Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXVII_210_2006

Uchwała Nr XXXVII/210/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 31 lipca 2006 roku

 

 

 

 

w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne.

 

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591z późn. zm. ) i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia

28 września 1991 roku o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie wykazy lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne  

przez Nadleśnictwo Gościno w granicach administracyjnych Gminy Sławoborze, tj.:

 

1)  Oddziały i pododdziały 338 o pow. 12,05 ha – lasy wodochronne porastające brzegi jezior

      z tendencją do zabagniania się siedlisk wilgotnych. Pełnią funkcję wodochronną i utrzymują

      zdolności  retencyjne,

2)   Oddziały i pododdziały 634 i 635 o pow. 35,31 ha – lasy stanowiące ostoje zwierząt

      podlegających ochronie gatunkowej, tj. gniazdującego w nich orlika krzykliwego.

      Ograniczenie cięć w strefie ochronnej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                 Rady Gminy  w Sławoborzu

                                                                                        Marek Kuźma