Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

projekt budżetu na 2006 r

PROJEKT

 

 

 

BUDŻETU

 

 

 

GMINY SŁAWOBORZE

 

 

 

NA 2006 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławoborze, 15 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 31/2005

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 15 listopada  2005 r.

 

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.   Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r. wraz z 

             objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, w celu rozpatrzenia i   

             uchwalenia.

  1. Projekt budżetu jest podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu na 2006 rok.
  2. Przesyła się Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  PROJEKT

Rady Gminy Sławoborze

z dnia …………………

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271),  uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 11.037.964 zł  

       z tego:

            1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) .................9.515.964 zł

                 w tym:

            2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

     oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) ............................ 1.522.000 zł

3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

      alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) ............. 36.750 zł    § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5) w wysokości   11.822.281 zł

        z tego:

1)      wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) ........... 10.300.281 

w tym:

2)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

      oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) ......................... 1.522.000 zł

3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) ................... 36.750 zł

§ 3.  Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ................................ 297.000 zł     

        z przeznaczeniem na:

1)      spłatę rat kredytu z PBS Świdwin w kwocie ................................................   282.000 zł

2)      spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie ......................................................... 15.000 zł

§ 4.  Wydatki budżetowe i rozchody nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w   

        kwocie  1.081.317   zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z   kredytów i        

        pożyczek  zaciąganych w bankach krajowych

§ 5.  Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004– 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.                                                                

- 2 -

§ 6.  . Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i     

        Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.  Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny gminy w 2005

          r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.   Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków 

         pochodzących z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.  Ustala się program inwestycyjny gminy na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł., 

        na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegającego 

        spłacie w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień   

      wydatków między działami i rozdziałami.

2)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku     

          Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

I. DOCHODY  GMINY SŁAWOBORZE jednostka przeliczeniowa podstawa naliczenia wpływy wg naliczenia   na 2006 PLAN NA 2006 Przew. wyk.w 2005 Wsk. 2006:2005
§§ Wyszczególnienie
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY WŁASNE


2 990 531 2 549 637 117,29%
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych Min.Fin.
585 137 635 531 585 137   108,6%
0020 podatek dochodowy od osób prawnych przew.wykonanie
6 000 7 000 10 000 70,0%
0310 podatek od nieruchomości (wzrost śr.o 3,89% analog., jak stawek Min.Fin wg.projek. 1 071 294 1 055 000 1 090 000 96,8%

podatek od nieruchomości od osób fizycznych          uchwały
200 692 185 000 177 690 96,0%

budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:


mieszkalne 0,40 76 887 30 755
29 433

zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 14,24 4 403 62 692
49 401

zajetych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr. 3,58 338 1 210
1 210

pozostałych 5,33 8 292 44 196
43 035

pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów 3,05 4 784 14 591
13 401

budowle 2% 569 133 11 383
11 383

od gruntów za 1m2 powierzchni


grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,54 20 138 10 875
6 401

pozostałe 0,12 170 731 20 488
20 227

pozostałych, będących we władaniu emertyów i rencistów  0,07 64 336 4 504
3 199

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

870 602 870 000   896 732 97,0%

budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:


mieszkalne 0,40 4 074 1 630
1 719

zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 14,24 5 157 73 436
68 658

pozostałych 5,33 4 397 23 436
2 820

budowle 2% 30 744 362 614 887
696 601

od gruntów za 1m2 powierzchni


grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,54 273 882 147 896
119 302

pozostałe 0,12 74 264 8 912
7 515

grunty pod jeziorami 3,53 114,78 405
117
0320 podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 27,88 x 2,5 x ha przelicz. 

249 902 239 000 298 000 80,2%

od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 27,88 x 2,5 x ha przel.) 69,70 1 720,1 119 891 110 000   223 678

od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 27,88 x 5 x ha przel.) 139,40 25,20 3 513 3 000  


od osób prawnych 69,70 1 814,90 126 499 126 000   101 997
0330 podatek leśny

153 852 153 000   141 000 108,5%

(wg śr.cena drewna za 3 kw.2003-120,40 zł x 0,220 m3 z ha fiz.)


