Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwały Nr XXXV_195_06

Uchwały Nr XXXV/195/06

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sławoborze na 2006r.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) , art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485) uchwala się, co następuje:

 

 

     § 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Sławoborze na 2006 rok.

 

         2. Ilekroć w dalszej części uchwały będzie mowa bez bliższego określenia o gminnym programie – należy przez to rozumieć Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

     § 2.Cele gminnego programu:

 

1.     Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i problemów narkomanii na terenie gminy Sławoborze.

2.     Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów.

3.     Wspieranie działalności w powyższych zakresach organizacji społecznych, poprawianie warunków sprzyjających tym działaniom.

4.     Krzewienie trzeźwości i abstynencji.

5.     Kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.

6.     Oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu bądź zażywające narkotyki oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

 

 

 

 

§ 3. Oczekiwane korzyści z realizacji gminnego programu:

 

 

1.     Realizacja programu może przynieść korzyści w sferze zdrowotnej, ekonomicznej oraz znaczną poprawę jakości życia mieszkańców gminy poprzez:

 

-         obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań,

-         podniesienie sprawności psychofizycznej wśród mieszkańców gminy,

-         poprawę kondycji psychicznej i moralnej oraz zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa w środowisku,

-         zmniejszenie ilości uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami na drogach,

-         pogłębienie wiedzy na temat uzależnień i sposobów ich leczenia,

-         kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie i otoczenia.

 

 

§ 4. Warunki niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w  

     § 2 :

 

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW

 

1.     Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.

2.     Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego i kierowanie wniosków do sądu.

3.     Zakup i dystrybucja materiałów , ulotek, książek na temat chorób związanych z uzależnieniami i możliwości ich leczenia.

4.     Współfinansowanie działalności Poradni Uzależnień w Świdwinie.

 

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE BĄDŹ ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD NARKOTYKÓW POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

 

    1. Ścisła współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania     

       Problemów Alkoholowych z policją, prokuraturą, Poradnią

       Uzależnień oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

2.      Pomoc finansowa na realizację obowiązku leczenia dla 

    osób uzależnionych.

3.     Stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy w rodzinie.

 

4.     Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej.

 

5.     Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek na temat przemocy w rodzinie.

 

6.     Udzielanie porad rodzinom uzależnionych od narkotyków, przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi, przekazywanie informacji o miejscach , gdzie można rozpocząć leczenie.

 

 

III. PROMOWANIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I

  EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

  ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII, A W

  SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

1.     Realizacja działalności edukacyjno – profilaktycznej z młodzieżą na bazie profilaktycznych programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych form profilaktyki oraz pomoc finansowa i organizacyjna w ich realizacji.

2.     Finansowanie kształcenia profilaktycznego pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

3.     Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowego stylu życia i propagowania trzeźwych obyczajów.

4.     Pomoc w organizacji imprez promujących trzeźwość wśród społeczności gminnej.

5.     Organizacja świetlicowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym, a także różnorodnych imprez rekreacyjno – sportowych i konkursów z elementami profilaktyki uzależnień.

6.     Tworzenie warunków zaspokajania potrzeb kulturalnych     ( spektakle teatralne, kino,)o tematyce profilaktycznej.

7.     Wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpraca z mediami.

8.     W razie potrzeby przeprowadzenie badań monitorujących problemy alkoholowe i narkotykowe w gminie.

9.     Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb ich podopiecznych.

 

 

 

 

 

IV. WSPOMAGANIE DZIALAŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

  I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

  ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII.

 

1.     Współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych. Przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: szkoły, dyskoteki itp.

2.     Współdziałanie w kuratorami sądowymi nadzorującymi osoby kierowane na leczenie odwykowe.

3.     Ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławoborzu w celu ustalenia rodzin zagrożonych alkoholizmem, narkomanią oraz ustalenie form pomocy.

4.     Współpraca z  pracownikami opieki zdrowotnej z terenu gminy Sławoborze  w zakresie diagnozy i rozpoznania chorób: alkoholowej czy narkomanii oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu tych problemów.

5.     Wspieranie finansowe instytucji prowadzących realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów  dot. uzależnień, między innymi współfinansowanie kosztów utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie, pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Koszalinie, działającego przy Zespole Szkół Publicznych   w Sławoborzu.

6.     Nawiązanie współpracy z instytucjami , stowarzyszeniami zajmującymi się problemami narkomanii.

 

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW

  OKREŚLONYCH W ART. 131 I 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

  I PRZECIWDZIALANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED

  SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO.

 

1.     Kontrola ustalonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałami Rady Gminy w Sławoborzu, zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

a)     kontroli podlegają wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Sławoborze, w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wynikających z ustawy oraz obowiązujących uchwał Rady Gminy w Sławoborzu , przestrzegania warunków określonych w udzielonych zezwoleniach oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

b)     Kontrolę przeprowadza się zgodnie  art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

c)     Kontrole przeprowadza się przez co najmniej 2 osoby bez uprzedniego powiadomienia placówki handlowej.

d)     Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego kopię otrzymuje kontrolowany.

e)     W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień , organ wydający zezwolenia wzywa kontrolowanego do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, o ile nie stanowią one podstawy do cofnięcia zezwoleń, lub wszczyna postępowanie o cofnięcie zezwolenia, albo podejmuje inne działania przewidziane prawem.

 

 

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI

    ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  

1.     Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie diet, w kwocie 100,00 zł ( słownie : sto złotych) za:

-         każdy udział w posiedzeniu komisji i prowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami zgłoszonymi z problemami alkoholowymi lub narkotycznym,

-         każdą kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

2.     W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu , członkowie komisji otrzymują jedną dietę, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczą. Dotyczy to również udziału w posiedzeniach Rady Gminy i jej komisji.

 

 

P o s t a n o w i e n i a      k o ń c o w e

 

  § 5. Finansowanie gminnego programu będzie dokonywane w ramach środków własnych gminy, pochodzących z opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

  § 6. Koordynację realizacji zadań zawartych w niniejszym programie , merytoryczne i finansowe jego rozliczenie prowadzi pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

 

 

  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.