Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr XXXIV_192_06

Uchwała Nr XXXIV/192/06

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 luty 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Sławoborze pod nazwą „Kopalnia kruszyw w Lepinie” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
w Sławoborzu uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. 1.  Zgodnie z uchwałą Nr XX/124/2004 Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze, przyjętego uchwałą nr VI/43/2003 Rady Gminy Sławoborze
z dnia 30 kwietnia 2003 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kopalnia kruszyw w Lepinie” gmina Sławoborze.

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1)       załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000;

2)       załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze;

3)       załącznik nr 3  – rozstrzygnięcie Rady Gminy Sławoborze o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4)       rozstrzygnięcie Rady Gminy Sławoborze o sposobie realizacji  zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 65,47 ha. Granice obszaru objętego planem są wskazane na rysunku planu (Załącznik Nr1).

§ 2. 1.  Plan o którym mowa w §1 określa:

1)     przeznaczenie terenów, oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

2)     zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki powierzchni zabudowy;

3)     zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków;

4)     szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

5)     szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości;

6)     zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7)     sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8)     stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

2.        Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

1)       granice obszaru objętego planem;

2)       linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania;

3)       pas techniczny dla lokalizowania sieci uzbrojenia technicznego;

4)       nieprzekraczalne granice eksploatacji złoża;

5)       oznaczenie cyfrowo-literowe terenów, gdzie cyfry oznaczają numer kolejny wyodrębnionego terenu, a oznaczenia literowe funkcję terenu:

a)     PG/ZL – teren powierzchniowej eksploatacji surowców / po wyeksploatowaniu surowca rekultywacja o kierunku wodno-leśnym,

b)     PG/O/ZL – teren powierzchniowej eksploatacji surowców / po wyeksploatowaniu surowca przeznaczony na rozbudowę wysypiska nieczystości stałych i do zalesienia,

c)      R– tereny rolne bez prawa zabudowy,

d)     ZL – tereny do zalesienia;

6)       granice obszaru ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej W III ;

7)       granice ochrony obniżenia wytopiskowego.

§ 3. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1)       złożu (kruszywa naturalnego, kopaliny) - jest to takie naturalne nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą;

2)       nieprzekraczalnej granicy eksploatacji złoża - oznacza to linię, której nie może przekroczyć górna krawędź wyrobiska;

 

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§ 4.     Wyznacza się teren o powierzchni 46,88 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.PG/ZL dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa z wodno-leśnym kierunkiem rekultywacji;

2)     w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zasięg zmian w środowisku naturalnym spowodowanych eksploatacją złoża nie może przekroczyć granic terenu;

3)     w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)     wyznacza się obszar ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji służby konserwatorskiej pod nr 12 (AZP 20-16/41),

b)     jeżeli w trakcie prowadzenia prac ziemnych zostanie znaleziony przedmiot o cechach zabytkowych należy powiadomić o tym fakcie wójta lub właściwy organ ochrony zabytków,

c)      w granicach strefy WIII określonych na rysunku planu obowiązują rygory:

        uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych związanych z robotami ziemnymi przez służbę konserwatorską, za wyjątkiem prac związanych z prowadzeniem upraw polowych,

        w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora; właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem 2-tygodniowym,

        rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków; badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października;

4)     granice i zasady zagospodarowania terenu:

a)        ustala się nieprzekraczalne granice eksploatacji złoża które są określone na rysunku planu,

b)        skarpy wyrobiska należy zabezpieczyć przed osuwaniem i spływem wód opadowych powodujących procesy erozyjne, oraz oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o groźbie wypadku; dopuszcza się wykonanie ogrodzenia terenu,

c)        prace rekultywacyjne na obszarach gdzie wydobycie kruszywa zostało zakończone należy prowadzić równolegle z eksploatacją;

5)     zasady i warunki scalania i podziału terenu:

a)        dopuszcza się podział terenu na działki o powierzchni nie mniejszej,
niż 0,5 ha,

b)        po zakończeniu eksploatacji surowca wydzielone działki mogą zostać scalone i poddane rekultywacji;

6)     szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

a)        eksploatację złoża należy prowadzić od strony drogi gminnej (położonej poza granicami planu) w kierunku południowym,

b)        ustala się zakaz wznoszenia trwałej zabudowy;

c)        powstające w procesie eksploatacji złoża masy ziemi nie nadające się do celów gospodarczych należy zagospodarować w formie wewnętrznych zwałowisk i poddać rekultywacji zgodnie z ustaleniami planu,

d)        wzdłuż drogi powiatowej i gminnej pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalną granicą eksploatacji złoża wyznacza się pas techniczny dla lokalizacji projektowanych sieci dla obsługi zakładu górniczego, oraz innych - przesyłowych wynikających z programów uzbrojenia gminy;

7)     zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)        dojazd z przylegającej do obszaru objętego planem gminnej drogi dojazdowej prowadzącej do istniejącego składowiska odpadów komunalnych,

b)        zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych z wodociągu wsi Lepino, zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych z awaryjnego ujęcia wody obsługującego mieszkańców wsi Lepino,

c)        dopuszcza się budowę lokalnego ujęcia wody dla celów technologicznych; wodę technologiczną należy wykorzystywać w obiegu zamkniętym,

d)        odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo do gruntu w granicach własności,

e)        odprowadzenie ścieków bytowych: obowiązuje umieszczenie kontenerowego  zaplecza sanitarnego, wyposażonego w szczelny zbiornik, z wywożeniem zgromadzonych ścieków do oczyszczalni ścieków

f)          usuwanie odpadów:

        odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji i wywozić na składowisko odpadów komunalnych,

        odpady ropopochodne i zanieczyszczone ropopochodnymi należy gromadzić w odrębnych pojemnikach, ustawionych na nieprzepuszczalnym podłożu i przekazywać specjalistycznemu przedsiębiorstwu posiadającemu stosowne zezwolenia,

g)        zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci średniego napięcia linią napowietrzną,

8)       do czasu podjęcia eksploatacji złoża dopuszcza się wyłącznie użytkowanie rolnicze, z wykluczeniem zabudowy;

9)       ustala się stawkę opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 25%.

§ 5. Wyznacza się teren o powierzchni 3,25 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2.PG/O/ZL dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: teren powierzchniowej eksploatacji surowców po wyeksploatowaniu przeznaczony na rozbudowę istniejącego składowiska odpadów komunalnych przylegającego do obszaru objętego planem od strony północnej; po zamknięciu składowiska teren przeznacza się do zalesienia;

2)     ustalenia dotyczące fazy eksploatacji złoża:

a)     obowiązują ustalenia § 4: pkt.2, pkt.4 lit b, pkt.5 lit.a, pkt.6 lit.b, pkt.7 lit.b, d - g, oraz pkt.8,

b)     dojazd z drogi gminnej położonej poza terenem objętym planem, dz. nr 12/1

c)      eksploatację należy prowadzić od strony istniejącego składowiska odpadów komunalnych, przylegającego do terenu 2.PG/O/ZL- w kierunku południowym;

3)     ustalenia dla składowiska odpadów komunalnych:

a)     wokół składowiska należy wykonać ogrodzenie oraz dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej (drzewa i krzewy w tym zimozielone) w pasie o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m,

b)     obsługa komunikacyjna: istniejącą dojazdową drogą gminną (dz. nr 12/1) włączoną do drogi powiatowej relacji Sławoborze-Karlino (dz. nr 19) – które są położone poza terenem objętym planem;

4)     stawka opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%


§ 6. Wyznacza się teren o powierzchni 11,40 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 3.R dla którego ustala się:

1)       przeznaczenie: teren do rolniczego użytkowania bez prawa zabudowy;

2)       obsługa komunikacyjna: dojazd istniejącą nieutwardzoną gminną drogą dojazdową przylegającą do obszaru objętego planem od północy (dz. nr 27);

3)       w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: podmokły teren lokalnego wytopiska należy pozostawić w stanie naturalnym, nie zmienionym;

4)       stawka opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 7. Wyznacza się teren o powierzchni 3,94 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 4.ZL  dla którego ustala się:

1)     przeznaczenie: teren do zalesienia;

2)     obsługa komunikacyjna: dojazd istniejącą nieutwardzoną gminną drogą dojazdową przylegającą do obszaru objętego planem od północy (dz. nr 27);

3)     stawka opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§  8.    Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne pochodzenia mineralnego
o łącznej powierzchni 50,13 ha, w tym: klasy V – 8,36 ha oraz klasy VI – 41,77 ha.
 
Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 9.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 10.   Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławoborze.

§11.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO

UCHWAŁY NR XXXIV/192/06

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 28 luty 2006 roku

 

rozstrzygnięcie Rady Gminy W SławoborzU o sposobie rozpatrzenia NIEUWZGLĘDNIONYCH uwag WNIESIONYCH do

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sławoborze rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie oświadczenia Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 listopada 2005 w sprawie braku uwag do projektu planu wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 20 września do

11 listopada 2005 r. nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.


 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO

UCHWAŁY NR XXXIV/192/06

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 28 luty 2006 roku

 

rozstrzygnięcie Rady Gminy Sławoborze o sposobie realizacji  zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami

o finansach publicznych

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sławoborze rozstrzyga co następuje:

 

Z uwagi na to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla potrzeb inwestycji na terenie objętym planem należących do zadań własnych gminy finansowanych ze środków publicznych - nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.