Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr XXXIV_193_2006

UCHWAŁA NR XXXIV/193/2006

z dnia 28 luty 2006

Rady Gminy Sławoborze

 

W sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze”

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ; 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271;  Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  Dz. U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Sławoborze uchwala:

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

          § 1. Regulamin określa zadania gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sławoborze.

          §  2.  Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osób przebywających czasowo na terenie gminy Sławoborze.

 

 

 

 

          §  3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.  nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego, części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

2. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku.

3. najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy, w celu posiadania możliwości uzyskania indywidualnych zniżek w opłatach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;

4. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

5.  odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

6.   pojemniki do gromadzenia odpadów – należy przez to rozumieć znormalizowane i spawane pojemniki, przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalne do wywozu stałych odpadów komunalnych.

7.  zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

8.  selektywnej zbiórce odpadów – należ przez  rozumieć wyodrębnienie z odpadów surowców wtórnych do ponownego wykorzystania, odpadów przeznaczonych do kompostowania, odpadów niebezpiecznych, odpadów przeznaczonych do składowania na wysypisku  ( odpadów resztowych lub balastowych);

9. wywożącym odpady – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do świadczenia usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków, posiadającą pozwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów stałych lub płynnych;

10. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;

11.  zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

12. Zakładzie Gospodarki Odpadami MPGO - należy przez to rozumieć instalację unieszkodliwiania odpadów w Wrdyniu Górnym (Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami), prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

          § 4. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1)      wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2)      przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

3)      gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

4)      oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;

5)      usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

6)      usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

7)      pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

8)      utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;

9)       uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść , bram oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości,  itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

10)   uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;

11)   usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

12)   likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;

13)   usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;

14)   oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

15)   utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;

16)   utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru;

17)   utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urządzania;

18)   niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;

19)  umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

          §  5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi.

          § 6. Organizatorzy imprez publicznych są zobowiązani do zabezpieczenia odpowiedniej ilości ustępów wolnostojących i pojemników na odpady stosownie do liczby uczestników, a także do zapewnienia utrzymania ładu i porządku w trakcie imprezy.

          §  7. Plakaty, reklamy, ogłoszenia,  winny być umieszczane na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

          §  8. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1)      spalania odpadów komunalnych,

2)      umieszczania na pniach drzew plakatów, reklam, ogłoszeń,

3)      malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami,

4)      wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu oraz na cmentarze,

5)      zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

6)      wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

7)      niszczenia lub uszkodzenia obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.,

ROZDZIAŁ III

Selektywna zbiórka odpadów stałych.

          §  9. Zobowiązuje się wytwarzających odpady, zarówno osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne, do selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych.

       

          § 10. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie z wyodrębnieniem następujących grup odpadów:

1)      surowce wtórne,

2)      odpady niebezpieczne,

3)      odpady organiczne,

4)      odpady wielkogabarytowe,

5)      odpady budowlane i odpady z remontów,

6)      odpady resztowe.

         § 11. Każdy władający nieruchomością ma w  miarę  możliwości obowiązek selektywnie gromadzić surowce wtórne i przekazywać je wywożącym odpady.

Surowce wtórne to:

1)      papier i tektura,

2)      szkło,

3)      plastik (tworzywa sztuczne),

4)      metale.

          §  12. Każdy podmiot sprzedający przedmioty, zawierające substancje niebezpieczne, ma obowiązek zapewnić przyjęcie tego rodzaju zużytych przedmiotów.

          § 13. Każdy ma obowiązek przekazać zużyte przedmioty zawierające substancje niebezpieczne, do podmiotu, który prowadzi sprzedaż tego rodzaju przedmiotów lub zajmuje się ich utylizacją.

          § 14. 1. Każde gospodarstwo domowe ma w miarę możliwości obowiązek wyodrębniania odpadów organicznych spośród innych odpadów.

2. Władający nieruchomością, na której możliwe jest kompostowanie odpadów, są zobowiązani do prowadzenia kompostowania we własnym zakresie.

          § 15. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych dostępnym w Urzędzie Gminy Sławoborze.

          § 16. Zużyte materiały budowlane, zawierające azbest, (np. eternit), winny być staraniem i na koszt władającego nieruchomością przetransportowane przez uprawniony podmiot na składowisko odpadów niebezpiecznych, w którym znajduje się kwatera do składowania wyrobów azbestowych.

          § 17. Odpady resztowe, czyli odpady komunalne, z których wyodrębniono wymienione powyżej frakcje,  winny być gromadzone w pojemnikach na terenie nieruchomości i odbierane przez wywożących odpady.

          § 18. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1)      do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2)      do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

3)      do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

-          38 kg/osobę/rok w roku 2010, 

-          25 kg/osobę/rok w roku 2013,

-          18 kg/osobę/rok w roku 2020.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

ROZDZIAŁ IV

Gromadzenie stałych odpadów komunalnych.

          § 19. Stałe odpady komunalne, pochodzące z  nieruchomości i przeznaczone do wywozu winny być gromadzone tylko w pojemnikach do tego przeznaczonych. Odpady gromadzone w inny sposób nie będą wywożone.

           §  20.  Władający nieruchomościami odpowiadają za:

1)      wyznaczenie miejsc ustawienia pojemników,

2)      utrzymanie czystości i porządku w miejscu ustawienia pojemników,

3)      w miarę możliwości gromadzenie odpadów w sposób selektywny.

          §  21. Zabronione jest używanie sprzętu do zbiórki odpadów do celów innych niż gromadzenie powyżej wymienionych frakcji odpadów.

          § 22. Właściciel pojemników do gromadzenia odpadów ma obowiązek utrzymywania pojemników w stanie czystości oraz okresowego ich dezynfekowana.

          § 23. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania dotychczas stosowanych pojemników do zbiórki odpadów po warunkiem, że posiadają atest oraz spełniają normy techniczne określone w przepisach szczegółowych.

          § 24. Każda firma musi być wyposażona w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów. Częstotliwość odbioru będzie określona indywidualnie  i dostosowana do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów.

          § 25. Władający nieruchomościami  zobowiązani są do udokumentowania  wywozu odpadów stałych, umową z wywożącym odpady i pokwitowaniem regularnego opłacania za korzystanie z tych usług. Dokumenty te muszą być udostępnione do wglądu na żądanie osób uprawnionych.

          § 26. Osoby zatrudnione przez przedsiębiorców mających zezwolenia na odbiór odpadów mają obowiązek natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości ciekłych.

ROZDZIAŁ  V

Zasady odbioru i transportu odpadów oraz obowiązki wywożących odpady.

          § 27. Zabronione  jest używanie innych środków transportu odpadów niż środki, zapewnione przez wywożących, posiadających aktualne zezwolenie, wydane w trybie obowiązujących ustaw, w zależności od rodzaju i ilości przewożonych odpadów.

          § 28.  Wywożący odpady ma obowiązek używać do zbiórki i transportu odpadów pojazdów specjalistycznych, posiadających stosowne zabezpieczenia przed rozsypaniem odpadów.

          § 29. Wywożący odpady ma obowiązek utrzymania pojazdów do transportu odpadów we właściwym stanie technicznym, przeprowadzenie dezynfekcji tych pojazdów oraz utrzymania odpowiedniego oznakowania pojazdów. Oznakowanie obejmuje: nazwę firmy, adres i telefon.

          § 30. Transport odpadów musi być zawsze prowadzony w sposób nie powodujący żadnego zanieczyszczenia środowiska i rozsypania odpadów podczas ich zbiórki, przewozu i depozycji.

          § 31. Jeżeli ustalony w umowie dzień odbioru odpadów przypada w dzień świąteczny, wywożący zapewni odbiór odpadów w dzień poprzedzający dzień świąteczny.

ROZDZIAŁ VI

Nieczystości ciekłe.

          § 32. Władający nieruchomościami zobowiązani są do przyłączenia obiektów budowlanych do istniejącej kanalizacji sanitarnej, w terminie 6 miesięcy od ich wybudowania lub ujawnienia.

          § 33. Władający nieruchomościami, które nie mogą być przyłączone do kanalizacji sanitarnej ze względu na jaj brak na danym terenie, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub budowy oczyszczalni przydomowych. Lokalizacja i urządzenie zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych winny odpowiadać wymogom, zawartym w odrębnych przepisach.

          § 34. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych ustala władający nieruchomością z wywożącym odpady, w zależności od pojemności zbiornika oraz ilości nieczystości płynnych wytworzonych na terenie nieruchomości. Sposób odbioru, transportu i zrzut nieczystości ciekłych nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców i zagrożenia dla środowiska.

          §  35. Władający nieruchomościami zobowiązani są do oddzielnego gromadzenia nieczystości komunalnych oraz gnojowicy.

          § 36. Władający nieruchomościami zobowiązani są do udokumentowania odbioru nieczystości płynnych umową z operatorem kanalizacji sanitarnej lub wywożącym nieczystości płynne i pokwitowaniem regularnego opłacania za korzystanie z tych usług. Dokumenty te muszą być udostępnione do wglądu na żądanie osób uprawnionych.

          § 37. 1. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1)      odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,

2)      nieczystości ciekłych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3)      substancji palnych i wybuchowych,

4)      substancji żrących i toksycznych,

5)      odpadów i nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonki,

6)      nieczystości ciekłych zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

2. Zabrania się mycia samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz dokonywania ich napraw i regulacji na chodnikach, ulicach, placach lub przy zbiornikach wodnych.

