Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXXIII_187_2005

UCHWAŁA NR XXXIII/187/2005

 

RADY GMINY SŁAWOBORZE

 

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

 

w sprawie zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

Na podstawie art.401 ust.1, art.406, art.420 oraz 421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 621) Rada Gminy Sławoborze, uchwala co następuje:

 

 

      § 1.  Dokonuje się zmian planu przychodów i  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i   Gospodarki Wodnej na 2005 rok w następujących kwotach:

 

1)      Zwiększenie przychodów w § 2960 o kwotę  2.000 zł

2)      Zwiększenie wydatków w § 2440 o kwotę       5.000 zł

3)      Zmniejszenie wydatków w:  § 4210 o kwotę 1.800 zł  

                                                                                § 4300 o kwotę 1.200 zł

           

            Plan finansowy Funduszu po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                     do uchwały nr XXXIII/187/05

                                                                                                                                                                                 Rady Gminy Sławoborze

                                                                                                                                                                                z dnia 29.12.2005

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminy Sławoborze

W 2005 r.

 

 

 

PRZYCHODY

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

8.150

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.150

 

90011

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

8.150

 

90011

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

11.150

 

2960

Przelewy redystrybucyjne

10.000

 

2440

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

10.000

 

0920

Pozostałe odsetki

150

 

4210

Zakup wyposażenia i materiałów

200

 

Razem

 

10.150

 

4300

Zakup usług pozostałych

950

Stan funduszu na początek roku

1.800

Razem wydatki

11.150

Ogółem

11.950

Przewidywany stan funduszu na koniec roku

800

Suma bilansowa

11.950

Suma bilansowa

11.950