1 do wniosku z dnia 02.10.2006r.
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 - Informacja finansowa

Wójta Gminy Sławoborze dotycząca spłaty kredytu w kwocie 1 330 000 zł., przeznaczonego na inwestycję - budowa hali sportowej, przewidzianej do spłaty w latach 2007-2011


Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane wykonanie


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A. DOCHODY 7 033 669 9 173 277 8 742 347 9 449 737 10 192 000 7 992 000 7 992 000 7 992 000
2. B. WYDATKI 6 610 328 9 511 342 10 074 246 11 251 737 7 594 000 7 594 000 7 594 000 7 726 000
3. B1 Wydatki bieżące 6 303 621 7 400 790 8 273 560 8 218 348 7 581 360 7 594 000 7 594 000 7 726 000
4. B2 Wydatki majatkowe 306 707 2 110 552 1 800 686 3 033 389 12 640


5. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) 423 341 -338 065 -1 331 899 -1 802 000 2 598 000 398 000 398 000 266 000
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) -356 508 346 833 1 331 899 1 802 000 -2 598 000 -398 000 -398 000 -266 000
7. D1. Przychody ogółem: 28 492 835 093 1 554 591 2 200 0008. D11. kredyty i pożyczki, w tym:
700 000 1 330 000 2 200 0009. D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE, w tym:10. D1111. pożyczki, na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budzetu państwa


2 200 00011. D12. spłaty pożyczek udzielonych12. D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:
38 341

13. D131. środki na pokrycie deficytu14. D14. papiery wartościowe, w tym:15. D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE16. D15. obligacje jst oraz związków komunalnych, w tym:17. D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. D16. prywatyzacja majatku j.s.t.19. D17. inne żródła, w tym: 28 492 96 752 224 591
20. D171. środki na pokrycie deficytu21. D2. Rozchody ogółem, z tego: 385 000 488 260 222 692 398 000 2 598 000 398 000 398 000 266000
22. D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym: 265 000 340 000 147 000 398 000 2 598 000 398 000 398 000 266000
23. D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE, w tym:24. D2111. pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności2 200 000


25. D22 pożyczki 120 000 80 000

26. D23. lokaty w bankach27. D24. wykup papierów wartościowych, w tym:28. D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci UE29. D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:30. D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE31 D26 inne cele
68 260 75 692
32. E. UMORZENIE POŻYCZKI
160 000

33. F. DŁUG NA KONEC ROKU 623 260 750 692 1 858 000 3 660 000 1 062 000 664 000 266 000 0
34. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,35. 2) zaciągniete kredyty 315 000 675 000 1 858 000 1 460 000 1 062 000 664 000 266 000 0
36. 3) zaciągniete pożyczki 240 000


37. 4) przyjete depozyty 2)38. 5) wymagalne zobowiazania 68 260 75 692

39. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów40. b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłuznikiem. 68 260 75 692

41. 6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE


2 200 000a) kredytyb) pożyczki


2 200 0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c) emitowane papiery wartościowe42. G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1)%- 8,86% 8,18% 21,25% 38,73% 10,42% 8,31% 3,33% 0,00%
43. G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.33 (-) poz.41) / poz.1) 8,86% 8,18% 21,25% 15,45% 10,42% 8,31% 3,33% 0,00%
44. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 457 000 431 000 212 800 2 787 800 501 800 480 800 459 800 310 800
45. 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 331 000 350 000 175 000 484 000 464 000 443 000 422 000 273 000
46. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 126 000 81 000

47. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami

37 800 37 800 37 800 37 800 37 800 37 800
48. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.49. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE


2 266 000a) spłaty rat kredytów z odsetkamib) spłaty rat pozyczek z odsetkami


2 266 000c) wykup papierów wartościowych50. I Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz / 1) % 6,50% 4,70% 2,43% 29,50% 4,92% 6,02% 5,75% 3,89%
51. I.1 Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) (poz.44 - poz.49/ poz. 1) % 6,50% 4,70% 2,43% 5,52% 4,92% 6,02% 5,75% 3,89%
52. J. Dane dotyczące spłaty zaciąganego zobowiązania, z tego: x
11 000 326 000 313 000 300 000 286 000 273 000
53. 1) spłata podstawowych rat x x
266 000 266 000 266 000 266 000 266 000
54. 2) odsetki x x 11 000 60 000 47 000 34 000 20 000 7 0001) odpowiednie skreslić
2) depozyty przyjete do budżetu
3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia


Sławoborze, 09 października 2007 r.


