Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXII_183_2005

                                                    Uchwała Nr XXXII/183/2005

                                              Rady Gminy w Sławoborzu

                                              z dnia 14 grudnia 2005 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków

ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze

stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

prowadzonych przez gminę Sławoborze.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1/, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/, Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.  Uchwala się na 2006 rok Regulamin określający wysokość stawek dodatków oraz

 szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za

 godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń

 wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych

 w szkołach prowadzonych przez gminę Sławoborze, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/141/2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sławoborze oraz Uchwała Nr XXV/149/2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2005 r. i Uchwała Nr XXVIII/160/2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sławoborze.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik

                                                                                do Uchwały Nr XXXII/183/2005

                                                                                       Rady Gminy w Sławoborzu

                                                                                       z dnia 14 grudnia 2005 r.

 

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych

 składników wynagrodzenia nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe

           zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.     szkole - należy rozumieć to także przedszkole,

2.     nauczycielu - należy rozumieć przez to nauczycieli poszczególnych stopni awansu  

zawodowego

3.     klasie, należy rozumieć także oddział,

4.     uczniu - należy rozumieć także wychowanka,

5.     roku szkolnym - należy rozumieć przez to okres pracy szkoły od 1 września danego

roku do 31 sierpnia roku następnego.

 

                                                              § 2

 

Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady przyznawania nauczycielom:

1.     dodatku motywacyjnego,

2.     dodatku funkcyjnego

3.     dodatków za warunki pracy

4.     wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw

i godziny zajęć pozalekcyjnych

5.     nagród

6.     dodatku za wysługę lat,

7.     dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         2 -

 

Rozdział II

 

Dodatek motywacyjny

 

§ 3

 

Środki na dodatki motywacyjne planowane są budżecie gminy w wysokości 5 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

 

§ 4

 

Dodatek motywacyjny może być przyznawany:

1.     dyrektorom do 50 % wynagrodzenia zasadniczego,

2.     wicedyrektorom do 30 % wynagrodzenia zasadniczego,

3.     nauczycielom do 15 % wynagrodzenia zasadniczego

w ramach środków określonych w  § 3.

 

 

§ 5

 

Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę:

1.     osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:

-         uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, wysokich osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,

efektami egzaminów lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach

itp.,

-         umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we   

-         współpracy z ich rodzicami,

-         pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2.     jakość świadczonej pracy, a w szczególności:

-         systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych

obowiązków,

-         podnoszenie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

-         wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

-         dbałość o estetykę i właściwy plan powierzonych pomieszczeń, pomocy

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

-         wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

-         rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

-         przestrzeganie dyscypliny pracy,

 

 

 

- 3 -

 

 

3.     zaangażowanie w realizację innych zadań statutowych, a w szczególności:

-         udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

-         udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

-         opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

-         prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności

w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-         aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 

§ 6

 

1.     Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły w porozumieniu

     z zakładowymi strukturami związków zawodowych.

 

2.     Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje wójt gminy w oparciu o kryteria

zawarte w § 5, właściwe do sprawowanej funkcji.

 

3.     Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy

i nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

                

4.     Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

5.     Dodatki motywacyjne przyznane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu pozostają bez zmian do upływu czasu, na jaki zostały przyznane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         4 -

 

 

Rozdział III

 

Dodatek funkcyjny

 

§ 7

 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika

filii lub stanowisko funkcyjne w szkole przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

 

§ 8

 

1.     Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły ustala wójt gminy.

2.     Wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielowi, któremu ten dodatek przysługuje

z racji sprawowanej funkcji ustala dyrektor szkoły.

3.     Dodatek funkcyjny jest ustalany kwotowo w wysokości określonej w tabeli

dodatków funkcyjnych

 

 

L.p.

Stanowisko, funkcja

Miesięcznie w złotych

 

  1.

 

 

 

Szkoły wszystkich typów

a.      dyrektor szkoły

-         liczącej od 17-24 oddziałów

-         liczącej powyżej 24 oddziałów

b.     wicedyrektor szkoły

 

 

 

 

            600 - 1 500

            900 - 1 800

            300 - 1 000

           

 

   2.

