Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXXIX_211_2006

UCHWAŁA Nr  XXXIX/211/2006

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 29 wrzesnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 845 052 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 r.  o kwotę  157 378 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 8 654 473,00 zł

WYDATKI – 9 986 372,00 zł

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 1 331 899 zł i pokryty zostanie przychodem pochodzącym z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza się kwotę 297 000 zł.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na   

      2006 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

do uchwały XXXIX/211/2006

 

 

 

 

z dnia 29 września 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ

Rozdział

Nazwa

Dochody

Wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

 

28 000

 

 

01095

Pozostała działalność

 

 

28 000

 

 

4430

różne opłaty i składki

 

 

13 000

 

 

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

 

 

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

23 000

 

4 500

 

 

40002

Dostarczanie wody

23 000

 

4 500

 

 

0830

wpływyz usług

23 000

 

 

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

1 500

 

 

4430

różne opłaty i składki

 

 

3 000

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

435 500

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

435 500

 

 

 

8510

wpływy z różnych rozliczeń

 

435 500

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

 

3 000

 

 

75095

Pozostała działalność

 

 

3 000

 

 

3020

rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

500

 

 

4210

zakup wyposażenia i materiałów

 

 

700

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

1 800

 

756

 

Dochody od osób prawnych, od os.fiz. I od inn.

25 000

 

 

 

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst

25 000

 

 

 

 

0490

wpływy z innych lokalnych opłat

25 000

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

295 100

48 137

 

 

80101

Szkoły podstawowe

 

 

26 379

 

 

4210

zakup wyposażenia i materiałów

 

 

2 210

 

 

4440

odpis na zfśs

 

 

24 169

 

 

80110

Gimnazja

 

 

674

 

 

4440

odpisy na zfśs

 

 

674

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

 

696

 

 

4440

odpis na zfśs

 

 

696

 

 

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

 

 

3 714

 

 

4440

odpis na zfśs

 

 

3 714

 

 

80195

Pozostała działalność

 

295 100

16 674

 

 

4440

odpis na zfśs

 

 

16 674

 

 

6630

dotacje otrzymane z samorządu województwa ...

 

295 100

 

 

1

2

3

4

5

6

7

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

1 863

 

 

85401

Świetlice szkolne

 

 

1 863

 

 

4440

odpis na zfśs

 

 

1 863

 

900

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

39 250

 

 

 

 

90001

Gospodarka ściekowa

7 000

 

 

 

 

0830

wpływy z usług

7 000

 

 

 

 

90002

Gospodarka odpadami

32 250

 

 

 

 

0830

wpływy z usług

32 250

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

3 000

 

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

 

3 000

 

 

4210

zakup wyposażenia i materiałów

 

 

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

201 702

6 250

252 128

 

92601

Obiekty sportowe

 

201 702

 

252 128

 

6050

wydatki na inwestycje

 

 

 

252 128

 

6338

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ...

 

201 702

 

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

 

6 250

 

 

2630

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

 

 

6 250

 

 

 

RAZEM

87 250

932 302

94 750

252 128

 

Uzasadnienie:

 

I.                   Dochody

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 87 250 zł., w tym z tytułu:

ü      Wpływów za wodę i ścieki (za I kw. 2006 oraz z zaległości) ............................. 30 000 zł.,

ü       Opłat za zajęcie pasa drogowego ........................................................................ 25 000 zł.,

ü      za składowanie odpadów powiertniczych na gminnym wysypisku …………… 32 250 zł.

 

      2) Zmniejsza się dochody gminy o  637 203  zł, z powodu:

ü      nie rekomendowania do wsparcia, po dokonaniu oceny merytorycznej przez Urząd Marszałkowski, budowy obiektu socjalnego na stadionie, w związku z czym nie uzyskano dofinansowania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o ...................................  201 703 zł

ü      skorygowania wielkości dotacji do wysokości procentowego udziału - 15,4 %, ustalonego w umowie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu o dofinansowanie budowy hali sportowej, w następstwie ograniczenia przez Gminę w 2006 r. zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia (umowa) do kwoty 1 650 000 zł, w wyniku czego nastąpi zmniejszenie planowanej dotacji o 295 900 zł i ujęcie jej do wykorzystania w 2007 r. W związku z powyższym, dofinansowanie Ministra Sportu w 2006 r. wyniesie 254 100 zł.

             Plan wydatków na budowę hali sportowej w 2006 r. po zmianach wyniesie 1 684 200 zł;   

             w tym: środki własne 1 430 100 zł – wyższe ze względu na przeniesienie na 2007 rok

             dotacji, jak wyżej. Do uchwały załączono Program inwestycyjno-finansowy po zmianach 

             w latach 2004 - 2007, (załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej).

ü      braku wpływów od dystrybutora gazu z tyt. opłaty wyrównawczej za wybudowanie sieci gazowej (dot.: rozliczenia za stację redukcyjną)   …….....................................  435 500 zł,

       Domniemywa się, iż rozstrzygnięcie w tej sprawie nie nastąpi w tym roku budżetowym,

       skutkiem czego jest zwiększenie deficytu budżetu, to z kolei powoduje, iż koniecznym

       staje się pokrycie zwiększonego deficytu kredytem bankowym.

II.                Wydatki

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  94 750  zł, w tym m.in. na:

ü      zakup działki Nr 230 pod przepompownią przy ul. Kołobrzeskiej (uchwała o nabyciu działki została podjęta przez Radę Gminy) ……………………………….…….. 15 000 zł

ü      pokrycie wynagrodzenia bezosobowego za dostawę wody oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – pobór wody (wydatki wyższe niż planowano) …… 4 500 zł.

ü      częściowe pokrycie kosztów wymiany pokrycia dachu na nowym kościele w Mysłowicach (wniosek w sprawie dofinansowania Wójtowi Gminy złożyła Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M.B. Różańcowej w Sławoborzu) …………………..... 3 000 zł

ü      wydatki bieżące Zespołu Szkół Publicznych – wg złożonego wniosku ................ 50 000 zł

ü      pokrycie wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych (badania lekarskie, narzędzia, ekwiwalenty, … ) ………………….   3 000 zł

ü      składki członkowskie na 2006 r., zgodnie z postanowieniami uchwały Zgromadzenia ZMiG Dorzecza Parsęty  Nr 11/06  w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” …………………………………………………………  13 000 zł

ü      pokrycie udziału finansowego GLKS „Pomorzanin” z tyt. uczestnictwa w programie pn.

            ” Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów”……….…………………….…….  6 250 zł.

Na wniosek złożony przez GLKS „Pomorzanin” klub otrzymał z Ministerstwa Sportu środki w kwocie 25 000 zł na zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym nauki pływania dla uczniów naszej szkoły. Wymagany udział wnioskodawcy w finansowaniu zadania wynosi 20 % wartości projektu, tj. 6 250 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 31 250 zł.

2)  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  252 128 zł, z powodu:

ü      nie zakwalifikowania do realizacji wniosku o środki na budowę obiektu socjalnego na stadionie ……………………………………………………………………... o 252 128 zł.

Wskutek nieotrzymania wparcia finansowego z budżetu państwa na realizację tego przedsięwzięcia koryguje się budżet gminy na 2006 r. po stronie wydatków o łączną kwotę jak wyżej, w tym planowany udział środków własnych gminy o 50 426 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Skarbnik Gminy