Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXXVII_207_2006

UCHWAŁA Nr  XXXVII/207/2006

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 2 178 022 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 r.  o kwotę  2 389 177 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 9 499 525,00 zł

WYDATKI – 10 143 750,00 zł

Zmniejszeniu ulega deficyt budżetu, który wynosi 644 225 zł i pokryty zostanie przychodem pochodzącym z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza kwotę 420.000 zł.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na   

      2006 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

I.                   Dochody

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 28 400 zł., w tym z tytułu:

ü      Wpływów za składowanie odpadów powierniczych i komunalnych na wysypisku w Lepinie 15 000 zł., 

ü      Odpłatności rodziców za udział dzieci polskich w koloniach integracyjnych w Kołobrzegu z młodzieżą niemiecką w ramach współpracy z niemiecką gminą Loiching 3 400 zł.,

ü      Otrzymania dotacji z Euroregionu Pomerania na pokrycie kosztów pobytu młodzieży w Kołobrzegu (j.w.) 10 000 zł.,

      2) Zmniejsza się dochody gminy o  2 224 422 zł, z powodu:

ü      nieotrzymania dofinansowania budowy hali sportowej ze środków dysponowanych przez Ministra Sportu w kwocie 1 000 000 zł., oraz przeniesienia finansowania w części otrzymanej, na 2007 r. 128 000 zł., (pismo z UM w Szczecinie w załączeniu).

ü      odrzucenia wniosku złożonego na budowę terenowych urządzeń sportowych przy ZSzP oraz place zabaw w sołectwach ze środków EOG, NMF 1 114 422 zł.,

II. Wydatki

1). Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  49 908 zł, w tym m.in. na:

ü      pokrycie wydatków związanych z pobytem młodzieży niemieckiej i polskiej na koloniach w Kołobrzegu 13 400 zł.,

ü      pokrycie wydatków z wiązanych z egzekucją podatków z nieruchomości (zaliczki dla poborców skarbowych US) 5 000 zł.

ü      przyjęcia do realizacji przez ZMiG Dorzecza Parsęty projektu polegającego na modernizacji i remoncie świetlic wiejskich oraz zakupie wyposażenia, wg przysłanego porozumienia na pokrycie w/w projekcie wkładu własnego gminy 9 508 zł.,

ü      pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę a związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do robót publicznych i prac interwencyjnych ( DWR, obowiązkowe odpisy ) 22 000,00 zł.

     2). Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 439 085 z powodu:

ü      nieotrzymania środków na dofinansowanie budowy hali sportowej o 1 128 000 zł. Plan wydatków na budowę hali sportowej w 2006 r. po zmianach wyniesie 1 684 200 zł; w tym: środki własne 1 134 000 zł oraz środki z MS 550 000 zł. Wg umowy wykonanie II etapu ma wynieść 4.554.246 zł. Różnica w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie gminy wynosi 2 870 046 zł., tzn. że tyle potrzeba, aby zakończyć budowę, wyposażyć i oddać halę do użytkowania.

ü      odrzucenia wniosku o środki na budowę terenowych urządzeń sportowych …. o 1 311 085 zł.

 

Oprac. Skarbnik Gminy

 

  

                                                                                              Załącznik nr 1

 do uchwały RG

Nr XXXVII/207/

2006  

                                                                                                                               z dnia 31 lipca 2006 r.

 

DZIAŁ

Rozdział / §

Nazwa

Dochody

 

Wydatki

 

 

 

 

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

 

Administracja publiczna

 

 

22 000

 

 

75095

Pozostała działalność

 

 

22 000

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

6 000

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

2 000

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

 

 

200

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

240

 

 

4440

odpisy na zfśs

 

 

13 560

 

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...

 

 

5 000

 

 

75647

Pobór podatków

 

 

5 000

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

5 000

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

1 128 000

 

1 128 000

 

80195

Pozostałą działalność

 

1 128 000

 

1 128 000

 

6050

wydatki na inwestycje jednostek

 

 

 

1 128 000

 

6630

dotacje celowe otrzymane z samorządu woj.

 

1 128 000

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowska

15 000

 

 

 

 

90002

Gospodarka odpadami

15 000

 

 

 

 

0830

wpływy z usług

15 000

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13 400

 

9 508

 

 

92109

Domy kultury, świetlice i kluby

 

 

9 508

 

 

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzercz inn. jst, zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań ….

 

 

9 508

 

 

92195

Pozostała działalność

13 400

 

 

 

 

0970

pozostałe dochody

3 400

 

 

 

 

2440

Dotacje otrz.z funduszy celowych ….

10 000

 

 

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

1 114 422

 

 

 

92601

Obiekty sportowe

 

1 114 422

 

 

 

62960

współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

 

1 114 422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

28 400

2 242 422

36 508

1 128 000