Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXXVI_201_2006

Uchwała Nr XXXVI/201/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego w gminie Sławoborze, pod nazwą

„Kalina, zabudowa przemysłu, składów i usług, w tym uciążliwych” 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/157/2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia
14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze, przyjętego uchwałą nr VI/43/2003 Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 kwietnia 2003 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kalina, zabudowa przemysłu, składów i usług, w tym uciążliwych”  w gminie Sławoborze.

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1)       załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000;

2)       załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze;

3)       załącznik nr 3  – rozstrzygnięcie Rady Gminy Sławoborze o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4)       załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Sławoborze o sposobie realizacji  zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2.     1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 97,40 ha. Granice obszaru objętego planem są wskazane na rysunku planu stanowiącym Załącznik Nr1 do uchwały

2.    Plan o którym mowa w  § 1 określa:

1)     przeznaczenie terenów, oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)     zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki powierzchni zabudowy oraz powierzchni zieleni biologicznie czynnej;

3)     zasady ochrony krajobrazu, przyrody i środowiska,

4)     szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

5)     zasady i warunki podziału nieruchomości;

6)     zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7)     sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8)     stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

3. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

1)       granice obszaru objętego planem;

2)       linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3)       oznaczenie cyfrowo-literowe terenów, gdzie cyfry oznaczają numer kolejny wyodrębnionego terenu, a oznaczenia literowe oznaczają przeznaczenie terenu:

a)     P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

b)     P/U – tereny obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów,

c)      A/M – tereny zabudowy administracyjnej i socjalnej /hotelowo-gastronomicznej/,

d)     R – tereny rolnicze,

e)     IT – pas techniczny dla istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia technicznego,

f)        W – tereny infrastruktury technicznej - wodociągi,

g)     K – tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja,

h)      E – tereny infrastruktury technicznej  - elektroenergetyka,

i)        G - tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo,

j)        KDWp – tereny parkingów,

k)      KDW – tereny dróg wewnętrznych,

l)        KD – tereny dróg publicznych;

4)       nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)       granice terenów obniżeń wytopiskowych do pozostawienia w stanie naturalnym.

§ 3. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1)       zabudowie uciążliwej – oznacza to zakłady, obiekty i instalacje zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe;

2)       zabudowie średnio uciążliwej – oznacza to zakłady, obiekty i instalacje zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane;

3)       zabudowie nieuciążliwej – oznacza to zakłady, obiekty i instalacje nie zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

4)       powierzchni zabudowy – oznacza to powierzchnię pod budynkami, budowlami oraz urządzeniami technologicznymi;

5)       wysokości budynków – oznacza to wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu głównym do budynku – do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia dachowego.

§ 4. Ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu:

1)     inwestorzy zobowiązani są  stosować najbardziej efektywne oraz zaawansowane technologie i metody prowadzenia działalności ograniczające negatywny wpływ inwestycji na środowisko do granic obszaru objętego planem, a w szczególności:

a)     wokół każdego zakładu należy dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej wysokiej i średniej, zróżnicowanej gatunkowo, w tym zimozielonej,

b)     nawierzchnie placów, parkingów i dróg należy wykonać jako nieprzepuszczalne, o spadkach zapewniających spływ wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

c)      wytworzone odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi lub unieszkodliwić w miejscu ich powstawania,

d)     odpady które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu ich powstawania należy przekazać zakładom zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów,

e)     osady z poszczególnych oczyszczalni powinny być wykorzystane gospodarczo, lub przekazywane do zakładu przetwarzającego lub unieszkodliwiającego te osady;

2)       gospodarkę wodno-ściekową należy rozwiązać w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód wgłębnych. Ustala się obowiązek wykonania i prowadzenia przez zakłady produkcyjne lokalnego monitoringu wód podziemnych;

3)       wodę używaną do celów technologicznych należy wykorzystywać w cyklu zamkniętym – o ile rygory technologiczne produkcji tego nie wykluczają;

4)       należy stosować hermetyzację instalacji z równoczesnym oczyszczaniem gazów odlotowych. Ustala się obowiązek prowadzenia przez zakłady produkcyjne stałego monitoringu zanieczyszczeń powietrza;

5)       wyklucza się lokalizację zakładów  zajmujących się składowaniem, sortowaniem i spalaniem odpadów; zakaz ten nie dotyczy lokalizacji na terenie zakładu urządzeń przetwarzających własne odpady poprodukcyjne;

6)       projekty obiektów budowlanych powinny zapewnić ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami;

7)       jeżeli podczas wykonywania prac ziemnych wykonujący te prace odkryje przedmiot, który posiada cechy zabytku zobowiązany jest powiadomić o tym wójta gminy, lub starostę powiatu oraz właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 5. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1)       obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem odbywać się będzie drogami wewnętrznymi 16.KDW, 17.KDW, 18.KDW, 19.KDW ;

2)       system komunikacji wewnętrznej połączony jest z gminną lokalną drogą publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 20 KD;

3)       droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 16.KDW w sytuacjach awaryjnych stanowić będzie obsługę komunikacyjną zakładów usytuowanych w gminie Rymań na terenie przyległym do obszaru objętego planem;

4)       droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 17.KDW stanowić będzie obsługę komunikacyjną terenu położonego poza obszarem objętym planem, przylegającego od północy do terenów 10.IT i 11.IT;

5)       na terenie każdego zakładu należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych w liczbie co najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

 

§ 6. Ustalenia w zakresie zasad budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)     zaopatrzenie w wodę:

a)       dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącego ujęcia wody na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9.W,

b)       budowa sieci wodociągowej o średnicy od A 100 do A 300 w pasach drogowych dróg wewnętrznych oraz w wyznaczonym na rysunku planu pasie technicznym,

c)        zwiększone zapotrzebowanie na wodę ponad wydajność aktualnego ujęcia należy zapewnić poprzez budowę nowych ujęć na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.A/M i 4.P/U,

d)       zbiornik przeciwpożarowy należy zlokalizować na terenie zespołu oczyszczalni ścieków oznaczonym na rysunku planu symbolem 12.K,

e)       dopuszcza się sytuowanie indywidualnych zbiorników przeciwpożarowych na terenie każdego zakładu,

f)          niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, w sytuacjach awaryjnych należy zapewnić dostawę wody z ujęć awaryjnych, które należy zlokalizować na terenie objętym planem - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;


2)     odprowadzenie ścieków komunalnych, poprodukcyjnych oraz wód opadowych:

a)       budowa odrębnych systemów sieci kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowej o średnicach kolektorów od A 150 do A 500,

b)       budowa oczyszczalni ścieków dostosowanych do rodzaju ścieków, projektowanych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12.K.

c)        odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rzeka Czernica położona poza obszarem objętym planem.

d)       dopuszcza się wstępne oczyszczanie ścieków produkcyjnych wymagających specjalistycznego oczyszczenia w oczyszczalniach zakładowych zlokalizowanych na terenie zakładów  które je wytwarzają, przy spełnieniu wszystkich obowiązujących przepisów w tym zakresie - przed odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni zbiorczej,

e)       dopuszcza się lokalizacje przepompowni ścieków na wszystkich wyznaczonych terenach w obszarze objętym planem;

3)     usuwanie odpadów stałych komunalnych: zgodnie z przyjętym systemem gminnym;

4)     usuwanie odpadów poprodukcyjnych: zgodnie z ustawą o odpadach;

5)     zaopatrzenie w energię elektryczną:

a)     zasilanie siecią kablową ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8.E. oraz z głównego punktu zasilania elektroenergetycznego (GPZ 110/15) zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7.E,

b)     zasilanie terenu objętego planem będzie dwustronne: linią 110 kV od strony Gościna oraz linią 220 kV od PSE 400 Police – Żarnowiec,

c)      na terenach oznaczonych symbolami 1.P, 2.P, 3.P, 12.K dopuszcza się lokalizacje zakładowych stacji transformatorowych;

6)     zaopatrzenie w gaz: 

a)     budowa sieci średniego ciśnienia o średnicy od A 32 do A 160 ze stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 13.G.

b)     doprowadzenie gazu z gazociągu przesyłowego Ciechnowo - Sławoborze – Rymań zlokalizowanego poza obszarem objętym planem.

