Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XL_214_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 października 2006 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII_183_2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2005 r.

                                                  Uchwała Nr XL/214/2006

 Rady Gminy w Sławoborzu

                                                  z dnia 20 października 2006 r.

 

        

         w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2005 Rady Gminy w Sławoborzu

         z dnia 14 grudnia 2005 r. 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 49 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca

          1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz

          art. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. z 2006 roku Nr 97, poz. 674

          z późn. zm.), Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:   

 

       § 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII/183/2005r. Rady Gminy w Sławoborzu

        z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz     

       szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za

       godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych

       świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli

       zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sławoborze,

    

       w § 4 dodaje się punkt 4, w brzmieniu:

 

 " 4. nauczycielom języków obcych do 100 % wynagrodzenia zasadniczego"

       

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

        Województwa Zachodniopomorskiego.