Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXV _ 197_ 2006r

Uchwała Nr XXXV / 197/ 2006r          

                                                 Rady Gminy w Sławoborzu

                                                 z dnia 28 kwietnia   2006 roku

 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Sławoborze prawa użytkowania wieczystego .

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera ,, a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje  :

 

 

          §  1. Przejąć od Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu  Drzewnego S.A. w Szczecinku nieodpłatnie na rzecz Gminy Sławoborze prawa użytkowania wieczystego następującej               nieruchomości :

 

             1.Miejscowość Sławoborze  : dz. nr 216/6 o pow. 0,0956 ha  - zabudowana przepompownią ścieków.

 

                

          §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy   Sławoborze.

 

          §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.