Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr II_6_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr II/6/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 5 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.

 

 

                Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 , art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm./

oraz § 13 ust.1 i §  77 ust. 1 Statutu Gminy Sławoborze (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 roku Nr 72, poz. 1280) Rada Gminy w Sławoborzu

uchwala,co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy stałych Komisji Rady Gminy w Sławoborzu:

 

1. Komisja Rewizyjna:

 

Książek Leon   – Przewodniczący Komisji

Gajewski Jerzy – Zastępca Przewodniczącego                                                                                         

Kuźma Marek  - Członek Komisji

 

2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu

oraz Porządku Publicznego:

 

Łuc Waldemar – Przewodniczący Komisji

Żebrowska Elżbieta – Zastępca Przewodniczącego

Członkowie Komisji

Wojtysiak Iwona

Szymecka Ines

Stosio Beata

Łyskawka Czesław

Zygmunt Marek

Storczyk Tadeusz    

 

3. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej,

Usług i Rzemiosła:

 

Kuźma Marek – Przewodniczący Komisji

Boruta Dariusz – Zastępca Przewodniczącego

Członkowie Komisji

Łyskawka Czesław

Gajewski Jerzy

Chmal Stanisław

Łuc Waldemar

 

-2-

 

 

 

4. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta, Ochrony Środowiska, Transportu i Dróg Gminnych:

 

Chmal Stanisław – Przewodniczący Komisji

Boruta Dariusz    - Zastępca Przewodniczącego

Członkowie Komisji

Żebrowska Elżbieta

Szymecka Ines

Wojtysiak Iwona

Stosio Beata

Książek Leon

Zygmunt Marek

Storczyk Tadeusz

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                        Jadwiga Nowakowska