Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

objaśnienia do brojektu budżetu gminy na 2006 r

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA 2006 rok

 

            Podstawą prac nad projektem budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz zadania gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym. Opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy. Pełny katalog dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest w ustawie o finansach publicznych.

Projekt budżetu gminy na 2006 rok wynosi:

 

      I.

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

11.037.964

 

w tym: zadania zlecone

1.522.000

II.

WYDATKI OGÓŁEM

11.822.281

 

w tym: zadania zlecone

1.522.000

III.

Rozchody:

Spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

297.000

IV.

DEFICYT BUDŻTU I-(II+III)

1.081.317

V.

Przychody:

1.081.317

 

Źródła pokrycia deficytu:

 

 

Kredyty bankowe w bankach krajowych

1.081.317

 

 

 

 

I.                   Dochody 

Kwota planowanych dochodów na 2006 r. skalkulowana została w oparciu o:

·      obowiązujące w 2005 r. stawki podatków i opłat, z uwzględnieniem planowanego na 2006 r. zwiększenia stawek o wskaźnik wzrostu zastosowany przez Ministerstwo Finansów , tj. średnio o 3,89 %.

·      przewidywane wpływy z tyt. świadczonych usług,

·      prognozowane wpływy z innych tytułów na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim,

·      informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnym podziale dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie,

·      pisma Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji dla gminy na 2006 r.

 

Załącznik do niniejszych objaśnień p.n.: Dochody wg źródeł przedstawia skalkulowane dochody własne gminy oraz prognozowane pozostałe dochody gminy w następujących grupach:

 

  1. dochody własne ………………………………………………….………..  2.990.531 zł
  2. dotacje celowe …………………………………………………………......  3.694.002 zł,
  3. subwencje ………………………………………………………………....  3.232.009 zł
  4. środki pozyskiwane z innych źródeł …………………………………….… 1.114.422 zł

RAZEM ……………………………………………………………………. 11.037.964 zł

 

<v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 456pt; HEIGHT: 243.75pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:%5C%5CDOCUME%7E1%5C%5CPrzemo%5C%5CUSTAWI%7E1%5C%5CTemp%5C%5Cmsohtml1%5C%5C01%5C%5Cclip_image001.emz"></v:imagedata></v:shape>

Planowane dochody gminy na 2006 r. wg źródeł i ich struktura w budżecie gminy:

 

Z analizy danych wynika, że dochody planowane na 2006 r. będą wyższe od wykonanych w roku 2005 o ok.24 %, co nastąpi przede wszystkim za sprawą zaplanowania po stronie dochodów dotacji na dofinansowanie inwestycji:

  • budowę hali sportowej 1.678.000 zł (z samorządu województwa - MEN),
  • budowę obiektu socjalnego na stadionie 201.702 zł ( fundusz strukturalny UE),
  • terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP (boiska) oraz place zabaw w sołectwach gminy Sławoborze 1.311.085 zł (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

 Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jst, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2005 r., określony został na podstawie wstępnych danych o:

ü      liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na 10 września 2005 r.

ü      danych dot.: liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach na rok szkolny 2004/2005,

ü      oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2004/2005 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Do wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. wykorzystano dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2004/2005.

 

II.                  WYDATKI.

 

Przy projektowaniu budżetu gminy na 2006 rok, przyjęto że:

 

ü      średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,5 %,

ü      średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o 2,5 %,

 

W projekcie budżetu gminy na 2006 rok wydatki budżetowe ogółem wynoszą 11.822.281 zł.,i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2005 r. o 123,1 %. W kwocie zwiększonych wydatków oprócz pokrycia planowanej 1,5 % inflacji i 2,5 % wzrostu wynagrodzeń mieszczą się wprowadzone do budżetu inwestycje.

Wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo gminie przez administracje rządową wyniosą 1.522.000 zł i stanowią 12,8 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe jednostek gminy w 2006 roku oraz ich struktura w budżecie gminy:

 

L.p.

        

          Nazwa jednostki

 

Przewidywane wykonanie

w 2005

 

Plan na 2006

 

Wskaźnik

2006 : 2005

Udział % w budżecie gminy

1.

Urząd Gminy

4.813.256

6.998.842

143,9 %

59,2 %

 

W tym:

 

 

 

 

-

wydatki bieżące

2.688.866

2.909.341

106,2 %

 

-

zadania zlecone

61.267

47.000

76,7 %

 

-

Inwestycje

2.124.390

4.534.823

213,5 %

38,4 %

2.

Zespół Szkół Publicznych

2.556.855

2.510.492

98,2 %

21,2 %

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

2.135.506

 

2.312.947

 

108,3%

 

19,6 %

 

w tym: zadania zlecone

1.195.105

1.475.000

123,4 %

 

 

OGÓŁEM

9.605.617

11.822.281

123,1 %

100,00

 

            Plan finansowy Urzędu Gminy na 2006 r. jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2005 r. ze względu na to, iż urząd jest jednostką realizującą inwestycje z tego też powodu wydatki Urzędu zajmują znaczną pozycję w strukturze wydatków gminy ogółem.

