Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXXVI_ 205_ 2006

 

UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 205/ 2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 9 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/2005 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005r.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 – ze zmianami) –

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje :

 

 

 

            § 1.W załączniku do uchwały Nr XXV/144/2005 Rady Gminy

w Sławoborzu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze, skreśla się § 12.

 

 

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

           § 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.