Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXVII_208_2006r.

 

Uchwała Nr XXXVII/208/2006r.

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 31 lipca 2006 rokuw sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera ,, a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz.U. Z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje :§ 1. Przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego

w Szczecinie Filii w Koszalinie nieodpłatnie na mienie komunalne

Gminy Sławoborze następujące nieruchomości :


1.Miejscowość Krzecko :

       • działka nr 110/1 o pow. O,43 ha – przeznaczona na boisko

        sportowe

       • działka nr 104/21 o pow. 0,1835 ha - z urządzonym placem

        zabaw


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .


§ 3.Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Sławoborzu Nr XXX/176/2005

z dnia 20.09.2005r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność

Gminy Sławoborze od Agencji Nieruchomości Rolnych.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Rady Gminy w Sławoborzu

Marek Kuźma