Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr III_10_2006 Rady Gminy Sławoborze z dnia 13 grudnia 2006 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Sławoborze

Uchwała Nr III/10/2006

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 13 grudnia 2006

 

 

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Sławoborze

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591);(Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717 i 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337); art.24 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) Rada Gminy uchwała, co następuje:

 

 

 

§ 1. 1.Ustala się dopłaty z budżetu gminy Sławoborze w 2007 r. do cen 1 m3 zużycia wody i odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców z terenu gminy w następującej wysokości:

 

Taryfowa grupa odbiorców objęta dopłatą z budżetu gminy

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Cena netto wg taryfy za 1 m3

 

Cena brutto wg taryfy za 1 m3

 

Dopłata

z

 budżetu gminy

 

Cena netto dla odbiorców

 

Cena brutto

dla odbiorców

Wszyscy odbiorcy

 

Cena za 1 m3 wody

 

3,63 zł

 

3,88 zł

 

1,84 zł

 

1,91

 

2,04

Wszyscy odbiorcy

Cena za 1 m3 ścieków  

 

9,20 zł

 

9,84 zł

 

7,29

 

2,38

 

2,55

Pozostali odbiorcy: ścieki dowożone

 

X

 

X

 

X

 

7,29

 

2,38

 

2,55

 

2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 01.01.2007 r.

   do 31.12 .2007 r.

 

§ 2. Dopłata, której mowa w § 1 będzie przekazywana na konto Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi o Kanalizacja w Kołobrzegu po przedłożeniu faktury VAT za faktyczne zużycie wody i odprowadzone ścieki.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/185/2005 r. Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sławoborze.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sławoborze

 

Cena za wodę i odprowadzanie ścieków do końca 2005 r. wynosiła:

a)      woda 1,33 zł

b)      ścieki 1,43 zł

i nie była podwyższana przez kolejne 4 lata.

Ponieważ koszty produkcji i dostawy wody oraz przyjmowania i oczyszczania ścieków ponosiła gmina, nie określono stawek dopłat dla odbiorców.

Pierwsze taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty dla odbiorców, obowiązujące od 1 stycznia 2006 r., Rada Gminy uchwaliła w dniu 29 grudnia 2005 r. Wynosiły one:

a)      woda 2,95 zł (wsk. wzrostu 221,8 %) - w tym: cena dla odbiorców 2,00 zł, dopłata gminy 0,95 zł.

b)      ścieki 8,81 zł (wsk. wzrostu 616,1 %) – w tym: cena dla odbiorców 2,50 zł, dopłata gminy 6,31 zł.

            Stawki dopłat zaczęto praktycznie stosować z chwilą przekazania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Kołobrzeg, tj. od 01 kwietnia 2006 r.

Na okres od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Spółka o.o. MWiK w Kołobrzegu przedłożyła wniosek o zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawki taryf są wyższe od obowiązujących w roku 2006 o:

            a) woda 3,88 zł –  o 0,93 zł  ( 131,53 %)

            b) ścieki 9,84 zł – o 1,03 zł ( 111,69 %).

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się, aby odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obciążeni byli cenami podwyższonymi o wskaźnik inflacji planowany na 2007 r. tj. 1,9 %, a budżet gminy pokrył pozostałą część podwyżki.

Przy przewidywanym zużyciu wody w 2007 r. w wysokości 108 000 m3 x 1,84zł dopłata z budżetu gminy wyniesie 198 720 zł. Odprowadzanie ścieków, przewidywane na poziomie 54 500 m3 x 7,29 zł, spowoduje dopłatę w kwocie 397 305 zł., tj. łącznie 596 025 zł.

 

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel.        

 

 

 

 

 

CENY ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

obowiązujące w gminach należących do MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu

 

 

POZ.

 

Gmina

Taryfa

Cena dla odbiorców

Dopłata gminy

Woda

Ścieki

Razem

Woda

Ścieki

Razem

Woda

Ścieki

Razem

 

Dygowo*

3,93

9,77

13,70

2,30

4,00

6,30

1,63

5,77

7,40*

 

Siemyśl

4,43

9,15

13,58

2,43

5,15

7,58

2,00

4,00

6,00

 

Rymań

2,91

10,96

13,87

2,18

3,63

5,81

0,73

7,33

8,06

 

Gościno

2,71

3,34

6,05

2,50

3,00

5,50

0,21

0,34

0,55

 

Ustronie **

3,14

5,53

8,67

2,14

4,06

6,20

1,0

1,47

2,47

 

Sławoborze**

3,88

9,84

13,72

2,00

2,50

4,50

1,88

7,34

9,22

 

             * dopłata gminy obejmuje tylko gospodarstwa domowe

            ** ceny i dopłaty wg projektów uchwał