Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXXII_ 182_2005

UCHWAŁA NR XXXII/ 182/2005
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 14 grudnia 2005r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art.10, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[i] (tekst jednolity Dz.U. Dz 2002r Nr9, poz.84, zm. Dz.U. z 2002 Nr200 poz.1683, z 2003 r., Nr110, poz. 1039, Nr203, poz.1966, Nr200, poz.1953 oraz z 2004r. Dz.U 96, poz.874, Nr188, poz. 1840, Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291,
z 2005r. Dz.U. Nr130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr169, poz.1419, Nr167, poz.1399), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek
-od środków transportowych obowiązujących w 2006r. (MP z 2005r. Nr62, poz.856)
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2005r. Nr68, poz.956)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:

 

1.

Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu od 3,5 tony i powyżej 12 ton (art.8 pkt.1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych)

 

a)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

- 501zł

- rok produkcji 1996 i starsze

- 526zł

b)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
od 5,5 ton do 9 ton

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

- 677zł

- rok produkcji 1996 i starsze

-847zł

c)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
od 9 ton do 12 ton

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

-903zł

- rok produkcji 1996 i starsze

-1.129zł

2.

Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton

 

-   w   kwotach określonych  w załączniku Nr1

3.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5ton i poniżej 12 ton (art.8 pkt.3 ustawy)

 

 

-1.212zł

4.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art.8 pkt. 4 ustawy)

 

 

 -  w   kwotach   określonych w załączniku Nr 2

5.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art.8 pkt.5 ustawy)

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

 -188zł

- rok produkcji 1996 i starsze

 -251zł

6.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art.8 pkt.6 ustawy)

 

 

 

-   w  kwotach określonych  w załączniku Nr 3

7.

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia (art.8 pkt. 7 ustawy)

 

a)

mniejszej niż 30 miejsc do siedzenia

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

-732zł

- rok produkcji 1996 i młodsze

-915zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

-1.097zl

- rok produkcji 1996 i młodsze

-1.351zł


 

 

 

§ 2 Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy będące własnością gminy.

 

 

§ 3 Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w dwóch ratach:

- do 15 lutego,

- do 15 września, na rachunek bankowy Urzędu.

 

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5 Traci moc uchwała Nr XXI/126/2004 Rady Gminy Sławoborze z dnia 9 grudnia 2004r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sławoborze.

 


 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [i] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG 
z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
 (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; 
tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).


Załącznik Nr1
do Uchwały Nr XXXII/ 182/2005
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 14 grudnia 2005r.

 

 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt.2 Uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie

12

13

145

145

13

14

145

399

14

15

399

562

15

 

562

1271

3 osie

12

17

145

252

17

19

252

514

19

21

514

669

21

23

669

1029

23

25

1029

1601

25

 

1029

1601

4 osie i więcej

12

25

669

678

25

27

678

1058

27

29

1058

1671

29

31

1671

2.490

31

 

1671

2.490


 

Załącznik Nr2
do Uchwały Nr XXXII/182/2005
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 14 grudnia 2005r.

 

 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt. 4 Uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
 za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie

12

18

271

40

18

25

270

488

25

31

569

934

31

 

1434

1936

3 osie

12

40

1266

1749

40

 

1749

2505


 

Załącznik Nr3
do Uchwały Nr XXXII/182/2005
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 14 grudnia 2005r.

 

 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt.6 Uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + przyczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

1 osie

12

18

183

26

18

25

181

325

25

 

325

570

2 osie

12

28

214

315

28

33

623

863

33

38

863

1311

38

 

1167

1531

3 osie

36

38

687

957

38

 

957

1300