Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXVII_206_2006

 

Uchwała Nr XXXVII/206/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 31 lipca 2006 rokuw sprawie nabycia na mienie Gminy własności nieruchomości zabudowanej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera ,, a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity -Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami / oraz art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z dnia 9 grudnia 2004r. tekst jedn. Z późn. zm. / Rada Gminy uchwala co następuje :


§ 1.Nabyć działkę gruntu nr 230 obręb Sławoborze o pow. 0,30 ha od

Bogusława Tyma zam.Powalice 23 gm. Sławoborze zabudowaną

infrastrukturą techniczną stanowiącą własność Gminy , dla której w Sądzie

Rejonowym w Białogardzie prowadzona jest KW Nr 33357.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący

Rady Gminy w Sławoborzu

Marek Kuźma