Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr III_11_2006 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

                                                         UCHWAŁA Nr  III/11/2006

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę ……………. 340 522 zł.,

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę …………… 135 414 zł.,

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę …………….. 233 209 zł.,

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę ……………  30 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY –  9 161 619,00 zł

WYDATKI – 10 491 619,00 zł

1.      Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 330 000 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a)      kredytów zaciągniętych w bankach krajowych ……………... 1 330 000 zł

 

b)      wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek lat ubiegłych …………………………………0  zł.

.

2.      Przychody budżetu po zmianach wyniosą ……………..  1 552 692 zł; w tym:

a)  kredyty …………………………………………………..……………1 330 000 zł

b) Inne źródła (wolne środki …) …………………….……………………  222 692 zł.

3 . Rozchody …………………………………………..……... 222 692 zł, w tym:

a) spłaty rat kredytów …………………………………………………...   147 000 zł

b) z tytułu innych rozliczeń …………………………………………..…     75 692 zł

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2006 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

Uzasadnienie:

 

I.                   Dochody

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 340 522 zł. Główne źródła zwiększenia dochodów, to:

ü      Podatek od nieruchomości od osób prawnych, wynikający z korekt deklaracji dokonywanych przez podatników oraz uaktualnienie przypisu do złożonych deklaracji w roku podatkowym 2006 …………………………………………………….. 202 708 zł.,

ü       Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych (j. w.) ...................................... 18 300 zł,

ü      podatek od środków transportowych od os. fizycznych i prawnych      ….……  4 600 zł,

ü      opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych …………………...   9 014 zł,

ü      część oświatowa subwencji ogólnej ………………………………………..…   9 639 zł,

ü      uzupełnienie subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów gminy) ………..….  19 444 zł,

ü      wpływy za zajęcie pasa drogowego ………………………………………...…   2 000 zł,

ü      odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i pozostałe odsetki …..…    4 600 zł,

ü      wpływy z usług (dożywianie uczniów, odpłatność za posiłki – wniosek Dyrektora ZSzP) …………………………………………………………………………..…… 51 973 zł

ü      dotacja z powiatu na współ finansowanie imprez kulturalnych i sportowych  … 1 400 zł

2) Zmniejsza się dochody gminy o 135 414 zł, głównie z powodu niższych niż planowano

     wpływów z:

ü      opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin …………………………………. 60 000 zł,

ü      udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych …………………………  7 000 zł,

ü      sprzedaży składników majątkowych gminy……………………………………  20 000 zł

ü      korekty planu podatku od nieruchomości wynikającego z rozliczenia udziałów w łącznym zobowiązaniu pieniężnym ………………………………………………………40 000 zł ….

II.                Wydatki

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  233 209  zł, w tym m.in. na:

ü      koszty postępowania Trybunału Arbitrażowego powołanego do rozpoznania sporu z powództwa Gminy Sławoborze przeciwko G.EN.GAZ ENERGIA S.A. ……….. 20 000 zł

ü      pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych  ……………………….………………….   30 000 zł

ü      pokrycia zwiększonych kosztów wynagrodzeń w administracji ………………..   28 000 zł

ü      zakup środków żywności i usług związanych z dożywianiem uczniów ………… 49 319 zł

ü      zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji odpadów „GOMiG – Odpady oraz ewidencji substancji szkodliwych” – wymóg wynikający z art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 628), ……………….… 2 300 zł

ü      wykonanie projektu technicznego wod.-kan. na osiedlu domów jednorodzinnych na ul. Parcela, w celu umożliwienia nabywcom działek podłączenia do sieci, (w ślad za tym wykonanie uzbrojenia i wprowadzenie opłat adiacenckich)  …………………….. 4 000 zł

ü      wykonanie zadań w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku ze zwiększeniem dochodów za wydanie zezwoleń ……………….......... 9 014 zł,

ü      pokrycie kosztów odsetek z tyt. zaciągnięcia kredytu na budowę hali oraz zwiększenie zakresu rzeczowego zadania …………………………………………….……… 20 000 zł,

ü      zwiększenie dotacji na zakup samochodu strażackiego …………………….…...1000 zł  (w budżecie gminy zabezpieczono 80 000 zł, w umowie zakupu dotacja z budżetu wynosi 81 000 zł), oraz w związku z wykorzystaniem środków ustalonych w budżecie na 2006 r. dodatkowe środki na wydatki bieżące ……………………………………………  2 300 zł

ü      pokrycie zobowiązań wymagalnych w Zespole Szkół Publicznych ………… 20 000 zł

Zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 30 000 zł jest skutkiem przeniesienia wydatków z bieżących na inwestycyjne z tytułu ponoszenia kosztów obsługi (odsetki) pierwszego kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej.