 

 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ………………. Rady Gminy Sławoborze z dnia ……….. r.


PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 - Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy - Powiatu 1 Sławoborze na lata 2007 - 2011
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Planowane wykonanie


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. A. DOCHODY 5 990 636 7 033 669 9 173 277 8 742 347 12 349 171 10 245 840 8 465 000 8 463 000 8 463 000 8 463 000 8 463 000
2. B. WYDATKI 6 085 692 6 610 328 9 511 342 10 074 246 14 322 689 9 837 840 7 772 000 7 772 000 7 950 000 8 000 000 8 000 000
3. - wydatki bieżące 5 912 792 6 303 621 7 400 790 8 273 560 9 407 116 7 677 000 7 772 000 7 772 000 7 818 000 7 820 000 7 820 000
4. - wydatki majatkowe 172 900 306 707 2 110 552 1 800 686 4 915 573 2 160 840

132 000 180 000 180 000
5. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) -95 056 423 341 -338 065 -1 331 899 -1 973 518 408 000 693 000 691 000 513 000 283 000 283 000
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 95 056 -356 508 318 573 1 331 899 1 973 518 408 000 693 000 691 000 513 000 283 000 283 000
7. D1. Przychody ogółem: 504 262 28 492 766 833 1 554 591 2 377 518

8. 1) kredyty, w tym:

700 000 1 330 000 1 700 000


a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


9. 2) pożyczki, w tym:a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwab) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł


10. 3) spłaty pożyczek udzielonych


11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 85 397
38 3411 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. 5) papiery wartościowe, w tym:a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


13. 6) obligacje jst, w tym:a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


14. 7) prywatyzacja majatku j.s.t.


15. 8) inne żródła 418 865 28 492 28 492 224 591 677 518

16. D2. Rozchody ogółem 409 206 385 000 448 260 222 692 404 000 408 000 693 000 691 000 513 000 283 000 283 000
17. 1) spłaty kredytów, w tym: 270 000 265 000 300 000 147 000 404 000 408 000 693 000 691 000 513 000 283 000 283 000

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


18. 2) spłaty pożyczek, w tym: 120 000 120 000 80 000
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


19. 3) pożyczki udzielone


20. 4) wykup papierów wartościowych, w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


21. 5) wykup obligacji samorządowych, w tym:a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


22. 6) inne cele 19 206
68 260 75 692


23. E. UMORZENIE POŻYCZKI

160 00024. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 623 260 750 692 1 858 000 3 154 000 2 746 000 2 053 000 1 362 000 849 000 566 000 283 000
25. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,


26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 315 000 675 000 1 858 000 3 154 000 2 746 000 2 053 000 1 362 000 849 000 566 000 283 000
27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000
28. 4) przyjete depozyty 2)


29. 5) wymagalne zobowiazania
68 260 75 69230. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów


31. b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji


32. c) jednostek sektora finansów publicznych
68 260 75 692
6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE


33. a) kredytyb) pożyczkic) emitowane papiery wartościowed) emitowane obligacje samorządowe


34. G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) % 15,69% 8,86% 8,18% 21,25% 25,54% 26,80% 24,25% 16,09% 10,03% 6,69% 3,34%
35. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 457 000 431 000 212 800 730 800 775 800 730 800 564 000 537 000 307 000 292 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36. 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 331 000 350 000 175 000 693 000 738 000 693 000 564 000 537 000 307 000 292 000
37. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 126 000 81 00038. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami


37 800 37 800 37 800 37 80039. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.


40. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UEa) spłaty rat kredytów z odsetkamib) spłaty rat pozyczek z odsetkamic) wykup papierów wartościowychd) wykup obligacji samorządowych,


41. I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)% 8,08% 6,50% 4,70% 2,43% 5,92% 7,57% 8,63% 6,66% 6,35% 3,63% 3,45%1) odpowiednie skreslić2) depozyty przyjete do budżetu3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia


 

 

II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
1 2 3 4 5 6 7 8

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


30 387 58 961 51,5%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


24 387 53 000 46,0%


Z dniem 1 kwietnia 2006 r. infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi gmina przekazałado Spólki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Kołobrzegu, która realizuje zadanie dostawywody i przyjmowania i oczyszczania ścieków. Wydatki związane z inwestycjami w tymzakresie realizuje ZMiGDorzecza Parsety w ramach Funduszu Spójności. W budżeciegminy zabezpiecza się wydatki na potrzeby Związku dotyczace działań na rzecz realizacjiprojektu:5 000 22 000

1. Składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno - stawka 2,80

Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - propozycja Zarządu ZMiG l. mieszk. 4 309
12 065 13 000

2. Obsługa długu (spłaty pożyczki płatniczej i inwestycyjnych, odsetki) udział w kosztach
7 322Rozdz. 01030 Izby Rolnicze


6 000 5 961 100,7%


Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rol. 250 000 2%
6 000 5 961 100,7%

DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ


338 800 174 500 194,2%

Rozdz. 40002 Dostawa wody


338 800 174 500 194,2%

§ 4300 zakup usług pozostałych - dopłata do ceny wody rok

338 800 80 000 423,5%

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wskazuje jednozna -II - IV kw.


cznie, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków,w celu jej obniżenia dla mieszkańców gminy, łagodząc w ten sposób skutki podwyżki.Kształtowanie cen wody i ścieków jest wynikiem kalkulacji uzasadnionych kosztówprzedstawionych przez MWiK Spólka z o.o. w Kołobrzegu, zakładu z założenia nastawionego na działanie bez zysku, (przejściowo w oparciu o wyliczenie poniesionych kosztów Należy rozważyć rozłożenie skutków podwyżki taryf na odbiorców i na gminę. W tym celu oczekuję propozycji Rady Gminy, decydujacej w sprawie ustalenia wysokosci dopłaty. Po podjęciu stosownej uchwały w sprawie dopłat, dokonana zostanie korekta budżetu w tym zakresie.

kosztów, także przez Urząd Gminy).

Na wzrost cen mediów wpłynie przede wszystkim fakt doliczenia do kosztów

wytworzenia kosztów administrowania, czyli utrzymania zarządu Spółki. Szansa na obniżenie taryf istnieje również w tym, że spółka zweryfikuje prognozowane koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z pozytywnym skutkiem dla ich obniżenia.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożona przez Spółkę MWiiK na rok 2007

wynosi 5,08 zł za 1 m 3 i jest wyższa o 2,13 zł. Aktualnie dopłata gminy do 1 m3 wody

wody wynosi 0,95 zł., co oznacza, że cena 1m 3 wody dla mieszkańców gminy po zwyżcewynosiłaby 4,13 zł. Natomiast utrzymanie dla mieszkańców ceny dotychczasowej 2 zł,wiąże się ze zwiększeniem dopłaty do 3,08 zł za 1 m3.Średnioroczne zużycie wody 100 - 110 tys.m3 x 3,08 zł = 338 800 zł


II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

Dział 600 Transport i łączność


160 300 66 000 242,9%

Rozdz. 60016 Drogi puliczne gminne


160 300 66 000 242,9%

1. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych ( remonty cząstkowe: zjazd z drogi powiat. w Sidłowie, drogi Poradz-Drzeń-Mysłowice, drogi do sklepu w Mysłowicach z chodnikiem) szacunkowa

40 000


2. Wykonanie projektów budowlanych na remonty dróg: Krzesimowo - Nowe Ślepce, ul. Leśnej i parkingu przy ul. Leśnej w Sławoborzu oraz parkingu przy stadionie j.w.

59 500


3. Remont parkingu w centrum Sławoborza (nawierzchnia, murek, ławki) j.w.

16 000


4. Remont nawierzchni (polbruk) drogi bocznej od ul. Kołobrzeskiej (od posesji p. Andrusiów)


12 000


5. Wymiana nawierzchni chodników: M-ce, Słowieńsko/teren gminy-współpraca z Zarz. Dróg) j.w.

9 000


6. Wykonanie wykazu dróg gminnych oraz projektu organizacji ruchu dla organu nadzorującego ruch drogowy (Dz.U. Nr 17 poz. 32 z 2000 r. oraz Dz.U. Nr 5 z 2003) j.w.