 

Szkoły - przedszkola

-         opiekun stażu

-         doradca metodyczny

-         wychowawca klasy/oddziału

 

 

                 40

               100

od   4 % średniego wynagro-dzenia nauczyciela stażysty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 -

 

 

§ 9

 

Przy ustalania dodatku funkcyjnego dla osób sprawujących funkcje kierownicze

w szkole bierze się w szczególności pod uwagę:

a.      wielkość szkoły, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, strukturę organizacyjną,

b.     liczbę pracowników pedagogicznych, liczbę stanowisk kierowniczych,

c.     prawidłowość dysponowania budżetem i przestrzeganie dyscypliny finansowej,

d.     złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

e.      prawidłową organizację pracy, zasadność merytoryczną oraz poprawność

formalno-prawną podejmowanych decyzji,

f.       działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły,

g.     współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającą na celu wspomaganie

statutowej działalności szkoły,

h.     terminowość i rzetelność wykonywania zadań.

 

 

§ 10.

 

   1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego

       po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji,

       a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

   2. Utrata prawa do dodatku funkcyjnego przyznanego na czas określony następuje z

       upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca,

       w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca

       od tego dnia.

   3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w

  pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie 

  przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca 

  następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych

  powodów obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

    4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedy-

  rektorowi szkoły przejmującemu obowiązki dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca

  kalendarzowego, następującego po jednym miesiącu nieobecności dyrektora szkoły

      z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

   5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w dniu wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         6 -

 

Rozdział IV

 

Dodatek za warunki pracy

 

§ 11

 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy przysługuje 

    z tego tytułu dodatek za warunki pracy w wysokości:

a.      za trudne warunki pracy 20 % wynagrodzenia zasadniczego za każdą efektywnie

przepracowaną godzinę zajęć ( zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi

i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim; indywidualne nauczanie dziecka

zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego),

b.     za uciążliwe warunki pracy 10 % wynagrodzenia zasadniczego ( zajęcia wymienione w ust. 1 a, prowadzone z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności

u osób do 16 roku życia /Dz.U. Nr 17 poz. 162/, uzasadnia konieczność sprawowania

stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą

powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z

przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełno- sprawności /Dz. U. Nr 139, poz.1328/.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny w

     warunkach wymienionych w ust. 1.

3. Dodatek za warunki pracy dyrektorowi przyznaje wójt gminy, a nauczycielowi

     dyrektor szkoły.

 4.  Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 -

 

Rozdział V

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i godziny zajęć pozalekcyjnych

 

§ 12

 

1.     Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną godzinę zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego 

 obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  2.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa

 oblicza się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z  

 dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych została

 zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę

 godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć

 dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin

 ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć

     nauczyciela, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar

 zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 

 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

   4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których

        przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni                                

        ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub

        kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych

        przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w atr. 42 ust. 3 lub

        ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego

        wymiaru ( lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ).

        Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim

        tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie

        organizacyjnym.  

  5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wypłacane za faktycznie

   przepracowane godziny w danym tygodniu ponad liczbę godzin obowiązkowego

   lub realizowanego tygodniowego pensum oraz za godziny ponadwymiarowe,

   przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł realizować z następujących

   przyczyn:

-         udział w konferencji metodycznej,

-         trwanie rekolekcji 

-         wyjazd wraz z uczniami na wycieczkę,

-         zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

-         choroba dziecka nauczanego indywidualnie, trwająca nie dłużej niż tydzień.

      

 

-         8 -

 

 

          a także za dni usprawiedliwionej nieobecności w przypadku:

-         opieki nad dzieckiem do lat 14,

-         urlopu okolicznościowego określonego kodeksem pracy,

-         urlopu szkoleniowego,

-         zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnych czynności wynikających z funkcji związkowej,

 

6.     Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw

wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku

za warunki pracy.

7.     Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi

godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, której realizacja następuje

w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, o ile zajęcia realizowane są zgodnie

z planem i programem nauczania danej klasy, a także przez nauczyciela tej samej

lub zbliżonej specjalności.

8.     Nauczycielom realizującym zajęcia pozalekcyjne przysługuje z tego tytułu

wynagrodzenie ustalone jak za godziny ponadwymiarowe.

9.     Przez godzinę zajęć pozalekcyjnych rozumie się przydzieloną nauczycielowi przez

dyrektora szkoły godzinę zajęć dydaktycznych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub

opiekuńczych realizowanych poza godzinami ponadwymiarowymi  i godzinami

doraźnych zastępstw.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i zajęcia

pozalekcyjne wypłaca się z dołu.

11. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw i godziny zajęć pozalekcyjnych

przysługuje tylko w przypadku ich faktycznej realizacji.

12. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne,

opiekuńcze lub wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za  godzinę ponadwymiarową.   

13. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym

od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

         

 

 

    

 

 

 

 

 

 

-         9 -

 

Nagrody

 

§ 13

 

    1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

      wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia

      osobowe nauczycieli, z tego:

-         20 %  przeznacza się na nagrody wójta,

-         80 %  przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

 

 

                                                                      § 14.

