Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXXIV_189_06

UCHWAŁA NR XXXIV/189/06

 

RADY GMINY SŁAWOBORZE

 

z dnia 28 lutego 2006 r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

 

Na podstawie art.401 ust.1, art.406, art.420 oraz 421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 621) Rada Gminy Sławoborze, uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się plan przychodów i  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i   Gospodarki Wodnej na 2006 rok :

 

1)      Przychody 8 150 zł

2)      Wydatki    9 150 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP i na

                   tablicy ogłoszeń.


Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                     do uchwały nr XXXIV/189/06

                                                                                                                                                                                 Rady Gminy Sławoborze

                                                                                                                                                                                z dnia 28.02.2006

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminy Sławoborze

W 2006r.

 

 

 

PRZYCHODY

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

8.150

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.150

 

90011

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

8.150

 

90011

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

9.150

 

0580

 

2960

Grzywny i inne kary od os. prawnych

 

Przelewy redystrybucyjne

0

 

8.000

 

 

4210

 

Zakup wyposażenia i materiałów

 

1.000

 

0920

Pozostałe odsetki

150

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

 

Razem

 

8.150

 

4410

Podróże służbowe krajowe

150

Stan funduszu na początek roku

1.207

Razem wydatki

9.150

Ogółem

9.357

Przewidywany stan funduszu na koniec roku

207

Suma bilansowa

9.357

Suma bilansowa

9.357