9 500


7. Zimowe utrzymanie dróg wg potrzeb

10 000


8. Zakup tablic kierunkowych (ze słupkami) z nazwami ulic w Sławoboprzu szt 23 187,0 zł 4 300Realizacja zadań w poz.2 z udziałem środków PO ROW dofinsowanie 75 % wartosci projektu.W 2007 roku wykonanie kosztorysów i złożenie wniosków, rozpoczecie prac w 2008 r.
Dział 630 TURYSTYKA


65 000 0 0,00%


Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki


65 000 0 0,00%


Działanie w ramach funduszy INTERREG IIIA lub PO ROW


1. Wytyczenie nowej ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Sławoborze ze szlakiemSolnym wg wyznaczonej trasy Sławoborze - Jezioro Leśne - Lepino - Rokosowo -Domacyno - Karlino. Długość trasy ok.. 27 km. W ramach działania dokonane zostanie Śr.własne 15,0% 8 750
wytyczenie szlaku przez wykwalifikowanego znakarza oraz profesjonalnych oznakowań i Dofinansowanie 85,0% 26 250
tablic informacyjnych.


35 000


2. Odnowienie istniejącej scieżki pieszo-rowerowej i wykonanie oznakowań zgodnie z j.w. 15,0% 6 250
0 0,0%

normami określonymi przez PTTK
85,0% 18 750 25 000


3. Działania promocyjne w kierunku reklamowania walorów turystyczno -krajoznawczych gminy poprzez opracowanie folderów i mapturystycznych. nakład szt 1 000 5 000 0 0,0%
II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


52 500 30 500 172,1%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami


22 500 30 500 73,8%

1. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków (książki obiektów) wg cen

7 500


2. Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach administrowanych przez gminę wg potrzeb

5 000


3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: ogłoszenia prasowe, j.w.


wyceny, opłaty notarialne i sądowe, wyrysy, mapki ….. j.w.

10 000
Rozdz. 70095 Pozostała działalność


30 000 0 0,0%


Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użytecznościpublicznej: docieplanie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja źródeł ciepła,wykonanie elewcji zewnętrznej budynków użyteczności publicznej.Uzyskanie dofinansowania ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych iEOG w wys. 85 % wartości projektu.Działaniem będą objęte obiekty: Urząd Gminy, szkoły, strażnice, dom kultury, świetlice.Harmonogram realizacji zadania 2008 - 2010.W 2007 r. etap przygotowawczy: wykonanie audytów i kosztorysów, opracowaniei złożenie wniosku przewidywana

30 000 0 0,0%


DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


46 800 34 000 617,4%


Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego


21 300 25 000 85,2%

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art..14 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)


0 0

2. Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:


21 300 21 300 100,0%

projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publ.: cena 500 - 1000 zł wnioski 6 750 4 500projekt decyzji o warunkach zabudowy: cena od 400 - 900 zł wnioski 28 600 16 800II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)


8 000 8 000 100,0%
1. wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych,podziały nieruchomości …. wg potrzeb

8 000 8 000 100,0%


Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice)


17 500 1 000 1750%

1. Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz w Powalicach szt. 1

500


2. Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu w Powalicach 90 m2

6 500


3. Wykonanie chodnika na cmentarzu w Sławoborzu wokół kaplicy i dalej 130 m3

8 000


4. Odnowienie wnętrza kaplicy, zakup wyposażenia: obrusy,wazony ... wg potrzeb

800


5. Wywóz śmieci, prace ogólnoporzadkowe, zakup sadzonek rośl.ozdobnych j.w.

1 700
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


1 275 662 1 040 238 122,6%


75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności - zadanie zlecone)


63 467 47 000 135,0%


Wynagrodzenia, pochodne, odpisy)


50 867 43 495 116,9%
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników m-c 12 2 865 34 380


2. skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 10 % m-c 12 286 3 432


3. odpis na fundusz nagród - 3 % z poz.1 i 2 rok
1 130 1 130


4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 1 2 922 2 922


5. Składki na ubezpieczenia społeczne rok 17,23% 41 864 7 213


6. składki na Fundusz Pracy rok 2,45% 41 864 1 026


7. odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 038 37,50% 764 764Wydatki rzeczowe bieżące


3 600 3 505 102,7%
1. koszty szkoleń, podróże służbowe) przewidyw.
900 900


2. materiały kancelaryjne i biurowe, druki j.w.
500 500


3. serwis oprogramowania i konserwacja sprzętu j.w.
2 200 2 200
Wydatki majatkowe i wyposażenie


9 000 0

1. zakup regału na koperty osobowe, j.w. 1 1 000 1 000


2. zakup komutera do ewidencji ludności + drukarka j.w. kpl. 4 100 4 100


3. zakup nowego oprogramowania + instalacja i wdrożenie j.w.
2 500 2 500


4. zakup oprogramowania do USC (licencja, instalacja, wdrożenie) j.w.
1 400 1 400II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

Rozdz.75022 Rady Gmin


83 152 76 000 109,4%
1. Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy m-c 12 880 10 560


2. Diety spłtysów za udział w sesjach rady gminy 12 sołtysów x 66 zł posiedzeń 11 792 8 712


3. Diety radnych za udział w sesjach rady gminy 14 radnych x 110 zł j.w. 11 1 540 16 940


4. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu 9 czł.x 110 zł j.w. 14 990 13 860


5. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty 7 czł.x 110 zł j.w. 12 770 9 240


6. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. rolnict. 8 czł. x 110 zł j.w. 10 880 8 800


7. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej 3 czł. X 110 zł j.w. 28 330 9 240


8. Szkolenia radnych, podróże służbowe, rok 1 4 000 4 000


9. napoje, kawa, cukier, inne artykuły rok 1 1 300 1 300


10. inne nieprzewidziane wydatki RG rok 1 500 500
Rozdz. 75023 Urząd Gminy


1 025 368 917 626 111,7%


Wynagrodzenia, pochodne, odpisy


800 104 711 677 112,4%
1. wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 etatów (wg stanu na 30.10.) m-c 12 38 171 458 052


2. wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (4 etaty) m-nie 12 5 894 70 728


4. skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 10 % m-c 12 4 406 52 872


5. odpis na fundusz nagród - 3 % ( poz. 1+2+3) rok 3% 581 652 17 450


7. dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 1 42 534 42 534


8. wynagrodzenia bezosobowe stałe (1 osoba) 12 530 6 360 6 360


9. składki na ubezpieczenie społeczne stawka 17,23% 647 996 111 650


10. składki na fundusz pracy stawka 2,45% 647 996 15 876


11. nagrody jubileuszowe (2 pracowników za 25 lat pracy) rok
8 666 8 666


12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przec.zatr. 20 764 15 280


13. odpis na zfśs dla emerytów i rencistów 5 6,25% 2 038 637Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu


225 264 205 949 109,4%
1. wydatki na rzecz prac. nie zalicz. do wynagr. (ekwiwalenty, mleko, okulary) rok 1 2 500 2 500


2. podróże służbowe ryczłty samoch. 3 x 2.800 zł rocznie, podróże służbowe pozostałe prac. 3 2 800 27 600


3. obsługa prawna m-c 12 1 647 19 764


4. zakup opału (ogrzewanie budynku urzędu i domu kultury) tona 60 400 24 000


5. zakup energii rok 1 10 000 10 000


6. serwis oprogramowania (FK, PK, Śr.trwałe, budżet, płace…..ZETO) m-c 670 8 040 8 040


7. opłata za dostęp do bazy PESEL,BIP, Lex-a, Vademecum księg. m-c 12 860 10 320


8. zakup centralki telefonicznej wg ceny 1 4 000 4 000


II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
11. serwis kserokopiarki, komputerów, drukarek, CT(ew.naprawy i zakup akcesoriów, części zamiennych ...) rok 1 7 000 7 000


12. opłaty za przesyłki pocztowe przec.m-nie 12 800 9 600


13. opłaty telefoniczne (tel.stacjonarne + komórka) przec.m-nie 12 2 200 26 400


14. materiały biurowe (papier,składanka, atrament, kasety, art..kancelaryjne ….) przec.m-nie 12 1 000 12 000


15. środki czystości, artykyuły bhp i inne przec.m-nie 12 450 5 400


16. szkolenia merytoryczne i bhp pracowników rok
12 000 12 000


17. obowiązkowe badania lekarskie pracowników rok
2 100 2 100


18. opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów i gazów), ubezpieczenie rok
5 500 5 500


19. wydatki reprezentacyjne wójta, zakupy oklicznościowe (kwiaty,nagrody…) przec.m-nie 12 120 1 440


20. dostosowanie stanowisk komputerowych do wymagań zawartych w przepisach stanowiska 3 2 000 2 000


21. wymiana okien w nastepnych pomieszczeniach biurowych 4 850 3 400 3 400


22. utrzymanie samochodu "Żuk" (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie) wg potrzeb
5 000 5 000


