Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXII_184_2005

Uchwała Nr XXXII/184/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 14 grudnia 2005r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/2005 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 – ze zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

          § 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/144/2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze, zmienia się zapis:

 

a) § 8 ust.1 pkt.1, który otrzymuje brzmienie:

1/ jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium

          dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości

          miesięcznej od 100% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy

          z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255,

          ze zmianami),

b) § 8 ust.1 pkt.2, który otrzymuje brzmienie:

      2/ jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi do 100% kwoty kryterium dochodowego

          na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej  od

          80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada

          2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255- ze zmianami.         

 

 

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

         

          § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2005r.