Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr XXXIV_188_2006

UCHWAŁA NR  XXXIV/188/2006

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165,art.166, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 11.111.639  

       z tego:

            1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) - 9.588.961 zł., w tym:

            2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  

                zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) - 1.522.675 zł

3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

      alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) - 36.750 zł  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5) w wysokości   11.934.020 zł

        z tego:

1)      wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) - 10.411.345 

w tym:

2)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

      oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) - 1.522.675 zł

3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) - 36.750 zł

§ 3.  Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości …………………………… 1.250.000 zł

        z tego:

        1) kredyty ……………………………………………………………….…..  1.250.000 zł.

§ 4.  Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ................................ 372.692 zł     

        z przeznaczeniem na:

1)      spłatę rat kredytu z PBS Świdwin w kwocie ................................................   282.000 zł

2)      spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie ........................................................... 15.000 zł

3)      spłatę zobowiązań wymagalnych ………………………………………   75.692 zł

§ 5.  Planowany deficyt budżetu w kwocie 822.381 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i zaciąganych w bankach krajowych

§ 6.  Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004– 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.                                                                 

§ 7.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i     

        Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- 2 -

§ 8.  Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny gminy w 2006

          r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.   Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków 

         pochodzących z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.  Ustala się program inwestycyjny gminy na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11.   Określa się dotacje z budżetu przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy:

1)      na finansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącycm do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku 15.000 zł

2)      na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000 zł

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1)      na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty 150.000 zł.,

2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty 1.250.000 zł.,

3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do łącznej kwoty 297.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1)      z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i      projekty realizowane ze środków zagranicznych, Funduszu Spójności i innych                      środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich       ujęte w załącznikach Nr 11 i 12 do uchwały.

2)     z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie ustalonym w art.188 ust 2., w tym zmianę kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.

2)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie     

      działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15.  Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. – jak  

         zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku     

          Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 


Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ........... Rady Gminy Sławoborze z dnia ..........


PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2003 - 2008Lp. Wyszczególnienie WYKONANIE Przewidywane wykonanie
2003 2004 2005 2006 2007 2008 200.. 200..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A. DOCHODY 5 907 809 6 965 663 8 687 176 9 212 159 10 186 494 7 220 000

2. B. WYDATKI 5 977 607 6 988 503 9 553 426 10 987 194 6 890 000 6 940 831

3. - wydatki bieżące 5 852 923 6 462 513 7 465 952 6 844 834 6 793 474 6 927 991

4. - wydatki majatkowe 124 684 525 990 2 087 474 4 142 360 51 360 12 840

5. C. Nadwyżka / deficyt (A-B) -69 798 -22 840 -866 250 -1 775 035 -3 296 494 279 169

6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 99 753 22 840 866 250 1 775 035 3 296 494 -279169

7. D1. Przychody ogółem: 489 753 407 840 1 286 250 3 394 485 70 000


8. 1) kredyty
379 378 94 800 427 991 70 000


9. 2) pożyczki

1 191 450 2 966 49410. 3) spłaty pożyczek udzielonych11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 171 533


12. 5) papiery wartościowe13. 6) obligacje14. 7) prywatyzacja majatku j.s.t.15. 8) inne żródła 318 220 28 493

16. D2. Rozchody ogółem 390 000 385 000 420 000 1 619 450 3 366 494 279 178

17. 1) spłaty kredytów 270 000 265 000 300 000 300 000 400 000 279 178

18. 2) spłaty pożyczek 120 000 120 000 120 000 1 311 450 2 966 494


19. 3) pożyczki udzielone20. 4) wykup papierów wartościowych21. 5) wykup obligacji samorząd.22. 6) inne cele23. E. UMORZENIE POŻYCZKI24. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 934 378 1 800 628 3 575 672 279 178 0

25. 1) wyemitowane papiery26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 694 378 481 178 609 169 279 178 0

27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000 120 000
28. 4) przyjete depozyty1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. 5) wymagalne zobowiazania30. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów31. b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji32. c) jednostek sektora finansów publiczn.
6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu spójności UE

1 191 450 2 966 49433. a) kredyty
b) pożyczki

1 191 450 2 966 494
c) emitowane papiery wartościowe34. G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) % 15,90% 13,40% 6,90% 6,60% 2,70%


35. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 422 335 446 000 1 850 650 3 313 894


36. 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 295135 321 200 504 800 288 000


37. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 127 200 124 800 122 40038. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami39. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.40. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności


1 223 450 3 025 894a) spłaty rat kredytów z odsetkami
b) spłaty rat pozyczek z odsetkami


1 223 450 3 025 894c) wykup papierów wartościowych41. I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)% 8,08% 6,10% 5,10% 6,80% 2,80%


 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/188/06


Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006 r.

Dochody budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. - (ogółem)
Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota
1 2 3 4
010
Rolnictwo i łowiectwo 2 100

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t 0

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000

0910 pozostałe odsetki 100
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 48 300

0830 wpływy z usług 47 000

0910 pozostałe odsetki 1 300
700
Gospodarka mieszkaniowa 549 550

0470 wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości 4 000

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 59 400

0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 49 750

0910 pozostałe odsetki 600

0920 odsetki pozostałe 300

8510 wpływy z róznych rozliczeń 435 500
710
Działalność usługowa 4 500

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 500

0830 wpływy z usług 2 000
750
Administracja publiczna 47 000

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 47 000

0970 wpływy z różnych dochodów 0
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 675
752
Obrona narodowa 0

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 0
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej Bł:511

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 635 531

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 7 000

0310 podatek od nieruchomości 1 060 000

0320 podatek rolny 239 000

0330 podatek leśny 153 000

0340 podatek od środków transportowych 15 500
1 2 3 4

0350 podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10 000

0360 podatek od spadków i darowizn 2 000

0400 opłata produktowa 300

0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 000

0450 wpływy z opłaty administracyjnej 0

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 36 750

0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 20 000

0690 wpływy z różnych opłat 4 500

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15 000

0920 pozostałe odsetki 0
758
Różne rozliczenia 3 238 109

0970 wpływy z różnych dochodów 1 500

2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600

0920 pozostałe odsetki 4 000

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 232 009
801
Oświata i wychowanie 1 685 400

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000

0830 wpływy z usług 4 400

0920 pozostałe odsetki 1 000

6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 678 000
852
Pomoc społeczna 1 759 000

0830 wpływy z usług 2 000

0920 pozostałe odsetki 1 000

2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 475 000

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 281 000
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 110 300

0830 wpływy z usług 104 000

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …EFRWP 6 300
900
Gospodarka komunalana i ochrona środowiska 42 000

0830 wpływy z usług 42 000

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp 0
926
Zdania z zakresu kultury fizycznej 1 316 124
EOG, NMG 6296 Wspólfinansowanie z innych środków bezzwrotnych 1 114 422
SPO-ROL 6299 Współfinansowanie programów i projektów realizowanycych ze środków fund.strukturalnch oraz sekcji gwarancji europejskiego 201 702


RAZEM Bł:511

 

 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/188/06


Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006 r.


Dochody budżetu gminy Sławoborze


związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.
Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota
1 2 3 4
010
Rolnictwo i łowiectwo 2 100

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t 0

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000

0910 pozostałe odsetki 100

6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 48 300

0830 wpływy z usług 47 000

0910 pozostałe odsetki 1 300
700
Gospodarka mieszkaniowa 549 550

0470 wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości 4 000

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 59 400

0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 49 750

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 600

0920 pozostałe odsetki 300

8510 wpływy z róznych rozliczeń 435 500
710
Działalność usługowa 4 500

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 500

0830 wpływy z usług 2 000
750
Administracja publiczna 0

0970 wpływy z różnych dochodów 0
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej 2 308 581

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 635 531

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 7 000

0310 podatek od nieruchomości 1 060 000

0320 podatek rolny 239 000

0330 podatek leśny 153 000

0340 podatek od środków transportowych 15 500

0350 podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10 000

0360 podatek od spadków i darowizn 2 000

0400 opłata produktowa 300

0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 000

0450 wpływy z opłaty administracyjnej 0

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 36 750

0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 20 000

0690 wpływy z różnych opłat 4 500

0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15 000
758
Różne rozliczenia 3 238 109

