Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXIX_212_2006 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2006 r

Uchwała Nr  XXXIX/212/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 września 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sławoborze określonego w uchwale budżetowej na 2006 rok po zmianach.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.” c”, w związku z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r.poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt., 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami.) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2006 r. kredyt w wysokości 1 331 899 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, spowodowanego finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu.

 

§ 2. Kredyt pochodzi z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), udzielony będzie na warunkach preferencyjnych na lata 2006 – 2011 (5 lat).

 

§ 3. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych

Gminy.

 

§ 4. Ustanawia się zabezpieczenie wekslowe „In blanco” zaciąganego kredytu wraz z odsetkami.

 

§ 5. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych gminy.

 

§ 6.  Szczegółowe warunki udzielania oraz spłaty kredytu określi umowa kredytowa.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Wystąpienie deficytu budżetu gminy w 2006 r., spowodowały planowane wydatki na realizację inwestycji Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu w związku, z czym wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu w celu jego pokrycia.

Wielkość wydatków inwestycyjnych planowana na realizację tego zadania ze środków własnych gminy wynosi 1 430 100 zł., natomiast deficyt budżetu ustalony w uchwale budżetowej (po zmianach) wynosi 1 331 899 zł. Wielkość zakresu rzeczowo-finansowego Budowy hali sportowej…w 2006 roku określono w harmonogramie (wykonawca – wydatki bezpośrednie) na kwotę 1 650 000 zł., łącznie z wydatkami pośrednimi zaplanowano w budżecie gminy 1 684 200 zł.

Na dzień 15 września 2006 r. wykonanie opiewa wg przedłożonych faktur na kwotę 1 393 237,31 zł., do zapłaty w terminie do 06.10.2006 r., z czego ze środków własnych winniśmy zapłacić 1 177 883 zł. Do realizacji pełnego podstawowego zakresu rzeczowo-finansowego, określonego harmonogramem na 2006 pozostaje wartość 267 440 zł.

Wójt Gminy proponuje wykorzystać możliwość uzyskania kredytu na warunkach preferencyjnych z linii kredytowej EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Podstawową zaletą finansowania inwestycji kredytem z linii EBI, w miejsce finansowania standardowym kredytem inwestycyjnym, jest niższy koszt kredytu. Maksymalny udział kredytu w finansowaniu całego projektu, wynosi 50 %. Łączny udział ze środków EBI i środków unijnych nie może przekroczyć 90 % wartości projektu dofinansowywanego ze środków unijnych.

Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej, marża odsetkowa minimalna wynosi WIBOR 3M (aktualnie 4,21) + 0,39 p.p. Szacunkowy koszt udzielenia kredytu na okres 5 lat (symulacja dla oprocentowania 5 %) wyniesie 166.000 zł.

Plan i realizację przedsięwzięcia po zmianach przedstawia załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

 

 

 

 

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel