Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXXV_200_06

UCHWAŁA Nr XXXV/200/06

Rady Gminy Sławoborze

Z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Sławoborze

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) z późniejszymi zmianami) oraz art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu, uchwala, co następuje:

 

§ 1. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu gminy Sławoborze ustalono, że najkorzystniejsza ofertę złożył Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

 

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

  1. stawki opłat i prowizji
  2. stopa oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym
  3. stopa oprocentowania środków pieniężnych na lokatach overnight
  4. stopa oprocentowania kredytu uruchamianego w rachunku bieżącym
  5. udostępnienie i instalacja ze sprzętem systemu home banking
  6. obsługa kasowa budżetu gminy

 

§ 2. Mając na uwadze ustalenia określone w § 1 uchwala się, ze obsługę bankową budżetu gminy Sławoborze oraz:

  1. Urzędu Gminy
  2. Zespołu Szkół Publicznych
  3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

prowadzić będzie Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

Okres realizacji zamówienia ustala się na 5 lat tj. od 01.04.2006 do 31.03.2011 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń   

Urzędu Gminy.