7)       inne:

a)     nie wyklucza się realizacji sieci telekomunikacyjnej na całym obszarze objętym planem,

b)     na terenach 1.P, 2.P, 3.P dopuszcza się lokalizowanie stacji bazowych telefonii bezprzewodowej GSM o wysokości masztów do 90,0 m.

§ 7. Ustalenia w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zabrania się wznoszenia tymczasowych budynków i budowli za wyjątkiem obiektów zaplecza placu budowy.

 

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§ 8.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.P o pow. 12,26 ha, oraz 2.P o pow. 11,16 ha dla których ustala się:

1)     przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa, uciążliwa i średnio uciążliwa;

2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)        linie zabudowy nieprzekraczalne:  określono na rysunku planu,

b)        udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 60% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki budowlane - w stosunku do powierzchni działki budowlanej;

c)        udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej, w tym zieleń izolacyjna: nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki budowlane - w stosunku do powierzchni działki budowlanej;

d)        wysokość:

          budynków: do dwóch kondygnacji o gabarytach wymaganych przez technologię produkcji - nie więcej niż 20 m,

          budowli i instalacji technologicznych: nie więcej niż 25 m,

e)        geometria dachów: dopuszcza się dachy płaskie, szedowe, kolebkowe oraz spadziste o nachyleniu połaci do 300;

3)     zasady i warunki podziału:

a)       dopuszcza się podział terenów na działki budowlane, pod warunkiem, że każda nowa działka będzie posiadała bezpośredni dojazd z drogi wewnętrznej, a także będzie zapewnione doprowadzenie wszystkich projektowanych sieci uzbrojenia technicznego,

b)       minimalna powierzchnia działki – 2,5 ha,

c)        minimalna szerokość frontu działki – 120,0 m,

d)       minimalna szerokość drogi wewnętrznej – 15,0 m,

e)       granice działek powinny być prostopadłe do dróg wewnętrznych, z tolerancją 50

§ 9. Wyznacza się teren o powierzchni 42,60 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3.P dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa, uciążliwa i średnio uciążliwa;

2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)     linie zabudowy nieprzekraczalne:  określono na rysunku planu,

b)     udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 50% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki budowlane - w stosunku do powierzchni działki budowlanej,

c)      udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej, w tym zieleń izolacyjna: nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki budowlane - w stosunku do powierzchni działki budowlanej,

d)     wysokość:

          budynków: do dwóch kondygnacji o gabarytach wymaganych przez technologię produkcji - nie więcej niż 20 m,

          budowli i instalacji technologicznych: nie więcej niż 25 m,

e)     geometria dachów: dopuszcza się dachy płaskie, szedowe, kolebkowe oraz spadziste o nachyleniu połaci do 300;

3)     zasady i warunki podziału:

a)     dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem, że każda nowa działka będzie posiadała bezpośredni dojazd z drogi wewnętrznej, a także będzie zapewnione doprowadzenie wszystkich projektowanych sieci uzbrojenia technicznego,

b)     minimalna powierzchnia działki – 4,0 ha,

c)      minimalna szerokość frontu działki – 150,0 m

d)     minimalna szerokość drogi wewnętrznej – 15,0 m,

e)     granice działek powinny być prostopadłe do dróg wewnętrznych, z tolerancją 50


§ 10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4.P/U
o pow. 4,00ha,  oraz  5.P/U o pow. 0,74   ha, dla których ustala się:

1)     przeznaczenie: zabudowa produkcyjno-usługowa, składowa i magazynowa średnio uciążliwa i nieuciążliwa z dopuszczeniem mieszkania właściciela zakładu;

2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)     linie zabudowy nieprzekraczalne:  określono na rysunku planu,

b)     udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 50% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki budowlane - w stosunku do powierzchni działki budowlanej;

c)      udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej, w tym zieleń izolacyjna: nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki budowlane - w stosunku do powierzchni działki budowlanej;

d)     wysokość:

          budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niż 11,0 m,

          budowli i instalacji technologicznych: nie więcej niż 13,0 m

e)     geometria dachów: dachy płaskie, szedowe, kolebkowe oraz spadziste o nachyleniu połaci dachowych 18-500;

3)     zasady i warunki podziału:

a)     dopuszcza się podział terenu 4.P/U na działki budowlane, pod warunkiem, że każda nowa działka będzie posiadała bezpośredni dojazd z drogi wewnętrznej, a także będzie zapewnione doprowadzenie wszystkich projektowanych sieci uzbrojenia technicznego,

b)     minimalna powierzchnia działki – 0,7 ha,

c)      minimalna szerokość frontu działki – 50,0 m ,

d)     granice działek powinny być prostopadłe do dróg wewnętrznych, z tolerancją 50;

4)     szczególne zasady obsługi w zakresie komunikacji i uzbrojenia technicznego:

a)     wyklucza się wykonanie zjazdów na działki budowlane z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 20.KD,

b)     dopuszcza się przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej w sposób nie kolidujący z planowaną zabudową,

c)      dopuszcza się budowę ujęć wody na terenie 4.P/U po wykorzystaniu możliwości terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.A/M.

§ 11. Wyznacza się teren o pow. 2,96  ha oznaczony na rysunku planu symbolem 6.A/M dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: zabudowa obsługi administracyjnej i socjalno-usługowo-mieszkalnej; dopuszcza się lokalizowanie obiektów biurowo-marketingowych z częścią sprzedażną oraz budynków hotelowo-gastronomicznych dla obsługi zakładów działających na terenie objętym planem; dopuszcza się lokalizację dodatkowych studni dla stacji wodociągowej z wygrodzonymi terenami ochrony bezpośredniej jako rozbudowę istniejącego na terenie 9.W ujęcia wody;

2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)     linie zabudowy nieprzekraczalne:  określono na rysunku planu,

b)     udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 40% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki budowlane - w stosunku do powierzchni działki budowlanej,

c)      udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej, w tym zieleń izolacyjna: nie mniej niż 30% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki budowlane - w stosunku do powierzchni działki budowlanej,

d)     wysokość budynków: do czterech kondygnacji - nie więcej niż 15 m,

e)     geometria dachów: dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o nachyleniu połaci
30-500;

f)        wzdłuż granic terenu z terenami: 7.E, 13.G, 15.KDWp, 16.KDW i 20.KD należy dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej średnio- i wysokopiennej, w tym zimozielonej,

g)     należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych w liczbie co najmniej:

        1 stanowisko na 5 pracowników,

        1 stanowisko na 6 miejsc hotelowych,

        1 stanowisko na 20 m2 powierzchni użytkowej obiektów gastronomicznych,

        1 stanowisko na 30 m2 powierzchni użytkowej obiektów marketingowych.

3)     zasady i warunki podziału:

a)     dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem, że każda nowa działka będzie posiadała bezpośredni dojazd z drogi wewnętrznej, a także będzie zapewnione doprowadzenie wszystkich projektowanych sieci uzbrojenia technicznego,

b)     minimalna powierzchnia działki – 0,2 ha,

c)      minimalna szerokość frontu działki – 20 m

d)     minimalna szerokość drogi wewnętrznej – 8,0 m,

e)     granice działek powinny być prostopadłe do dróg wewnętrznych, z tolerancją 50

§ 12. Wyznacza się teren o pow. 0,64 ha oznaczony na rysunku planu symbolem 7.E dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: główny punkt zasilania elektroenergetycznego;

2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)     linie zabudowy nieprzekraczalne: według rysunku planu,

b)     udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 70% w stosunku do powierzchni terenu,

c)      udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej: nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu,

d)     wysokość obiektów: zgodnie z wymaganiami technicznymi, nie więcej niż 10,0 m, za wyjątkiem masztów linii 110 kV;

e)     geometria dachów: dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o nachyleniu połaci
30-500;

3)       doprowadzenie energii elektrycznej do GPZ linią napowietrzną lub kablową z linii
110 kV zlokalizowanej poza obszarem objętym planem .

