Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

U C H W A Ł A Nr XXXVI_ 204_ 2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/ 204/ 2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 9 czerwca 2006 roku

 

 

 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( t.j. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku – z póź. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. – Dz. U. Nr 142, poz. 1593

z 2001r. z póź. zmianami) i  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,

starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich( Dz. U. Nr 33, poz. 264- z póź.zmianą )

– Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

              § 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Sławoborze w następującej wysokości:

 

 

 

-         wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości........................3 450,00 zł.   

-         dodatek funkcyjny w wysokości......................................1 080,00 zł.   

-         dodatek specjalny w wysokości 20%

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.........906,00 zł.        

-         dodatek za wysługę lat w wysokości

20% wynagrodzenia zasadniczego ...................................690,00 zł.        

            

                                                  Razem:...........................6 126,00 zł.   

 

 

Słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć zł.         

                

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy

w Sławoborzu.

 

 

      § 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/ 146/ 2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

30 marca 2005 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

 

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 1 stycznia 2006 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

W Dzienniku Ustaw Nr 39 pod pozycją 2728 zostało opublikowane Rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,

starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Wg w/w

rozporządzenia wynagrodzenie wójta w gminie do 15 tysięcy mieszkańców wynosi:

      - wynagrodzenie zasadnicze od 3450 zł. do 4630 zł.

      - dodatek funkcyjny od 1080 zł do 1550 zł.

      Obecne wynagrodzenie Wójta Gminy jest niższe niż określa rozporządzenie w związku

      z czym należy je dostosować do obowiązujących przepisów.

( Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006r.)

 

 

 

Opracowała: Cz. Sobieraj