 

 Oprac. Skarbnik Gminy

 

Załącznik do zmian projektu budżetu
gminy Sławoborze na 2006 r.DZIAŁ Rozdział Nazwa Dochody Wydatki
Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie
1 2 3 4 5 6 7
400
Zaopatrzenie w energię el.,gaz i wodę 38 000
50 000

40002 Dostawa wody 38 000
50 000

0830 wpływy z usług 37 0000920 pozostałe odsetki 1 0002630 dotacja przedmiotowa z budżetu
3020 nagrody i inne wydatki osobowe nie …

100

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

12 500

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 100

4110 składki na ubezpieczenia społeczne

1 800

4120 składki na FP

400

4170 wynagrodzenia bezosobowe

1 500

4210 zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4260 zakup energii

14 600

4300 zakup usług pozostałych

2 000

4430 rózne opłaty i składki

8 000600
Transport i łączność

14 000

60016 Drogi publiczne gminne

14 000

4270 zakup usług remontowych

14 000700
Gospodarka mieszkaniowa

0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne750
Administracja publiczna

13 100 13 600

75023 Urzędy Gmin


13 600

4300 zakup usług pozostałych


8 000

4410 podróże służbowe krajowe


5 600

75095 Pozostała działalność

13 100

4430 różne opłaty i składki

13 100
751
Urzędy naczelnych organów władzy … 675
675

75101 Urzędy naczelnych organów władzy … 675
675

2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa 6754170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników

230

4110 składki na ubezpieczenia społeczne

40

4120 Składki na FP

5

4210 zakup wyposażenia i materiałów

400
851
Ochrona zdrowia

3 542

85153 Zwalczanie narkomanii

3 542

4300 zakup usług pozostałych

3 542
852
Świadczenia społeczne

57 945 47 000

85212 Zasiłki rodzinne …
2910 zwrot dotacji …

10 945

85214 Zasiłki i pomoc w naturze


47 000

3110 świadczenia społeczne


47 000

85295 Pozostała działalność

47 000

3110 świadczenia społeczne

47 000
854
Edukacyjna opieka wychowawcza

3 427

85415 Pomoc materialna dla uczniów

3 427

2910 Zwrot dotacji ….

3 427
1 2 3 4 5 6 7
900
Gospodarka komunalna i ochrona środ. 35 000
50 000 13 000

90001 Gospodarka ściekowa 35 000
50 000

0830 wpływy z usług 35 0002630 dotacje przedmiotowa z budżetu …
3020 Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane

100

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

12 100

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 300

4110 składki na ubezpieczenia społeczne

1 300
4120 składki na fundusz pracy

200

4210 zakup wyposażenia i materiałów

2 000

4260 zakup energii

15 000

4300 zakup usług pozostalych

5 000

4410 podróże słuzbowe krajowe

1 000

4430 różne opłaty i składki

10 000

90003 Gospodarka odpadami


13 000

4300 zakup usług pozostałych


13 000921
Kultura i ochrona dziedzictwa

17 600 40 000

92109 Domy kultury, świetlice

17 600 40 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia

17 600926
Kultura fizyczna i sport


5 000

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej


5 000


73 675
210 289 118 600
Sporz. Skarbnik Gminiy Maria Wróbel 

 
Załącznik nr 1
do uchwały R.G. Nr XXXVI202/2006
z dnia 09 czerwca 2006 r.


DZIAŁ Rozdział Nazwa Dochody Wydatki
Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie
1 2 3 4 5 6 7
010
Rolnictwo i łowiectwo 0
25 000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

25 000

4300 zakup usług pozostałych

14 000

4430 różne opłaty i składki

11 000 0
400
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę
40002 Dostawa wody

10 000

6060 zakupy inwestycyjne

10 000
600
Transport i łączność

5 000 0

60016 Drogi publiczne gminne
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne ….

5 000
700
Gospodarka mieszkaniowa 32 000 0 9 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 32 000
9 000

0870 wpływy ze sprzedaży… 32 0004300 zakup usług pozostałych

9 000
756
Dochody od osób prawnych, od os.fiz. I od inn 36 90175618 Wpływy z innych opłat stan.doch.jst … 30 0000490 wpływy z innych lokalnych opłat … 30 00075621 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. 6 9010010 udziały w podatku doch.od os.fiz. 6 901


758
Różne rozliczenia
39 837 5 400

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
39 837


2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
39 837


75814 Różne rozliczenia finansowe

5 400

4300 zakup usług pozostałych

5 400
801
Oświata i wychowanie


39 837

80101 Szkoły podstawowe


7 564

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników


7 564

80103 Przedszkola przy szkołąch podstawowych


25 434

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników


23 000

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne


2 345

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


89

8110 Gimnazja


2 390

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne


2 390

80113 Dowożenie uczniów do szkół


1 410

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników


1 410

80114 Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół


3 039

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne


3 039
926
Kultura fizyczna i sport 11 50092601 Obiekty sportowe 11 500
23 000

66300 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy …. 11 50060500 wydatki na inwestycje jednostek