23. Zaprojektowanie herbu, flagi, proporca i pieczęci gminy szacunkowo
8 000 8 000


24. zakupy i usługi różne nieprzewidziane rok
2 000 2 000


25. Odnowienie kolejnych pomieszczeń biurowych (remont sufitów, malowanie) szacunkowo
5 200 5 200


26. Wykonanie obowiązków kontrolnych wójta w jednostkach podległych (usługa audytorska) jednostka 2 3 500 7 000


27. zakup mebli do biura wicewójta (segment, biurko, fotele, …) kpl 1 5 000 5 000
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego


29 000 16 000 181,3%


Promocja gminy i współpraca z gminą niemiecką Loiching


1. Remont istniejących "witaczy" i ustawienie nowego od strony Rymania szt. 4 2 000 8 000


2. Wykonanie materiałów reklamowych gminy:foldery, gadżety, proporce,długopisy…na szczególne okazje związane z obchodami rocznicowymi oraz wizytami ważnychgości odwiedzajacych gminę wg potrzeb

1 500


3. Uczestnictwo Gminy w targach i wystawach w kraju i za granicą (podróże,ekspozycje) wg potrzeb

1 500


4. Wyjazd 20 - osobowej grupy młodzieży do Niemiec:koszty przejazdu, opiekunowie, śr.własne
5 000
tłumacz, ubezpieczenia Euroregion Pomerania 8 000 15 000


5. Wyjazd delagacji władz gminy do Loiching - Niemcy delegacje 2
3 000II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

Rozdz. 75095 Pozostała działalność


74 675 59 612 125,3%

Składki:


24 675


1. składka podstawowa na działalność biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty m-c 12 1 616 19 387 8 632 224,6%
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gopodarczych (0,50 x 4 300 mieszk) m-c 12 184 2 208 2 200

3. Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (0,60 x 4 300 mieszk.) rok 1 500 500 500

4. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (0,60 x 4 300 mieszk.) m-c 12 215 2 580 2 580Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych: organizacja robót pyblicznych


50 000 45 700 109,4%

i prac intwerwencyjnych - programy PUP, w tym wynagrodzenia i pochodne

46 876

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA (zadanie zlecone)


674 16 107 4,2%


75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli


674 675 99,9%

i ochrony prawa
Sfinansowanie kosztów dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców KBW DW

674 675


w tym: wynagrodzenia bezosobowe


27575109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa KBW DW


15 032 0,0%


752 OBRONA NARODOWA


700 400 175%


75212 Pozostałe wydatki obronne


700 400 175%


Koszty przejazdu poborowych na komisję poborową środkami komunikacji cena liczba

publicznej, (obowiazek wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku biletu pobor.
700 400 175%

obrony)
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA


148 813 159 553 93,3%


Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne


141 813 148 553 95,5%


Wynagrodzenia, pochodne, odpisy


14 038 10 675 131,5%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 kierowca) m-c 12 258 3 096 2 820

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 1 238 238 223

II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
3. składki na ubezpieczenia społeczne
17,19% 11 731 2 017


4. Składki na Fundusz Pracy j.w. 2,45% 11 731 287 72

6. Wynagrodzenia - umowy zlecenia 3 kierowców, komendat gm.jednostek m-c 12 700 8 400 7 560Wydatki rzeczowe


67 775 57 878 117,1%

Zapewnienie wydatków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń


1. paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż., (węże,drabiny,zbiorniki, umundurowanie, naprawy, części zamienne, ekwiwalenty, szkolenia) rok

40 000


2. ubezpieczenie srażaków, samochodów, rok

7 775


3. finansowanie utrzymania strażnic: energia, ogrzewanie (Sławoborze, Słowieńsko, Rokosowo) rok

15 000


4. remonty bieżące strażnic wg potrzeb strażnice 4 1 250 5 000
Wydatki majatkowe:Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Słowieńsku


60 000 80 000 75,0%


Rozdz. 75414 Obrona cywilna

7 000 7 000 11 000 63,6%


Wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania: przewidywane rok
1. zakup map do planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy, j.w.
500 500


2. doposażenie i szkolenia formacji j.w.
1 500 1 500


3. urządzenie magazynu (malowanie, regały, wentylacja) j.w.
1 000 1 000


4. wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania (komputer, fax, Internet) j.w.
4 000 4 000
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCHI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ


7 200 12 200 59,0%


Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych


7 200 12 200 59,0%

1. Serwis i aktualizacja oprogramowania "Tytuły wykonawcze" (ZETO) m-c 12 50 600


2 Usługi pocztowe (wysyłanie upomnienień, decyzji,wezwań …) kwartał 4 400 1 600


3. Prowizje bankowe od wpłat podatkowych kwartał 4 100 400


4. Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe kwartał 4 300 1 200


5. Prowizje dla inkasentów (sołtysi) kwartał 4 500 2 000


6. Koszty wykonania formularzy,druków (papier, tusz, tonner) zakup druków kwartał 4 350 1 400


II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

Dział 757 Obsługa długu publicznego


50 000 15 000 333,3%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

12 200 12 200Odsetki i prowizje z tyt. zaciągnięcia kredytów wg umów
12 200 12 20075704 Rozliczenia z tyt, poręczeń i gwarancji udz.przez Skarb P. lub jst

37 800 37 800
0,0%

Poręczenie na zabezpieczenie spłat pożyczki zaciągnietej przez MPGO - Wardyń Górny wg umów
37 800 37 800758 RÓŻNE ROZLICZENIA


20 640 15 400 134,0%Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe


20 640 15 400 134,0%

Koszty obsługi rachunków bankowych prowadzonych przez PBS (prowizje, m-c 12 500 6 000 5 000


obsługa kasowa - wg nowej umowy obowiązujacej od 1.04.2006) m-c 12 1 220 14 640 10 400DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


3 246 802 1 847 020 175,8%


80101 Szkoły podstawowe11 349 0,0%
1. Wyprawki szkolne dla ucznów podejmujacych naukę, finansowanez budżetu państwa dotacja


3 270 0,0%
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowegomłodocianych pracowników z budżetu państwa dotacja


8 079 0,0%


Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół


170 302 149 641 113,8%

Wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy


32 506Kierowca OPLA Vivaro - 1 etat


1. Wynagrodzenia osobowe m-c 12 1 815 21 782


2. Skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 10% m-c 12 182 2 178


3. Odpis na fundusz nagród - 3 % rok 3% 23 960 719


4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 1 1 852 1 852


5. składki na ubezpieczenia społeczne rok 17,19% 26 531 4 561


6. Składki na Fundusz Pracy rok 2,45% 26 531 650


7. odpis na ZFŚS rok 37,50% 2 038 764Koszty dowozu uczniów do szkół ogółem - w tym:


137 796


1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu


- Śr. cena biletu 50 zł x190 uczniów = 9 500 zł x 2,0% wzrost cen = 9 690 m-c 10 9 690 96 900Śr.cena biletu 27 zł x 25 uczniów = 675 zł x 2% wzrost cen = 689 zł m-c 10 689 6 890


2. Kl. "O" śr.cena biletu 50 zł x 16 dzieci = 800 zł x 2% wzrost cen = 816 zł m-c 10 816 8 160


3. Szkoła Podstawowa w Rusinowie (dzieci zMiędzyrzecza i Jastrzebnik)


II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
4. Dowóz do gimnazjum w Lekowie (z Międzyrzecza) 5 uczniów x 63 x 2% =321,30 m-c 10 321 3 213


5. dowóz niepełnospr. do SOOW: 20 ucz.x20 zł x 2%=408 zł m-c 10 408 4 080


6. Dowóz uczniów niepełnosprawnych Busem Vivaro z terenu gminy do SOOW i ZSzP: 140 km dziennie 11,2 ON x 4 zł x 22 dni x 2% = 1 005,31 m-c 10 1 005 10 053


7. Koszty eksploatacji i ubezpieczenia OPLA VIVARO rok

6 900


8. Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów SOOW -mieszkańców internatu na wyjazd do domu i powrót do szkoły (na wniosek rodziców) przewidyw

1 600Koszty dowozu uczniów GIMBUSEM występują w Planie Finansowym ZSzP - stanowiacego integralną część projektu budżetu gminy na 2007 r.
Rozdz. 80195 Pozostała działalność


3 076 500 1 686 030 182,5%


Wydatki bieżące


1. Zakup nagród rzeczowych dla absolwentów gimnazjum (wzorowi) oraz rok


za szczególne osiagnięcia w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także szkolny


za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kuttura)


3 500 1 830 191,3%

2. Sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisjikwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków dotacja


nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego z budż.p.