            Zespół Szkół Publicznych przedłożył Wójtowi Gminy swój projekt planu finansowego na kwotę 2.605.793 zł. Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 wydatkami szkoły objęte zostały dodatkowo 2 zadania tj. kl. „0” i dowożenie uczniów do szkół autobusem szkolnym „Gimbus”. W ślad za tym jednostka otrzymała z budżetu gminy środki finansowe za pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań. Analogicznie, na 2006 przekazane będą jednostce środki finansowe na wykonywanie tych zadań z uwzględnieniem zmian spowodowanych likwidacją szkoły podstawowej w Mysłowicach.

Podstawą do przyznania środków na funkcjonowanie Zespołu Szkół Publicznych jest kwota subwencji oświatowej przyznawana gminie oraz dochody własne realizowane przez tą jednostkę, Na 2006 rok kwota subwencji oświatowej wynosi 2.223.292 zł., natomiast dochody własne realizowane przez jednostkę przewidziano w kwocie 7.400 zł.

Wyczerpujące informacje o zadaniach i środkach potrzebnych na ich realizację w 2006 przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawarte są w projekcie planu finansowego jednostki.

Plany finansowe jednostek gminy stanowią integralną część budżetu gminy.

 

III.             Inwestycje

Zadania inwestycyjne  w projekcie budżetu gminy na 2006 rok przedstawia załącznik nr 13, do których należą:

§         Kontynuacja budowy hali sportowej przy szkole w Sławoborzu, ustalono, że przeznaczy się na nią 2.812.200 zł, w tym prognozowane dodatkowe dofinansowanie z samorządu województwa ma wynieść 1.000.000 zł.

§         Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sławoborzu, przewidziane na realizacje zadania środki w budżecie gminy wynoszą 80.000 zł.

§         Realizacja projektu „Wrota Parsęty” z dofinansowaniem z budżetu gminy w kwocie 28.050 zł.

§         Budowa obiektu socjalnego na stadionie I etap – wydatki na inwestycję w ramach programu objętego współfinansowaniem ze środków zagranicznych SPO ROL. Wartość całej inwestycji ma wynieść 1.077.007 zł, z czego 80 % nakładów sfinansowanych zostanie z funduszu UE, pozostałe 20 % zapewni budżet gminy.

§         Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP w Sławoborzu oraz place zabaw w miejscowościach: Rokosowo, Sławoborze, Krzecko, Powalice, Mysłowice i Słowieńsko. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 1.311.085 zł współfinansowanie z tzw. funduszu norweskiego do 85% wartości projektu.

 

Łącznie na inwestycje z budżetu gminy w 2006 roku przeznaczy się 1.540.497 zł, natomiast planowane nakłady wyniosą ogółem 4.535.000 zł.

.

 

IV.              Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 i obsługa długu w 2006 r.

 

L.p.

 

Pochodzenie kredytu lub pożyczki – przeznaczenie

 

Kwota zaciągniętego kredytu

Stan zadłużenia na 31.12.2005

Kwota do spłaty

w

 2006 r.

 

Kwota kredytu zaciągnięta w 2006 r.

 

Stan zadłużenia na koniec 2006 r.

1.01.2006

1.

PBS Świdwin – budowa hali sportowej przy ZSzP

 

700.000

 

660.000

 

132.000

 

x

 

528.000

2.

PBS Świdwin – kredyt w r-ku

150.000

150.000

150.000

x

0

3.

WFOŚiGW  -             

Budowa kanalizacji - pożyczka

 

800.000

 

0

 

160.000

 

x

 

 umorzenie

4.

BOŚ S.A. O/Koszalin

 Budowa sieci gazowej - kredyt

 

992.000

 

15.000

 

15.000

 

x

 

0

5.

NN – inwestycje

 

 

 

1.100.000.

925.000

 

RAZEM

2.492.000

825.000

297.000

1.100.000

1.453.000

Wskaźnik zadłużenia  (%)

x

6,2

2,7

x

13,2

 

Do projektu budżetu dołączono Prognozę łącznej kwoty długu publicznego gminy  Sławoborze do 2010 r., w którym przedstawione są spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz symulację spłat nowych kredytów zaciąganych na pokrycie kosztów inwestycji w przewidywanej kwocie  1.100.000 zł.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 o finansach publicznych, w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa od 50%, a nie większa od 55% , to:

a)      Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku ubiegłego,

b)      Relacja, o której mowa w lit. a), stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego   do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym, że relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2004 r. wynosi 20,0 % każda jednostka samorządu terytorialnego przygotowując projekt budżetu na 2006 r. winna zastosować się do tego wskaźnika. Ograniczenia tego nie stosuje się do kwot deficytu sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Powyższe znacznie ogranicza możliwość zaciągania kredytów i pożyczek dla sfinansowania deficytu budżetu gminy.

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              Oskar Smulski

Opr. Skarbnik Gminy M.Wróbel