0970 wpływy z różnych dochodów 1 500

2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600

0920 pozostałe odsetki 4 000

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 232 009
1 2 3 4
801
Oświata i wychowanie 1 685 400

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000

0830 wpływy z usług 4 400

0920 pozostałe odsetki 1 000

6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 678 000
852
Pomoc społeczna 284 000

0830 wpływy z usług 2 000

0920 pozostałe odsetki 1 000

2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 281 000
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 110 300

0830 wpływy z usług 104 000

2440 dotacje celowe … 6 300
900
Gospodarka komunalana i ochrona środowiska 42 000

0830 wpływy z usług 42 000

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp 0
9260
Zadania z zakresu kutury fizycznej 1 316 124
EOB,NMF 6296 środki na dofinansowanie własnych inwestycji … 1 114 422
SOPO-ROL 6338 Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na inwestycje 201 702


RAZEM 9 588 964
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/188/06


Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006


Dochody budżetu Gminy Sławoborze zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006
Dział Paragraf Nazwa klasyfikacji budżetowej Kwota
1 2 3 4
750
Administracja publiczna 47 000

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 47 000
751
Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 675
752
Obrona narodowa 0

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 0

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 0
852
Pomoc społeczna 1 475 000

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 1 475 000


Ogółem 1 522 675

 

 
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2006 r.


Lp Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość początkowa na dzień 30.12.2004 Przychody Rozchody Wartość na dzień 30.10.2005 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ...............................zł na: Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2006 r. Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2006 r. :
Własność Mienie w zarządzie Wierzytel- ności Użytkowa-nie wieczyste Najem Dzierżawa Inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Składniki majątku trwałego 15 519 976 2 390 893 52 596 16 487 427 15 425 125

94 724 527 087 82 798
140 000 558 750
1. Grunty 1 381 853 1 000 12 007
1 143 715

94 724 49 609 82 798

4 000
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej 13 729 388 108 376 40 589 13 797 175 11 591 158 1 728 539

477 478

125 000 554 750
3. Urządzenia techniczne i maszyny 134 262 20 116
154 378 154 3784. Środki transportu 274 473 120 945
395 418 395 418

15 000
5. Środki trwałe w budowie
2 140 456
2 140 456 2 140 456II. Wartości niematerialne i prawne 35 172 830
36 002 36 002III. Finansowe składniki majatku trwałegoIV. Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
1. Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
2. Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
4. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
5. Międzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie

spółka prawa handlowego - udziały
6. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu - udziały
 

 

 
Załącznik Nr 12do uchwały Nr XXXIV/188/06Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006
Limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze
w 2006 r.
Dział Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa programu, projektu Jednostka realizująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach
Rok rozpoczęcia Rok zakończenia 2005 2006 2007 2008-2009
750
Administracja publiczna

28 050


75095 Pozostała działalnośc "Wrota Parsęty" ZMiG Dorzecza Parsęty 2006 2008 x
28 050

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa80 000
80 000


75412 Ochotnicze straże pożarne Zakup samochodu specjalnego Urząd Gminy 2006 x 80 000
80 000

801
Oświata i wychowanie4 953 000 1 596 785 1 134 000


80195 Pozostała działalność Budowa hali sportowej przy szkole Urząd Gminy 2004 2006 4 953 000 1 596 785 1 134 000

900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska171 200 51 360 51 360 51 360 12 840

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja urzadzeń oczyszczalni ścieków Urząd Gminy 2004 2008 171 200 51 360 51 360 51 360 12 840
926
Kultura fizyczna i sport Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Sławoborzu, Rokosowie,Krzecku, Powalicach, Mysłowicach i Słowieńsku


2 382 092
247 087 163 776

92601 Obiekty sportowe j.w. 2006 2007 1 311 085
196 662


92601 Obiekty sportowe Budynek socjalny na stadionie I etap j.w. 2006 2007 1 071 007
50 425 163 776
RAZEM x x x x 7 586 292 1 648 145 1 540 497 215 136 12 840
 

 


Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXIV/188/06

Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 r.
PRZYCHODY WYDATKI
Dział Paragraf Nazwa klasyfikacji budżetowej Kwota Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Kwota
§
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 150 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 150

90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8 150
90011 Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9 150

2960 Przelewy redystrybucyjne 8 000
4210 Zakup wyposażenia i materiałów 1 000

920 Pozostałe odsetki 150
4300 Zakup usług pozostałych 8 150
Stan funduszu na poczatek roku 1 207 Stan funduszu na koniec roku 207
Ogółem 9 357 Ogółem 9 357

 

 

Wydatki budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. (ogółem)


Nazwa podziałki Plan


klasyfikacji wydatków
Dział Rozdział budżetowej ogółem
1 2 3 4
010
Rolnictwo i łowiectwo 5 000

01030 Izby rolnicze 5 000
400
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 000

40002 Zaopatrzenie w wodę 150 000
600
Transport i łączność 61 000

60016 Drogi publiczne gminne 61 000
700
Gospodarka mieszkaniowa 21 500

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 500
710
Działalność usługowa 42 300

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 300

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 8 000

71035 Cmentarze 13 000
750
Administracja publiczna 1 109 845

75011 Urzędy wojewódzkie 47 000

75022 Rady gmin 76 560

75023 Urzędy gmin 917 826

75095 Pozostała działalność 68 459
1 2 3 4
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675
752
Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 553

75412 Ochotnicze straże pożarne 146 553

75414 Obrona cywilna 8 000
757
Obsługa długu publicznego 50 000

75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 50 000
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 7 200

75647 Pobór podatków 7 200
758
Różne rozliczenia 10 000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000
801
Oświata i wychowanie 5 254 730

80101 Szkoły podstawowe 1 011 211

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 120 000

80110 Gimnazja 577 790

80113 Dowożenie uczniów do szkół 206 720

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 496 809

80146 Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 000

80195 Pozostała działalność 2 830 200
851
Ochrona zdrowia 40 292
1 2 3 4

85153 Zwalczanie narkomanii 3 542

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 750
852
Pomoc społeczna 2 323 892

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 384 945

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 365 559

85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 322 388

85295 Pozostała działaność 138 000
854
Edukacyjna opieka wychowawwcza 229 609

85401 Świetlice szkolne 211 882

85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 727
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 541 156

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 401 360

90002 Gospodarka odpadami 24 700

90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 800

90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 99 796

90095 Pozostała działaność 6 500
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 655

92109 Domy kultury, świetlice i kluby 245 830

92116 Biblioteki 47 125

92195 Pozostała działalność 5 700
926
Kultura fizyczna i sport 1 633 613

92601 Obiekty sportowe 1 570 213

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 63 400


RAZEM Bł:511
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań własnych
w 2006 r.


Nazwa podziałki Plan


klasyfikacji wydatków
Dział Rozdział budżetowej ogółem
1 2 3 4
010
Rolnictwo i łowiectwo 5 000

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi

01030 Izby rolnicze 5 000

01095 Pozostała działalność
400
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 000

40002 Zaopatrzenie w wodę 150 000
600
Transport i łączność 61 000

60016 Drogi publiczne gminne 61 000
700
Gospodarka mieszkaniowa 21 500

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 500
710
Działalność usługowa 42 300

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 300

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 8 000

71035 Cmentarze 13 000
1 2 3 4
750
Administracja publiczna 1 062 845

75011 Urzędy wojewódzkie

75022 Rady gmin 76 560

75023 Urzędy gmin 917 826

75095 Pozostała działalność 68 459
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 553

75412 Ochotnicze straże pożarne 146 553

75414 Obrona cywilna 8 000

75495 Pozostała działaność
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 7 200

75647 Pobór podatków 7 200
757
Obsługa długu publicznego 50 000

75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 50 000
758
Różne rozliczenia 10 000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000
801
Oświata i wychowanie 5 254 730

80101 Szkoły podstawowe 1 011 211

80110 Gimnazja 577 790

80103 Przedszkola przy szkołach podst. 120 000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 206 720

80114 Zespoły ekonom.-administr.szkół 496 809

80146 Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 000

80195 Pozostała działalność 2 830 200
851
Ochrona zdrowia 40 292

85153 Zwalczanie alkoholizmu 3 542

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 750
1 2 3 4
852
Pomoc społeczna 848 892

