Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXV_199_ 2006

 Uchwała  Nr XXXV/199/ 2006
                                     Rady  Gminy  w  Sławoborzu
                                    z dnia 28 kwietnia  2006 roku


 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na  terenie Gminy Sławoborze .

 


         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt .9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku
z późniejszymi zm./ oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /Dz.U.Nr 261 poz.2603 z dnia
9 grudnia 2004r. tekst jedn. z późn.zm. /Rada Gminy uchwala , co następuje  :


          § 1 . Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niżej
                  wymienioną  nieruchomość  niezabudowaną stanowiącą Gminny
                   Zasób Nieruchomości :
                 

                  Miejscowość  : Sławoborze –  nieruchomość stanowiąca działkę gruntu
                                            Nr 489/43 o powierzchni 0,0964 ha .                 
        
          § 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .


          § 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .