Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXV_194_06

Uchwała Nr XXXV/194/06

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

        § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze

za 2005 rok oraz po zapoznaniu się się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,

u d z i e l a absolutorium Wójtowi Gminy  Sławoborze za 2005 rok.

 

        § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.