Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr I_3_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 21 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

 

 

 

                Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1591

z późn. zm./, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Stwierdza się wybór radnych: Czesława Łyskawkę i Waldemara Łuc

      na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sławoborze.

 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie

na tablicach ogłoszeń urzędu gminy.

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                     Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                  

                                                                                       Jadwiga Nowakowska