od osób prawnych (nadleśnictwa) 28,89 5 173 149 448 149 000   137 022

od osób fizycznych 14,44 305 4 404 4 000 4 039
0340 Podatek od środków transportowych wg projek. uchwały
20 812 15 500 14 000 148,7%

od osób prawnych

6 502 5 500 5 000 110,0%

od osób fizycznych

14 310 10 000 9 000 111,1%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w karty podatkowej wg wyk.
10 000 10 000 10 000 100,0%
0360 podatek od spadków i darowizn j.w.
2 000 2 000 3 000 66,7%
0400 wpływy z opłaty produktowej j.w.
300 300 320 93,8%
0410 wpływy z opłaty skarbowej j.w.
10 000 10 000 12 000 83,3%
0450 wpływy z opłaty administracyjnej

0
0 0,0%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej j.w.
100 000 100 000 100 000 100,0%
0470 wpływy za zarzad,uzytkowanie wieczyste nieruchomości umowy
4 013 4 000 4 000 100,0%
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  zezwolenia
36 750 36 750 41 600 88,3%

za zezwolenia za sprzedaż alkoholu do 4,5% i od 4,5 do 18%  46 525 24 150za zezwolenia za sprzedaz alkoholu powyżej 18 % 6 2 100 12 600


0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.  wg wyk.
0 0 0
0500 podatek od czynności cywilno-prawnych j.w.
20 000 20 000 20 000 100,0%
0690 wpływy z różnych opłat j.w.
4 500 4 500 4 500 100,0%

opłaty za wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej j.w.
2 500 2 500 2 500

pozostałe opłaty (za upomnienia i inne) j.w.
2 000 2 000 2 000
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t

66 847   65 900 77 000 85,6%

czynsze za lokale mieszkalne - pow.użytkowa m2 1 735 5,23 9 074 9 000 11 600

czynsze za budynki gospodarcze 370 2,4 888 800 800

czynsz za lokal użytkowy TP S.A. 78m2 x 15,53 zł =1 219 12 1 219 14 628 14 600 14 600

dzierżawa działki o pow. 400 m2 przy ul. Białogardzkiej "Polkomtel" 12 1 025 12 300 12 300 12 300
1 2 3 4 5 6 7 8

najem ściany na budynku DK pod radiolinię TP S.A. 12 700 8 400 8 400 8 400

wynajem pomieszczeń w DK (imprezy okolicznościowe) 6 625 3 750 3 500 3 500

wynajem świetlic wiejskich (imprezy okolicznościowe) 8 75 600 600 600

dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie) 3 1 000 3 000 3 000 3 000

najem pomiesczeń biurowych - GOPS 12 100 1 200 1 200 1 200

najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin 12 500,17 6 002 6 000 3 500

wynajem Sali w DK - aerobik 10 50 500
500

wpływy z wykupu kwater na cmentarzu wg wyk.
2 500 2 500 2 500

wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne) j.w.
2 000 2 000 8 000

dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny) j.w.
2 000 2 000 2 300
0830 wpływy z usług:

332 750 129 400 401 400 32,2%

opłata z wodę (przewid. zużycie w m3 za XI i XII.2005 + zaległości)  105 000 1,25 131 250 10 000 118 000

opłata za odprowadzanie ścieków (przew. w m3 za XI i XII + zaleg.) 66 000 1,35 89 100 7 000 73 400

za kopanie grobów wg wyk.
2 000 2 000 2 000

za wyżywienie uczniów w szkołach  wg decyzji 
104 000 104 000 128 000

za świadczenie usług opiekuńczych j.w.
2 000 2 000 2 000

opłata za c.o.,wodę, ścieki, energię elektyryczną w ZSzP j.w.
4 400 4 400 6 000

składowanie odpadów na wysypisku-odpady komunalne publiczne j.w.


72 000
0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:

49 753 49 750 25 000 199,0%

nieruchomości sprzedawane na rzecz najemców (80% bonifikaty) 4
12 000 12 000


nieruchomości sprzedawane w drodze przetargu lub negocjacji 4
37 000 37 000


spłaty ratalne nabytych w latach ub. składników majątkowych wg umów
753 750

8510 wpływy zróżnych rozliczeń - z tyt.wybudowania sieci gazowej j.w. 900 000 435 500 435 500 464 500 93,8%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  wg wyk.
15 000 15 000 15 000 100,0%
0920 pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.) j.w.
6 000 7 300 9 000 81,1%
0970 wpływy z róznych dochodów j.w.
1 500 1 500 2 500 60,0%
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 5,00% 12 000 600 600 400 150,0%
2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych wg wyk.


