Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXIV_191_2006

Uchwała Nr XXXIV/191/2006

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 lutego 2006 roku

 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk

o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  ( Dz. U. 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru:

 

                             W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2 )]

 

gdzie:

 

x1, x2  .... - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi

w arkuszu organizacji szkoły,

 

y1, y2 ...  - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opie-kuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

 

2. Wymiar, o którym mowa w pkt. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.