85212 Świadczenia rodzinne.... 10 945

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 277 559

85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 322 388

85295 Pozostała działaność 138 000
854
Edukacyjna opieka wychowawwcza 229 609

85401 Świetlice szkolne 211 882

85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 727
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 541 156

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 401 360

90002 Gospodarka odpadami 24 700

90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 800

90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 99 796

90095 Pozostała działaność 6 500
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 655

92109 Domy kultury, świetlice i kluby 245 830

92116 Biblioteki 47 125

92195 Pozostała działalność 5 700
926
Kultura fizyczna i sport 1 633 613

9260 Obiekty sportowe 1 568 213

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 400


Razem 10 411 345
Załącznik Nr 7


do uchwały Nr XXXIV/188/2006


Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań z zakreu administracji rządowej


oraz innych zadań zleconych ustawamiw 2006 r.


Nazwa podziałki Plan


klasyfikacji wydatków
Dział Rozdział budżetowej ogółem
1 2 3 4
750
Administracja publiczna 47 000

75011 Urzędy wojewódzkie 47 000
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852
Pomoc społeczna 1 475 000

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 374 000

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 88 000


RAZEM 1 522 675
Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXXIV/188/2006


Wydatki budżetu Gminy Sławoborze

zwiazane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
w 2006 r.


Nazwa podziałki Plan


klasyfikacji wydatków
Dział Rozdział budżetowej ogółem
1 2 3 4
851
Ochrona zdrowia 40 292

85153 Zwalczanie narkomanii 3 542

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 750


RAZEM 40 292


Dochody budżetu Gminy Sławoborze

z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń
w 2006 r.

I. Wg działów klasyfikacji budżetowej
Plan


Nazwa podziałki


klasyfikacji
Dział Rozdział budżetowej


1 2 3 4
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej 36 750

75618 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst 36 750


RAZEM 36 750


II. wg żródeł:


Dochody z opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 36 750

 

 

 

Załącznik Nr 9
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 - PROGNOZA

łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sławoborze na lata 2004 - 2010


Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane wykonanie


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A. DOCHODY 5 990 636 7 033 669 9 173 277 11 111 639 10 103 291 7 992 000 7 992 000 7 992 000
2. B. WYDATKI 6 085 692 6 610 328 9 511 342 11 934 020 7 396 448 7 545 000 7 545 000 7 640 000
3. - wydatki bieżące 5 912 792 6 303 621 7 400 790 7 399 197 7 345 088 7 532 360 7 545 000 7 640 000
4. - wydatki majatkowe 172 900 306 707 2 110 552 4 534 823 51 360 12 640

5. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) -95 056 423 341 -338 065 -822 381 2 706 843 447 000 447 000 352 000
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 95 056 -356 508 346 833 877 308 -457 692 -447 000 -447 000 -352 000
7. D1. Przychody ogółem: 504 262 28 492 835 093 1 250 0008. 1) kredyty, w tym:

700 000 1 250 000
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności9. 2) pożyczki, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł10. 3) spłaty pożyczek udzielonych11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 85 397
38 341
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. 5) papiery wartościowe, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności13. 6) obligacje jst, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności14. 7) prywatyzacja majatku j.s.t.15. 8) inne żródła 418 865 28 492 96 752
16. D2. Rozchody ogółem 409 206 385 000 488 260 372 692 457 692 447 000 447 000 352 000
17. 1) spłaty kredytów, w tym: 270 000 265 000 340 000 297 000 382 000 447 000 447 000 352 000

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności18. 2) spłaty pożyczek, w tym: 120 000 120 000 80 000

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. 3) pożyczki udzielone20. 4) wykup papierów wartościowych, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności21. 5) wykup obligacji samorządowych, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności22. 6) inne cele 19 206
68 260 75 69223. E. UMORZENIE POŻYCZKI

160 000
24. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 623 260 750 692 1 628 000 1 170 308 723 308 276 308 0
25. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 315 000 675 000 1 628 000 1 246 000 799 000 352 000 0
27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000

28. 4) przyjete depozyty 2)29. 5) wymagalne zobowiazania
68 260 75 692
30. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów31. b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji32. c) jednostek sektora finansów publicznych
68 260 75 692

6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE33. a) kredyty1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) pożyczki
c) emitowane papiery wartościowe
d) emitowane obligacje samorządowe34 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24/poz.1)%-art..114 ust.1 u.f.p. 15,69% 8,86% 8,18% 14,65% 11,58% 9,05% 3,46% 0,00%
35 G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) art.114 ust.3 u.f.p. 15,69% 8,86% 8,18% 14,75% 11,58% 9,05% 4,40% 0,00%
36 H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 457 000 431 000 326 000 452 000 511 000 484 000
37 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 331 000 350 000 326 000 452 000 511 000 484 000
38 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 126 000 81 000
39 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami40 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.41 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
a) spłaty rat kredytów z odsetkami
b) spłaty rat pozyczek z odsetkami
c) wykup papierów wartościowych
d) wykup obligacji samorządowych,42 I Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36/poz/1)% - art.. 113 ust. 1 u.f.p. 8,08% 6,50% 4,70% 2,93% 4,47% 6,39% 6,06% 4,59%
43 I.1 Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.36/ poz. 1) % art.113 ust.3 u.f.p. 8,08% 6,50% 4,84% 2,95% 4,47% 6,39% 6,06% 4,59%
Przewodniczący Rady Gminy

1) odpowiednie skreslićMarek Kużma

2) depozyty przyjete do budżetu
3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia 

 

Załącznik Nr 13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Str. 1

Symbol i nr inwestycji

80195 § 605

Nazwa inwestycji

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

INWESTOR

GMINA SŁAWOBORZE

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota  /  Udział %

Uwagi:

1.

ŚW

Środki własne gminy

2 995 000 /  60,0%

Dochody własne gminy

2.

MENiS

Środki specjalne z dopłat do stawek w grach liczbowych

2 000 000  / 40,0%

Umowa z Bankiem Gosp.Kraj.o finansowanie inwestycji

3.

ZPORR

Fundusz UE

0

Wniosek złożony do ZPORR w dniu 14.01.2005 r  - negatywnie

Razem

4 953 000  / 100,0%

 

2.2. Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania

 

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

 

Nakłady poniesione

2005

(I etap)

2005

(II etap)

2006

łącznie w latach 2003 - 2006

po 2007 r.

 

2003

2004

 

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finanse

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwot

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

1.

Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany

ŚW

9 760

ŚW

211 911

ŚW

14 640

ŚW

14 640

ŚW

12.200

ŚW

263.151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

9 760

Razem

211 911

Razem

14.640

Razem

14.640

Razem

12.200

Razem

263.151

Razem

 

 

2.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu

ŚW

 

SW

 

ŚW

1.567.505

ŚW

 

ŚW

1. 122.000

ŚW

2.689.505

 

 

 

MENiS

 

MENiS

 

MENiS

322 000

MENiS

 

MENiS

1 678..000

MENiS

2.000.000

 

 

 

Inne

 

Inne

 

Inne

 

Inne

 

Inne

 

Inne

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

1.889.505

Razem

 

Razem

2.800.000

Razem

4.689.505

Razem

 

 

RAZEM

x

x

1.918.785

2.812.200

4.689.505

 

 

OGÓŁEM

9 760

211 911

1.918.785

2.812.200

4.952.756

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

    Str.2

 

Symbol i nr inwestycji

 

926-92601§605

 

Nazwa

Kultura fizyczna i sport -Zadania w zakresie kultury fizycznej

INWESTOR Urząd Gminy   

GMINA SŁAWOBORZE

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota  /  Udział %

Kwota / udział %

 

1.

ŚW

Środki własne gminy

  196.663, 00 (15 %)

214.201,00 (20 %)

 

2.

EOG, NMF

Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych

1.114.422,00 ( 85 %)

 

 

3.

SPO ROL

 

 

856.806,00 (80 %)

 

Razem

1 311 085,00 (100,0 %)

1.071.007,00 (100 %)

 

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

 

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

 

Nakłady poniesione

2005

2006

2007

łącznie w latach 2004 - 2007

po 200.. r.

 

2003

2004

 

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

1.

Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w sołectawch

 

 

 

 

 

 

ŚW

196.663

ŚW

 

ŚW

196.663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOG

1.114.422

EOG

 

EOG

1.114.422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE

 

INNE

 

INNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

1.311.085

 

 

Razem

1.311.085

 

 

 

2.

Budowa budynku socjalnego na stadionie

 

 

 

 

 

 

ŚW

50.425

ŚW

163.776

ŚW

214.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPO-ROL

201703

SPO ROL

655.103

SPO ROL

856.806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

252.128

Razem

818.879

Razem

1.071.007

Razem

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

1.563.213

818.879

2.382.092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Str. 3

 

Symbol i nr inwestycji

1. 90001 § 6050

 

Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Sławoborzu

 

INWESTOR Urząd Gminy

 

GMINA SŁAWOBORZE

 

2. 75412 § 6060

Zakup samochodu specjalnego pożarniczego

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota  /  Udział %

Uwagi:

1.

ŚW

Środki własne gminy (dochody własne)

167.840,00 (100 %)

 

2.

ŚW

Środki własne gminy (dochody własne)

   80.000,00 (         )

 

 

 

 

 

 

Razem

   247.840,00

 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

 

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

 

Poniesione

2005

2006

2007

łącznie w latach 2004 - 2007

200……. r.

 

2003

2004

 

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

1.

Dostarczenie i montaż urządzeń modernizacji oczyszczalni ścieków typu „rów cyrkulacyjny” w Sławoborzu

ŚW

 

ŚW

4 280

ŚW

48.000

ŚW

51.360

ŚW

51 360

ŚW

155 000

ŚW

12.840

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Razem

 

 

4  280

Razem

48.000

Razem

51.360

Razem

51 360

Razem

155.000

Razem

12.840

 

2.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sławoborzu

 

 

 

 

 

 

ŚW

80.000

ŚW

x

ŚW

80.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

Razem

 

 

 

Razem

 

Razem

80.000

Razem

x

Razem

80.000

Razem

12.840

 

Ogółem

 

4.280

48.000

131.360

51 360

235.000

12.840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Str.4     

Symbol i nr inwestycji

750 Administracja Publiczna - 75095 § 6650

 

Nazwa inwestycji

Projekt Społeczeństwa Informacyjnego„WROTA PARSĘTY”

 

INWESTOR

 

ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY GMINA SŁAWOBORZE

 

 

 

2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

 

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota  /  Udział %

Uwagi:

 

1.

ŚW

Środki własne gminy

28 050 zł / 30,62 %

Dochody własne gminy

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

   28 050 zł
 

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

 

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

 

Poniesione

2005

2006

2007

łącznie w latach 2005 - 2007

200… r.

 

2003

2004

 

źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

1.

1. System zintegrowany

2. Sprzęt komputerowy

3. Oprogramowanie biurowe,

    systemowe i narzędziowe

4. PIAP

ŚW

 

ŚW

 

ŚW

 

ŚW

28.050

ŚW

 

ŚW

28 050

ŚW

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

 

Razem

 

 

 

Razem

 

Razem

28.050

Razem

 

Razem

28 050

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

x

x

x

 

x

28.050

x

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HARMONOGRAM FINANSOWANIA – Ciąg dalszy dla zadania  BUDOWA HALI SPORTOWEJ

2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.

poniesione do końca 2004r

2005

2006

200..

po 200… r.

łącznie w latach 2005 - 2006

po 200…

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródła finans

kwota

źródło finans

kwota

Źródło finanse

kwota

1

2

3

4

5

6

13

14

9

10

11

12

13

14

15

16

3.

Uzbrojenie terenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

 

 

4.

Roboty budowlano instalacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

 

 

5.

Zakup maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

 

 

6.

Inne koszty (np.: VAT, rezerwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

Razem

 

 

 

 

Razem