Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr II_5_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/5/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 5 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm./

oraz §  77 ust. 1 Statutu Gminy Sławoborze (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 roku Nr 72, poz. 1280) Rada Gminy w Sławoborzu

uchwala,co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się trzech członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Sławoborzu.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                        Jadwiga Nowakowska