23 000


RAZEM 80 401 39 837 77 400 39 837

 

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr
III/11/2006
z dn. 13.12.2006
DZIAŁ Rozdział Nazwa Dochody Wydatki
Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie
010
Rolnictwo i łowiectwo

7 500

01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągtowa wsi
4430 różne opłaty i składki

4 000

01030 Izby rolnicze
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych…

3 500
400
Wytwarz. i zaopatrz. w en.el.,gaz i wodę
900


40002 Dostawa wody
0910 odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat
900


4300 zakup usług pozostałych700
Gospodarka mieszkaniowa 600 20 000 4 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0690 wpływy z różnych opłat 1000870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
20 000


0920 pozostałe odsetki 5004300 zakup usług pozostałych

4 000
710
Działalność usługowa 1 500 414


71035 Cmentarze
0750 dochody z najmu i dzierżawy 1 5000830 wpłwy z usług
414

750
Administracja publiczna

72 310

75023 Urzędy gmin
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

20 700

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000

4110 składki na ubezpieczenia społeczne

84

4120 składki na fundusz pracy

226

75095 Pozostała działalność
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane…

800

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

21 500

4110 składki na ubezpieczenia społeczne

5 000
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona …

3 300

75412 Ochotnicze straże pożarne
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane…

800

4210 zakup wyposażenia i materiałów

1 000

4300 zakup usług pozostałych

500

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jesnostek

1 000756
Doch.od os.praw.,od os.fiz. i od inn. jedn. 249 022 103 600


75615 wpływy z pod.rol.,leśn.,od czynn.cyw.-praw. ..
0310 podatek od nieruchomosci 202 7080320 podatek rolny 11 3000340 podatek od środków transportowych 6000500 podatek od czynności cywilno-prawnych
100


0690 wpływy z różnych opłat 2 0000910 odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 00075616 wpływy z pod.rol.,leśn.,od czynn.cyw.-praw. ..
0310 podatek od nieruchomosci
40 000


0320 podatek rolny 7 0000340 podatek od środków transportowych 4 0000360 podatek od spadków ni darowizn
1 500


0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 2 0000690 wpływy z różnych opłat 2 50075618 Wpływy z inn.opłat stan.dochody jst na podstawie innych ustaw
0430 wpływy z opłaty targowej 4000480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż … 9 0140490 wpływy z inn.lokalnych opłat pobieranych … 2 0000690 wpływy z różnych opłat
2 000


0970 wpływy z różnych dochodów 50075619 Wpływy z różnych rozliczeń
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej
60 000
757
Obsługa długu publicznego
7 000


75702 Obsługa … kredytów i pozyczek
8070 odsetki od … kredytów


30 000

75621 Udziały gmin w podatkach stan.doch.b.p.
0020 podatek doch.od os.prawnych
7 000

758
Różne rozliczenia 29 08375801 Część oświatowa subwencji
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 9 63975802 Uzupełnienie subwencji ogólnej jst
2750 środki na uzupełnienie dochodów 19 444

801
Oświata i wychowanie 4 526
84 166

80101 Szkoły podstawowe
4010 wynagrodzenia osobowe

14 166

4440 odpis na zfśs

20 000

80114 Zespoły ekonomiczno-administr. szkół
0750 dochody z najmu i dzierzawy 2 1000830 wpływy z usług 1 8540920 pozostałe odsetki 57280195 Pozostała działalność
6050 wydatki inwestycyjne jednostek

50 000851
Ochrona zdrowia

9 014

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4210 zakup wyposazenia i materiałów

6 000

4300 zakup usług pozostałych

3 014852
Pomoc społeczna 3 50085219 Ośrodki pomocy społecznej
0920 pozostałe odsetki 2 50085228 Usługi opiekuńcze
830 wpływy z usług 1 000


854
Edukacyjna opieka wychowawcza 49 319
50 619

85401 Świetlice szkolne
0830 wpływy z usług 49 3194210 zakup wyposażenia i materiałów

4 000

4220 zakup środków żywności

25 000

4260 zakup energii

9 319

4300 zakup usług pozostałych

11 000

4440 odpis na zfśs
85495 Pozostała działalność
4210 zakup wyposażenia i materiałów

1 300900
Gospodarka ściekowa i ochrona środow. 1 300
2 300

90001 Gospodarka ściekowa
0830 wpływy z usług 1 20090002 Gospodarka odpadami
0920 pozostałe odsetki 1004210 zakup wyposażenia i materiałów

2 300
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97292195 Pozostała działalność
2320 dotacje otrzymane z powiatu 7002440 dotacje otrzymane … z innych źródeł 272


926
Kultura fizyczna i sport 700 3 500


92601 Obiekty sportowe
6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu
3 500


92605 Zadania w zakresie kutury fizycznej
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu 700RAZEM 340 522 135 414 233 209 30 000