Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXVII_209_2006r

 

Uchwała Nr XXXVII/209/2006r

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 31 lipca 2006 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera “a ,, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późn.zmianami art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku Rada Gminy uchwala co następuje :§ 1 Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę nr 448 o pow.0,06 ha ,

położoną w obrębie Sławoborze – drogę, stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości na

rzecz właścicieli przylegających nieruchomości, w następujący sposób:

      • udział wynoszący 76/85 części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 448 na rzecz właściciela przylegających nieruchomości o numerach: 465/4 i nr 465/5,

      • udział wynoszący 9/85 części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 448 na rzecz właściciela przylegającej nieruchomości oznaczonej nr 465/2.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

Rady Gminy w Sławoborzu

Marek Kuźma