Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXXVI_202_2006

                                                         UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2006

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 09 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 33 663 zł.,

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r.  o kwotę  31 163 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 11 476 256,00 zł

WYDATKI – 12 296 137,00 zł

Zmniejszeniu ulega deficyt budżetu, który wynosi 819 881 zł i pokryty zostanie przychodem pochodzącym z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza kwotę 420.000 zł.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na   

      2006 rok stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Załącznik nr 1

do uchwały R.G. Nr XXXVI202/2006

                                                                                                                                            z dnia 09 czerwca 2006 r.

DZIAŁ

Rozdział

Nazwa

Dochody

 

Wydatki

 

 

 

 

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

0

 

25 000

 

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

25 000

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

14 000

 

 

4430

różne opłaty i składki

 

 

11 000

0

400

 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę

 

 

 

 

40002

Dostawa wody

 

 

10 000

 

 

6060

zakupy inwestycyjne

 

 

10 000

 

600

 

Transport i łączność

30 000

 

5 000

0

 

60016

Drogi publiczne gminne

30 000

 

 

 

 

0690

wpływy z róznych opłat

30 000

 

 

 

 

6050

wydatki na inwestycje ….

 

 

5 000

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

32 000

0

9 000

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

32 000

0

9 000

 

 

0870

wpływy ze sprzedaży…

32 000

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

9 000

 

756

 

Dochody od osób prawnych, od os.fiz. I od inn

6 901

 

 

 

 

75601 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.

6 901

 

 

 

 

0010

udziały w podatku doch.od os.fiz.

6 901

 

 

 

758

 

Różne rozliczenia

 

39 837

 

 

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

 

39 837

 

 

 

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

 

39 837

 

 

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

5 400

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

39 837

 

80101

Szkoły podstawowe

 

 

 

7 564

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

7 564

 

80103

Przedszkola przy szkołąch podstawowych

 

 

 

25 434

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

23 000

 

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

2 345

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

89

 

8110

Gimnazja

 

 

 

2 390

 

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

2 390

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

 

 

1 410

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

1 410

 

80114

Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół

 

 

 

3 039

 

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

3 039

926

 

Kultura fizyczna i sport

11 500

 

23 000

 

 

92601

Obiekty sportowe

11 500

 

23 000

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na [podstawie porozumień między jst

 

11 500

 

 

 

 

6050

Wydatki na inwestycyjne jednostek

 

 

23 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

73 500

39 837

71 000

39 837

 

 

Uzasadnienie:

 

I.                   Dochody

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 73 500 ., w tym z tytułu:

ü      udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (6.901 zł)

ü      opłat za zajęcie pasa drogowego (30.000 zł),

ü      dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży” prac modernizacyjno – remontowych na stadionie (11.500 zł),

ü      sprzedaży drewna z wyrębu lasu 32.000 zł

 

      2) Zmniejsza się dochody gminy o  39.837 zł, w związku z:

ü      otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (po zm. 2 183 455  zł),

 

II. Wydatki

1). Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 71.000 zł, w tym m.in. na:

ü      pokrycie kosztów pozyskania drewna z wyrębu lasu 9.000 zł,

ü      wykonania odwodnienia ul. Kolejowej 5.000 zł,

ü      uzupełnienie dokumentacji dot.: przekazania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej do Spółki MWiK w K- gu oraz opłata za akt notarialny 25.000 zł,

ü      przeprowadzenie robót modernizacyjno – remontowych na stadionie 23 000 zł,(w tym uzupełnienie wymaganego udziału środków własnych 11.500 zł).

ü      zakup dwóch pomp do hydroforni w Mysłowicach i Słowieńsku 10.000 zł.

2). Zmniejsza się wydatki budżetu gminy 39 837 zł, w tym: na wynagrodzenia w ZSzP  

     w następstwie zmniejszenia subwencji oświatowej o 39 837 zł.

 

Oprac. Skarbnik Gminy