Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXXIII_186_2005

                                                         UCHWAŁA Nr XXXIII/186/2005

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 52 oraz art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 r. o kwotę 145 315 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2005 r.  o kwotę 28 784 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 9 050 012,00 zł

WYDATKI – 9 583 333,00 zł

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 533 321 zł, który pokryty zostanie przychodem pochodzącym z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza kwotę 420.000 zł.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na   

      2005 rok stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

do uchwały R.G. Nr XXXIII/186/2005

 

 

 

 

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ

Rozdział

Nazwa

Dochody

Wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

800

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

800

 

 

 

 

0750

dochody z najmu i dzierżawy …

800

 

 

 

600

 

Transport i łączność

8 000

 

 

7 200

 

60016

Drogi publiczne gminne

8 000

 

 

7 200

 

4210

zakup wyposazenia i materiał.

 

 

 

7 200

 

0690

wpływy z róznych opłat

8 000

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

4 600

50 000

8 000

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

4 600

50 000

8 000

 

 

0870

wpływy ze sprzedaży…

 

50 000

 

 

 

0750

dochody z najmu i dzierżawy

3 800

 

 

 

 

0970

wpływy z różnych dochodów

800

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

8 000

 

710

 

Działaność usługowa

800

 

 

8 000

 

71004

Plany zagospodarowania …

 

 

 

4 000

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

4 000

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

 

 

 

4 000

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

4 000

 

71035

Cmentarze

800

 

 

 

 

0750

dochody z najmu i dzierżawy

800

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

 

55 400

 

 

75023

Urzędy Gmin

 

 

11 950

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe …

 

 

8 000

 

 

4040

dodatkowe wynagr. roczne

 

 

2 300

 

 

4110

składki na ubezp.społeczne

 

 

750

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe 

 

 

900

 

 

75095

Pozostała działalność

 

 

43 450

 

 

3020

nagrody i wyd.osob.nie zal…

 

 

230

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe

 

 

35 400

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

 

 

3 500

 

 

4120

składki na fundusz pracy

 

 

250

 

 

4210

zakup wyposaż. i materiałów

 

 

70

 

 

4440

odpisy na zfśs

 

 

4 000

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne..

 

 

 

4 500

 

75414

Obrona cywilna

 

 

 

4 500

 

4110

składki na ubezpieczenia społ.

 

 

 

1 000

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe 

 

 

 

3 500

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od inn.

189 050

20 900

 

 

 

75615

Wpływy z podatków … od os. prawnych

173 000

20 900

 

 

 

0310

podatek od nieruchomosci

101 500

 

 

 

 

0320

podatek rolny

57 000

 

 

 

 

0330

podatek leśny

7 000

 

 

 

 

0340

podatek od śr.transp.

4 800

 

 

 

 

0500

podatek od czynności cyw-praw.

 

20 900

 

 

 

0690

wpływy z róznych opłat

2 700

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

75616

Wpływy z pod. … od os. fiz.

8 900

 

 

 

 

0360

podatek od spadków i darowizn

1 600

 

 

 

 

0500

podatek od czynności cyw-praw.

3 800

 

 

 

 

0690

wpływy z róznych opłat

3 500

 

 

 

 

75618

Wpływy z opłaty skarbowej

350

 

 

 

 

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz napojów alkoh.

150

 

 

 

 

0970

wpływy z róznych dochodów

200

 

 

 

 

75621

Udziały gmin w podatkach ..

6 800

 

 

 

 

0020

pod.doch.od os. Prawnych

6 800

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

463

8 250

 

 

80101

Szkoły podstawowe

 

 

 

 

 

0920

pozostałe odsetki

 

463

 

 

 

80110

Gimnazja

 

 

5 250

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe

 

 

5 250

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

 

3 000

 

 

4430

różne opłaty i składki

 

 

3 000

 

851

 

Ochrona zdrowia

 

 

150

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

150

 

 

4210

zakup materiałów i wyposaż.

 

 

150

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 428

 

7 965

5 250

 

85401

Świetlice szkolne

8 428

 

7 965

5 050

 

0830

wpływy z usług

8 428

 

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe ..

 

 

2 055

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

 

 

 

900

 

4120

składki na FP

 

 

 

54

 

4210

zakup materiał.i wyposażenia

 

 

 

896

 

4220

zakup srodków zywności

 

 

5 910

 

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

3 200

 

85415

Pomoc materialna dla uczn.

 

 

 

200

 

3240

stypendia dla uczniów

 

 

 

200

900

 

Gospod. ściek. i ochrona wód

5 000

 

 

 

 

90001

Gospodarka ściekowa

5 000

 

 

 

 

2440

dotacje …

5 000

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona …

 

 

13 900

90 999

 

92109

Domy ..., świetlice i kluby

 

 

13 900

90 999

 

3020

nagrody i inne wydatki …

 

 

40

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe ..

 

 

5 300

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

 

 

2 000

 

 

4120

składki na FP

 

 

60

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

47 200

 

4210

zakup materiałów i wyposaż.

 

 

6 500

 

 

4260

zakup energii

 

 

 

5 000

 

4270

zakup usług remontowych

 

 

 

25 899

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

11 000

 

4430

rózne opłaty i składki

 

 

 

1 900

 

 

RAZEM

216 678

71 363

93 665

115 949

 

Uzasadnienie:

 

I.                   Dochody

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 216 678 zł., z tytułu wyższych niż planowano wpływów, głównie z wymienionych niżej źródeł:

ü      podatków od osób fizycznych i prawnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od śr.. transportowych oraz innych podatków i opłat,

ü      opłaty za zajęcie pasa drogowego,

ü      dotacji z funduszu celowego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska.

 

      2) Zmniejsza się dochody gminy o 71 363 zł, w związku z niewykonaniem planowanej sprzedaży składników mienia gminy, (działki budowlane przy ul. Białogardzkiej) oraz niższymi niż przewidywano wpływami z opłat za czynności cywilno-prawne od osób prawnych, pozostałych odsetek oraz z innych tytułów, wymienionych w załączniku do uchwały.

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 93 665 zł, w tym m.in. na:

1)      realizację zadań wynikających z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2)       pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników, w tym: z tytułu zatrudnienia bezrobotnych do prac interwencyjnych i robót publicznych,

3)      zakup środków żywności na dożywianie uczniów w szkole,

4)      koszty utrzymania i ubezpieczenia „busa” do przewozu osób niepełnosprawnych, …

 

          Zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 115 949 zł., jest następstwem braku środków finansowych na wykonanie planowanych w budżecie zadań, w tym m.in. remonty w domu kultury i świetlic oraz ich wyposażenie , a także organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Skarbnik Gminy