Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXIII_185_2005

Uchwała Nr XXXIII/185/2005

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ) i art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 71,

poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz

z 2005r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

       § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Sławoborze w następującej wysokości:

 

 

Lp.

      Taryfowa grupa

         odbiorców

   Taryfy dla zbiorowego            

   zaopatrzenia w wodę

  Taryfy dla zbiorowego

  odprowadzania ścieków

 

 

 cena netto

 

w zł. za m3

cena brutto

 z VAT

w zł. za m3

cena netto

 

w zł. za m3

cena brutto

 z VAT

w zł. za m3

1.

Wszyscy odbiorcy

 

  2,76

  2,95

    8,24

   8.81

2.

Pozostali odbiorcy. Ścieki

dowożone.

     ----

   ----

    8,24

   8,81

 

 

      § 2. Taryfy określone w § 1 ustala się od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

 

      § 3. Ustala się dopłaty dla odbiorców wody z terenu Gminy Sławoborze w wysokości:

             a/  0,95zł. do m3  dla odbiorców wody,

             b/ 6,31 zł. do m3  dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania

                 ścieków,

             c/ 6,31zł. do m3  dla pozostałych odbiorców – ścieki dowożone.

 

      § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/ 196/ 2002r. Rady Gminy Sławoborze z dnia

13 marca 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i ścieki.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.