§ 13. Wyznacza się teren o pow. 0,04 ha oznaczony na rysunku planu symbolem 8.E dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: stacja transformatorowa; dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, modernizację istniejącej stacji;

2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)     linie zabudowy nieprzekraczalne: według rysunku planu,

b)     udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 60% w stosunku do powierzchni terenu,

c)      udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej: nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu,

d)     wysokość obiektów: zgodnie z wymaganiami technicznymi,

e)     geometria dachów: dopuszcza się dachy spadziste o nachyleniu połaci 30-500 .

§ 14. Wyznacza się teren o pow. 0,34 ha oznaczony na rysunku planu symbolem 9.W dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: ujęcie wody dla potrzeb całego zespołu zabudowy w obszarze objętym planem dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, modernizację istniejącej stacji wodociągowej;

2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)     linie zabudowy nieprzekraczalne: według rysunku planu,

b)     udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 60% w stosunku do powierzchni terenu,

c)      udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej: nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu,

d)     wysokość: nie więcej niż 7,5 m,

e)     geometria dachów: dopuszcza się dachy spadziste o nachyleniu połaci 30-500;

§ 15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 10.IT o pow. 0,83 ha oraz  11.IT - o pow. 0,75  ha, dla których ustala się:

1)       przeznaczenie: pas techniczny dla istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia technicznego.

2)       inne: należy wykonać zabezpieczenia sieci przed zniszczeniem na odcinku skrzyżowania z projektowaną drogą wewnętrzną 17.KDW  służącą obsłudze terenów przyległych do obszaru planu.

§ 16. Wyznacza się teren o pow. 4,25  ha oznaczony na rysunku planu symbolem 12.K dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: oczyszczalnie ścieków sanitarnych, produkcyjnych i wód opadowych - obsługujące tereny objęte planem, zbiornik przeciwpożarowy;

2)     dopuszcza się lokalizację urządzeń i instalacji do przetwarzania odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków (osadów) w celu gospodarczego wykorzystania, za wyjątkiem osadów z oczyszczalni specjalistycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o odpadach do odpadów niebezpiecznych;

3)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)     linie zabudowy nieprzekraczalne:  określono na rysunku planu,

b)     udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 60% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki dla poszczególnych oczyszczalni - w stosunku do powierzchni działki,

c)      udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej, w tym zieleń izolacyjna: nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu, a w przypadku podziału terenu na działki dla poszczególnych oczyszczalni - w stosunku do powierzchni działki,

d)     wysokość obiektów: zgodnie z wymaganiami technologicznymi, nie więcej niż 10 m,

e)     geometria dachów: dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o nachyleniu połaci
do 450;

4)     ustala się obowiązek hermetyzacji urządzeń technologicznych oczyszczalni, za wyjątkiem reaktora biologicznego i osadników wtórnych;

5)     ustala się obowiązek dokonania nasadzeń zieleni izolacyjnej wokół terenu zespołu oczyszczalni;

6)     dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem, że każda nowa działka będzie posiadała bezpośredni dojazd z drogi wewnętrznej, a także będzie zapewnione doprowadzenie wszystkich projektowanych sieci uzbrojenia technicznego

a)     minimalna powierzchnia działki – 1,0 ha,

b)     minimalna szerokość frontu działki – 20 m

c)      minimalna szerokość drogi wewnętrznej – 8,0 m,

d)     granice działek powinny być prostopadłe do dróg wewnętrznych, z tolerancją 50.


