Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

uchwała 178 05

 

UCHWAŁA Nr XXXI/178/2005

RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 17 listopada 2005 r.w sprawie poręczenia dla Międygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedziba w Świdwinie stanowiącego zabezpieczenie dla spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na inwestycję „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, Gmina Połczyn Zdrój”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 52, art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Gminy Sławoborze, uchwala, co następuje:


§ 1. W wykonaniu Uchwały Nr 4/2005 Zgromadzenia Wspólników Międzygminneo Przedsiębiorstwa Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie w sprawie zaciągnięcia przez MPGO Spółka z o.o. W Świdwinie pożyczki w WFOŚiGW do kwoty 6.300.000 zł oraz wystąpienia do gmin o zgodę na udzielenie poręczenia na zabezpieczenie spłat w/w pożyczki wraz z odsetkami proporcjonalnie do ilości posiadanych przez wspólników udziałów, dla inwestycji „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, Gmina Połczyn Zdr.” - udziela się poręczenia do kwoty 378.000 zł.


§ 2. Poręczenia udziela się na okres od 2005 30.11.2015 r. tj. do terminu spłaty pożyczki określonego w umowie z MPGO Sp.z o.o. w Świdwinie z WFOŚiGW w Szczecinie.


§ 3. Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi do wysokości rocznej wymagalności raty wraz z odsetkami zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Szczecinie.


§ 4. Spłata nastąpi z budżetu gminy ze środków finansowych pochodzących z dochodów własnych gminy.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Kwota gwarancji do wysokości 378.000 zł wyliczona została proporcjonalnie do ilości posiadanych przez Gminę Sławoborze udziałów w MPGO Sp.z o.o. w Świdwinie zgodnie z Uchwałą Nr 4/2005 Zgromadzenia Wspólników MPGO Sp.z o.o. w Świdwinie z dnia 24.02.2005 r. wg następującego podziału:

Pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 6.300.000 zł.


Całkowita ilość udziałów: 124 Wysokość poręczenia w przeliczeniu do ilości

posiadanych udziałów:


Powiat Świdwiński 48 udziałów – 39 % 2.457.000 zł

Gmina Połczyn Zdr. 28 22 % 1.386.000 zł

Gmina Czaplinek 24 19 % 1.197.000 zł

Gmina Świdwin 10 8 % 504.000 zł

Gmina Sławoborze 7 6% 378.000 zł

Gmina Rabino 7 6 % 378.000 zł