Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXV_ 198 _ 2006r.

 Uchwała Nr XXXV/ 198 / 2006r.

                                                      Rady Gminy w Sławoborzu

                                                      z dnia 28 kwietnia 2006 roku 

 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości niezabudowanej położnej na terenie Gminy Sławoborze

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera ,, a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz.U. Z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje  :

 

 

          § 1. Przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie Filii w Koszalinie nieodpłatnie  na mienie komunalne następującej nieruchomości  :

 

               1.Miejscowość Krzecko – działka niezabudowana nr 104/13 o pow.0,0270 ha

stanowiąca drogę .

 

 

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .

 

 

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.