 

 1. Przy przyznawania nagrody wójta gminy bierze się pod uwagę:

      a/ w pracy dydaktyczno-wychowawczej:

     -  wyniki potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych

        przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

     -  działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania

        i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

     -  wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w

         konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach na forum powiatu, województwa,

         regionu i ogólnopolskim,

     -  zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych lub środowiskowych, takich

        jak: uroczystości wewnątrzszkolne, imprezy sportowe, turystyczne, rekreacyjne.                                               

     -  prowadzenie działalności wychowawczej w klasie, szkole przez organizowanie

                     różnorodnych imprez integrujących, a także wycieczek i wyjazdów uczniów,  

                 b/ w pracy opiekuńczej:

      -  organizację pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej          

          życiowej,

                   -  prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów   

          patologii społecznej wśród uczniów,

       -  organizowanie współpracy z instytucjami wspomagającym pracę szkoły, 

-         współpracę z rodzicami,

      c/ w działalności pozaszkolnej:

        -  współuczestnictwo lub organizację form doskonalenia zawodowego,

           -  zaangażowanie w adaptację zawodową nauczycieli podejmujących pracę.

 

2. Za wymagania uprawniające nauczyciela do otrzymania nagrody wójta uznaje się

    otrzymanie pozytywnej oceny za spełnienie przynajmniej trzech z zawartych w § 15    

    kryteriów.

 

 

 

 

- 10 -

 

§ 15.

 

Nagroda może być przyznana nauczycielom po przepracowaniu w danej szkole

co najmniej 1 roku.

 

                                                                     § 16.

 

1.     Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta może wystąpić dyrektor szkoły / po     

zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną/.

2.     Nagrodę może przyznać również wójt z własnej inicjatywy.

 

§ 17

 

1.     Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić:

 

a/  rada pedagogiczna,

b/ związek zawodowy działający w szkole po zaopiniowaniu przez radę     

    pedagogiczną.

2.     Dyrektor może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii

rady pedagogicznej.

3.     Nagrodę dyrektora przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły w porozumieniu

     z radą pedagogiczną oraz zakładową organizacją związkową.

 

 

§ 18

 

1.     Wnioski o przyznanie nagrody wójta należy składać do dnia 10 czerwca każdego roku.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

3.     Wójt do dnia 15 czerwca każdego roku rozpatruje złożone wnioski i informuje

dyrektora o ilości i wysokości przyznanych nagród.

 

 

§ 19.

 

1.     Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana

 z innej okazji.

 

 

 

 

 

 

 

- 11-

 

Rozdział VI

Dodatek mieszkaniowy

 

§ 20

 

1.     Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,

zatrudnionemu co najmniej w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie gminy, przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.     Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 

a.       dla rodziny 1-osobowej -                  2 %

b.      dla rodziny 2-osobowej -                  4 %

c.      dla rodziny 3-osobowej -                  6 %

d.      dla rodziny 4 osobowej i więcej -     8 %

            średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

 

3.     Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie

z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego

wyłącznym utrzymaniu.

4.     Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim

zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im

wypłacał ten dodatek.

5.     Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

a/ niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

b/ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel

    złożył wniosek o przyznanie.

6.     Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,

a także w okresach:

a/ nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b/ pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c/ korzystania z urlopu wychowawczego,

d/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej

     służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do

     służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie

     dłużej niż do końca okresu, na który była zawarta.

 

 

 

 

 

-12-

 

§ 21

 

1.     Nauczycielowi przyznaje się dodatek mieszkaniowy na jego wniosek, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 § 21, na ich wspólny wniosek.

2.     Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi wójt gminy.

3.     Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.

4.     Na nauczycielu spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora

o zmianie liczby członków rodziny. Jeżeli dodatek pobiera dyrektor szkoły powinien o tym poinformować organ prowadzący szkołę.

 

 

§ 22.

 

Dodatek wiejski

 

     Nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje  do zajmowania stanowiska

     nauczyciela, zatrudnionemu na terenie gminy w wymiarze nie niższym niż połowa

     obowiązkowego wymiaru zajęć, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 %

     wynagrodzenia zasadniczego, zwany dodatkiem wiejskim.

 

 

          § 23.

 

Dodatek za wysługę lat

   

1.     Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia

zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając

od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20%

wynagrodzenia zasadniczego.

 

2.     Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

1/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel nabył prawo do

    dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu

    miesiąca,

2/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku

    nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.                                               

 

        § 24

        

        Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Sławoborzu.