§ 17. Wyznacza się teren o pow. 0,04  ha oznaczony na rysunku planu symbolem 13.G dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: urządzenia gazowe - stacja redukcyjno-pomiarowa;

2)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)     linie zabudowy nieprzekraczalne:  określono na rysunku planu,

b)     udział powierzchni zabudowy: nie więcej niż 60% w stosunku do powierzchni terenu,

c)      udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej, w tym zieleń izolacyjna: nie mniej niż 20% w stosunku do powierzchni terenu,

d)     wysokość: zgodnie z wymaganiami technologicznymi, nie więcej niż 6 m,

e)     geometria dachów: dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o nachyleniu połaci
30-500;

3)     ustala się obowiązek dokonania nasadzeń zieleni izolacyjnej wokół terenu stacji.

§ 18. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 14.KDWp
o pow. 0,66  ha, oraz 15.KDWp o pow. 0,50  ha, dla których ustala się:

1)     przeznaczenie: parking dla samochodów ciężarowych;

2)     parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)       dopuszczalna liczba stanowisk postojowych na terenie 14.KDWp – 60, na terenie 15.KDWp – 50

b)       udział powierzchni płyty parkingu: nie więcej niż 80% w stosunku do powierzchni terenu,

c)        udział powierzchni zieleni biologicznie czynnej: nie mniej niż 20% w stosunku
do powierzchni terenu, w tym zieleń izolacyjna,

d)       nawierzchnię parkingu należy wykonać jako nieprzepuszczalną ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

e)       na terenie 15.KDWp wzdłuż granicy z terenem 6.A/M należy dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej,

f)          na każdym terenie dopuszcza się lokalizację po jednym obiekcie dla potrzeb obsługi parkingu o powierzchni nie większej niż 30m2 i wysokości do 3,5 m z dachem spadzistym o nachyleniu połaci 30-450 .

§ 19. Wyznacza się teren o pow. 4,00  ha oznaczony na rysunku planu symbolem 16.KDW dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: droga wewnętrzna;

2)     parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)     szerokość w liniach rozgraniczających 20,0  - 23,0 m zgodnie z rysunkiem planu,

b)     nawierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

c)      teren nieutwardzony zagospodarować zielenią,

3)     w liniach rozgraniczających dopuszcza się:

a)     prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,

b)     lokalizację parkingów zatokowych dla samochodów osobowych.

§ 20. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 17.KDW
o pow. 0,46  ha, oraz 18.KDW o pow. 0,31  ha, dla których ustala się:

1)     przeznaczenie: droga wewnętrzna;

2)     parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)     szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,

b)     nawierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

c)      teren nieutwardzony należy zagospodarować zielenią,

3)     w liniach rozgraniczających dopuszcza się:

a)     prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,

b)     lokalizację parkingów zatokowych dla samochodów osobowych.

§ 21. Wyznacza się teren o pow. 0,65  ha oznaczony na rysunku planu symbolem 19.KDW dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: droga wewnętrzna;

2)     parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)     szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,

b)     nawierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

c)      teren nieutwardzony zagospodarować zielenią,

3)     w liniach rozgraniczających dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,

§ 22. Wyznacza się teren o pow. 1,25  ha oznaczony na rysunku planu symbolem 20.KD dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: droga publiczna lokalna;

2)     parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)       szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,

b)       nawierzchnia utwardzona,

3)     w liniach rozgraniczających dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,

§ 23. Wyznacza się teren o pow. 8,96 ha oznaczony na rysunku planu symbolem 21.R dla którego ustala się:

1)       przeznaczenie: teren do rolniczego użytkowania;

2)       obsługa komunikacyjna: dojazd z istniejącej drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 20.KD;

3)       podmokłe tereny lokalnych wytopisk określone na rysunku planu symbolem graficznym należy pozostawić w stanie naturalnym, nie zmienionym.

 
Rozdział  3
Przepisy końcowe

§ 25.   Ustala się stawkę opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 26.   Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne klasy VI pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 47,73 ha.

§ 27.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 28.   Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławoborze.

§ 29.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.