Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

uchwała 179 05

 

UCHWAŁA Nr XXXI/179/2005

RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 17 listopada 2005 r.


w sprawie poręczenia przez Gminę Sławoborze zobowiązania wekslowego ustanowionego przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym Gmina Połczyn Zdrój”.


Na podstawie art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami), w zwiazku z art. 52, art. 113 ust.3 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżn. zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. Poręcza się zobowiązanie wekslowe ustanowione przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zawieranej z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR projektu pod nazwa „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym Gmina Połczyn Zdrój”, Nr projektu Z/2.32/I/1.2/501/05 do wysokości 792 750 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)


§ 2. Zobowiązanie z tytułu poręczenia, o którym mowa w § 1 uchwały obowiązuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy pomiędzy MPGO Spółka z o.o. z siedziba w Świdwinie a Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie realizacji Projektu .


§ 3. Wykonanie przez Gminę zobowiązania z tytułu poręczenia wymienionego w § 1 uchwały w przypadku niewykonania przez MPGO Spółka z o.o. z siedziba w Świdwinie obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie Projektu następować będzie z dochodów własnych Gminy.


§ 4. Udzielenie poręczenia nie narusza warunków przewidzianych w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.


§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.