Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr II_ 4 _2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr II/ 4 /2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 5 grudnia 2006 roku

 

 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

 

                             Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. 159, poz. 1547 z późn. zmianami ) Rada Gminy w Sławoborzu stwierdza,

co następuje:

 

 

 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Waldemara Jeznach do Rady Gminy

w Sławoborzu w okręgu wyborczym Nr 1 wskutek wyboru na Wójta Gminy Sławoborze.

 

 

 

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Sławoborze do przekazania niniejszej uchwały 

zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Wojewódzkiemu

Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady

                                                                                         Jadwiga Nowakowska