Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

uchwała 180 05

 

Uchwała Nr XXXI/ 180 /2005

Rady Gminy w Sławoborz

z dnia 17 listopada 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami / oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku

/ tekst jednolity - Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm. /

Rada Gminy uchwala,co następuje :§ 1 Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niżej

wymienioną nieruchomość stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości :


1. Miejscowość Sławoborze :


    - działka Nr 614/5 o pow. 0,7547 ha .§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu .§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.