          § 38. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

          § 39. Dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw w pojazdach mechanicznych, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, oraz inne regulacje poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ROZDZIAŁ VII

Zasady odbioru i transportu nieczystości ciekłych oraz obowiązki odbierającego nieczystości ciekłe.

          § 40. Zabronione jest używanie innych środków transportu nieczystości ciekłych niż środki, zapewnione przez wywożących, posiadających aktualne zezwolenie Wójta Gminy Sławoborze.

          §  41.Wywożącym odpady ciekłe ma obowiązek:

1)      używać do odbioru i transportu nieczystości ciekłych pojazdów specjalistycznych,

2)      utrzymania pojazdów do transportu odpadów we właściwym stanie technicznym, przeprowadzenie dezynfekcji tych pojazdów oraz utrzymania odpowiedniego oznakowania pojazdów. Oznakowanie obejmuje: nazwę firmy, adres i telefon,

3)      utrzymania czystości i porządku w miejscach odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do pojazdów specjalistycznych,

4)      niezwłocznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych w czasie transportu nieczystości ciekłych,

5)      dostarczenie odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych lub do oczyszczalni ścieków.

ROZDZIAŁ VIII

Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych.

          § 42.  Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi.

          § 43. Do obowiązków zarządcy drogi należą także pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

          § 44. Usunięcie zanieczyszczeń, spowodowanych przez zwierzęta domowe lub gospodarskie na drogach publicznych, jest obowiązkiem właścicieli zwierząt.

ROZDZIAŁ IX

Unieszkodliwianie odpadów.

          § 45. Zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami, zebrane stałe odpady komunalne będą przewożone do Zakładu Gospodarki Odpadami MEGO, poprzez Gminne Punkty Gromadzenia Odpadów od chwili ich uruchomienia. Do czasu uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami, odpady będą przewożone do punktów docelowych, określonych w zezwoleniach na zbiórkę i transport odpadów komunalnych.

           §  46.  Surowce wtórne, odpady organiczne, odpady resztowe oraz odpady niebezpieczne będą dostarczane do sortowni, kompostowni i kwatery balastu w Zakładzie Gospodarki Odpadami MPGO, od chwili  uruchomienia i tam przetwarzane.

.ROZDZIAŁ X

Zasady utrzymania zwierząt domowych.

          § 47. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

          §  48. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych utrzymywania tych zwierząt w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania sanitarne.

          § 49. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz terenów  objętych zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy.

          § 50. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne.

          §  51. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są:

1.  przestrzegania terminów szczepień ochronnych,

2.  realizowania szczepień w warunkach ochronnych,

3. wyprowadzania psów w miejscach publicznych tylko na smyczy, a psów uznawanych za agresywne oraz  zachowujących   się agresywnie – również w kagańcu,

4. uprzątania nieczystości, pozostawionych przez należące do nich zwierzęta w miejscach publicznych i umieszczania ich w szczelnych opakowaniach w pojemnikach na odpady komunalne,

5.  bez zwłocznego zgłoszenia do lekarza weterynarii przypadków zranienia człowieka przez zwierzę i zastosowania się do zaleceń służb weterynaryjnych, a także poddania obserwacji w placówce weterynaryjnej zwierząt, które zraniły człowieka.

          § 52. Właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez należące do nich zwierzęta.

          § 53.  Zabrania się szczucia psami ludzi lub zwierząt oraz doprowadzenia psów do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

          § 54. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Sławoborze w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

ROZDZIAŁ XI

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

          § 55. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

          § 56. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1)      przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

2)      gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

3)      składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

4)      przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

5)      pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

          § 57. Utrzymanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości dla współużytkowników nieruchomości, a także dla osób przebywających na nieruchomościach sąsiednich. Dotyczy to zwłaszcza hałasu i odoru.

          § 58. Sposób postępowania ze zwłokami padłych zwierząt gospodarskich regulują przepisy odrębne.

          § 59. Hodowcy inwentarza żywego zobowiązani są do usuwania z dróg i chodników nieczystości (odchodów zwierząt) powstałych podczas przemieszczania zwierząt.

 

 

ROZDZIAŁ XII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

          § 60. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, dwa razy w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli  budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

          § 61. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

          § 62. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

          § 63. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ XIII

Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu.

           § 64. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt.

          § 65.  Wójt może upoważnić podległych mu pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do prowadzenia kontroli:

1)      wykonania obowiązku zawierania umów korzystania z usług w zakresie wywozu odpadów i nieczystości ciekłych,

2)      pokwitowań i faktur dokumentujących wywóz odpadów,

3)      świadectw szczepienia ochronnego psów.

          § 66. Naruszenie obowiązków, określonych w niniejszym Regulaminie, zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

          § 67. Traci moc uchwała Nr XXXXI/219/98 Rady Gminy Sławoborze z dnia

29 kwietnia 1998 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku  w Gminie Sławoborze”.

          §  68. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

          § 69. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy