Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXIV_190_06

U C H W A Ł A  Nr XXXIV/190/06

RADY Gminy Sławoborze

                                                           z dnia 28 lutego 2006 r.

 

            w sprawie : rocznego programu współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek  samorządu terytorialnego. na 2006 rok

 

 

            Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873) , Rada Gminy w Sławoborzu  u c h w a l a  , co następuje :

 

 § 1.     1. Uchwala się program współpracy na 2006 rok Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

            2. Program, o którym mowa w ust. 1, dotyczy :

 

1)     organizacji pozarządowych,

2)     osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)     stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

 § 3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

            Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada w jej art. 5 ust. 3 na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy tych jednostek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa określa sferę zadań publicznych, w których organy ST powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności. Realizacji tych zadań ma służyć opracowanie rocznych planów współpracy dla umożliwiających gminie wspieranie i dofinansowywanie działalności tych podmiotów, organizacji oraz stowarzyszeń.

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik

                                                                                  do Uchwały Nr XXXIV/190/06

                                                                                  Rady Gminy w Sławoborzu

                                                                                  z dnia 28 lutego 2006 r.

 

 

 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY NA 2006 ROK

GMINY Sławoborze

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek

samorządu terytorialnego

 

W 2006 roku współpraca z organizacjami, o których mowa w § 1 uchwały podejmowana będzie w formie:

1)       Zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, połączone z finansowaniem zadań powierzonych lub dofinansowaniem (wspieraniem) działalności.

2)       Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

3)       Konsultowanie z reprezentantami organizacji pozarządowych projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących ich działalności statutowej.

4)       Wpływu partnerów społecznych na konstruowanie lokalnej polityki społecznej władz.

5)       Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym.

 

            Rada Gminy w Sławoborzu przyjmuje poniższy program działań na 2006rok :

 

I w sferze ogólnej :

 

1)      Organizacja spotkań oraz działań promujących Gminę Sławoborze oraz jej osiągnięcia.

2)     Organizacja przedsięwzięć dotyczących integracji z Unią Europejską oraz współpracy międzyregionalnej i międzygminnej oraz uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach.

 

II w sferze wspierania przedsiębiorczości :

 

1)         Organizacja działań mających na celu aktywizację gospodarczą osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów oraz osób niepełnosprawnych.

2)         Promocja działań gospodarczych związanych z tradycyjnymi produktami wytwarzanymi oraz usługami oferowanymi przez producentów na terenie Gminy Sławoborze.

 

III. W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego :

 

1)     Organizacja działań dotyczących zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2)     Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

3)     Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa.

4)     Ochrona przeciwpożarowa.

5)     Ratownictwo i ochrona ludności.

6)     Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

 

 

IV. W sferze dotyczącej oświaty i kultury fizycznej

 

1)     Wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

2)     Organizacja działań pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

3)     Wspieranie rozwoju różnych zainteresowań sportowych i poza sportowych.

4)     Upowszechnianie nauki języków obcych.

5)     Promowanie młodzieży wybitnie uzdolnionej.

6)     Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

7)     Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, w tym:

 

-         organizacja szkoleń i ćwiczeń dla osób z terenu Gminy uzdolnionych sportowo,

-         wspieranie programów stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych,

-         organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych,

-         promocja sportu wśród dzieci i młodzieży,

-         organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

-         utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

9)     Wymiana zagraniczna młodzieży szkolnej.

 

 

V. W sferze zdrowia i polityki społecznej

 

1)       Zapewnienie dostępu do wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej.

2)       Likwidacja barier w komunikowaniu się oraz w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.

3)       Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki.

4)       Realizacja programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi.

5)       Realizacja różnych programów socjalnych, m.in. dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

6)       Wspieranie działań służących aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku, inwalidów i kombatantów.

7)       Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

8)       Realizacja programów zapobiegających narkomanii.

 

 

VI. W sferze kultury

 

1)     Organizacja działań integrujących kulturalnie środowiska wiejskie,

2)     Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.

3)     Organizowanie imprez, przeglądów dorobku kulturalnego oraz warsztatów artystycznych.

4)     Promocja działań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży.

5)     Działalność integracyjna środowisk kobiecych.