100 0,0%

Inwestycje:


3 073 000 1 718 200 178,8%

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkól Publicznych w Sławoborzu III etap Środki własne Min.Sportu Prognoza z MS
Struktura finansowania może opierać się na środkach własnych i z Min. Sportu 1 524 000 423 900 1 000 000 2 950 000 1 684 200 175,2%

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę hali w okresie jej budowy wg umów

123 000 34 000 361,8%

851 Ochrona zdrowia


45 675 40 292 113,4%


Rozdz.85113 Przeciwdziałanie narkomanii x

3 600 3 542 101,6%


Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi x

45 675 36 750 124,3%


REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH wg preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego integralną część projektu budzetu gminy na 2007 r.


45 675 36 750 124,3%


II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

854 Edukacyjna opieka wychowawcza


15 000 296 782 5,1%

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów


1. świadczenia społeczne budżet państwa


8 475 0,0%
2. inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna)


274 007 0,0%
3. Sypendia dla wzorowych uczniów i osiągających znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych: wg regulaminu Dyrektora Szkoły środki własne

15 000 8 000 187,5%
4. stypendia fundowane przez fundację (EFRWsi Polskiej) dotacja

0 6 300 0,0%


900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


725 692 541 156 134,1%


Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


552 360 401 360 137,6%

§ 4300 - zakup usług pozostałych (dopłata do oczyszczania ścieków)


501 000 230 000 217,8%


II - IV kw.

1. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na 2007 r.wynosi 10,85 zł i jest wyższa o 2,04 zł. Dopłata do 1 m3 wynosi 6,31 zł., cena dla odbiorcy 2,50 zł/1m3. Utrzymanie kwoty dopłaty powiększonej o zwyżkę powoduje wzrost wydatków z budżetu gminy o kwotę zwyżki, czyli: średnioroczna prod. ścieków 60.000 m3 x 8,35 zł = 501 000 zł.


2. Dostarczenie i montaż urzadzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu - spłata zobowiązania raty m-ne 12 4 280 51 360 49 680 103,4%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami


49 800 24 700 201,6%


Utrzymanie składowiska odpadów w Lepinie:


49 800 24 700 201,6%

Decyzja o funkcjonowaniu wysypiska do 31.07.2007 r.


1. Plantowanie śmieci 1 raz w m-cu16 godz.x 95 zł -= 1.520 zł) m-c 6 1 520 9 120


2. Koszty dozoru (umowa zlec.lub nierefundowane wynagr.pr.interw.) m-c 7 900 6 300


4. Opał, narzędzia, odzież ochronna, rękawice, rok 1 500 500


5. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odpady komunalne) kwartał 2 1 940 3 880


6. Opracowanie projektu na rekultywację wysypiska i wykonanie wg projektu ( realizacjaw ramach projektu finansowanego ze środków PO ROW: struktura finansowania: 25% 300 000
30 000Przewidywana wartość projektu ogółem = 1 200 000 zł. 75% 900 000 1 200 000
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi


8 800 8 800 100,0%
1 Opróznianie pojemników usytuowanych w miejsc. użyteczności publicznej m-c 12 500 6 000 5 500

2 Zakup paliwa do kosiarek, mioteł, narzędzi ... rok 1 800 800 700

3. Usługi transportowe, porządkowanie miejsc użyteczności publicznej rok 1 2 000 2 000 2 600

II. W Y D A T K I - URZĄD GMINY podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2007 Przewid. wykonan. 2006 Wskaźn. 2007:2006
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, uluc i placów


108 232 99 796 108,5%
1. Konserwacja punktów oświetlenia ulicznegoilość 285 lamp x 7,52 zł = 2 143,20 x 2% =2 186 m-c 12 2 186 26 232 23 796

2. Zakup energii wg zużycia przeciętnie m-nie m-c 12 6 000 72 000 60 000

3. Naprawa, wymiana punktów świetlnych na terenie gminy, nowe p-ty ośw. wg potrzeb

10 000 8 000


Rozdz. 90095 Pozostała działalność


6 500 6 500 100,0%

Przystanki


1. Naprawy bieżące przystanków usytuowanych na terenie gminy przystanki 15 100 1 500 1 500 100,0%

Opieka nad zwierzętami


1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt psy 10 500 5 000 5 000 100,0%

(wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki w schronisku)