60 396 0,0%
II. DOTACJE CELOWE


3 694 002 2 309 234 159,97%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wg zarz. Wojewody

1 522 000 1 253 803 121,4%
2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin j.w.

281 000 551 831 50,9%
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanane na podst.porozumień pomiędzy j.s.t. wg  porozum.


1 700 0,0%
2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp EFRWP 10 500
6 300 4 200 150,0%
2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp GFOŚiGW

5 000 5 000 100,0%
6310 dotacje celowe otrz.z b.panstwa na zakupy inwestycyjne wojewoda


1 200 0,0%
6332 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zalupy inwestycyjne własne gmin Program    SPO-ROL

201 702

6620 Dotacje celowe otrz.z powiatu na inwestycje wg um.


91 500 0,0%
6630 dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje MEN

1 678 000 400 000 419,5%
III. SUBWENCJE


3 232 009 3 150 972 102,6%
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: Min.Fin.

3 232 009 3 150 972 102,6%

część wyrównawcza, z tego Min.Fin.

991 474 983 977 100,8%

kwota podstawowa Min.Fin.

522 821 543 990 96,1%

kwota uzupełniajaca Min.Fin.

468 653 439 987 106,5%

część równoważąca Min.Fin.

17 243


część oświatowa Min.Fin.

2 223 292 2 166 995 102,6%
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

0 1 114 422 0 0,0%
6296 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Europejski Obszar Gospodarczy lub Norweski Mechanizm Gospodarczy) 


1 114 422


OGÓŁEM DOCHODY ( poz. I+II+III+IV)


11 037 964 8 848 959 124,7%

 

 
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2006 r.


Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość początkowa na dzień 30.12.2004 Przychody Rozchody Wartość na dzień 30.10.2005 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ...............................zł  na: Plan dochodów do uzyskania w 2005 r. Plan dochodów do uzyskania w 2006 r.
Własność Mienie w zarządzie Wierzytel- ności Użytkowa-nie wieczyste Najem Dzierżawa Inne
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Składniki majątku trwałego 15 519 976 2 390 893 52 596 16 487 427 15 425 125     94 724 527 087 82 798   566 500 558 750
Grunty 1 381 853 1 000 12 007   1 143 715     94 724 49 609 82 798   4 000 4 000
Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej 13 729 388 108 376 40 589 13 797 175 11 591 158 1 728 539  
477 478     562 500 554 750
Urządzenia techniczne i maszyny 134 262 20 116   154 378 154 378                
Środki transportu 274 473 120 945   395 418 395 418                
Środki trwałe w budowie   2 140 456   2 140 456 2 140 456                
Wartości niematerialne i prawne 35 172 830   36 002 36 002                
Finansowe składniki majatku trwałego                          


Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"


Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych


Związek Miast i Gmin Dorzecza ParsętyMiędzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie
spółka prawa handlowego - udziałyMiejskie Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu udziały
 

 

W Y D A T K I - URZĄD GMINY  podstawa naliczenia WARTOŚĆ PLAN NA 2006 Przewid. wykonanie    2005 Wskaźnik 2006:2005
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
1 2 3 4 5 6 7 8

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


5 000 25 961 19,3%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi20 000

W zwiazku z przekazaniem do MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu całości  

zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadza-

niem ścieków, remontami przekazanej i budową nowej infrastruktury 


wodociągowej i sanitacyjnej gminy, wydatki w tym dziale nie wystąpią.


Rozdz. 01030 Izby Rolnicze


5 000 5 961 83,9%
1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wpływy wg nalicz. 2% 250 000 5 000 5 961 83,9%

DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ


100 000 194 274 51,5%

Rozdz. 40002 Dostawa wody


100 000 194 274 51,5%

§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sfp


100 000


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wskazuje jed-

noznacznie, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody

i ścieków w celu jej obniżenia, łagodząc w ten sposób skutki podwyżki. 


Kształtowanie cen wody i ścieków jest wynikiem kalkulacji uzasadnionych kosztów 

przedstawionych przez MWiK Spólka z o.o. w Kołobrzegu, zakładu z założenia nastawionego na działanie bez zysku, (przejściowo w oparciu o wyliczenie 


poniesionych kosztów przez Urząd Gminy).


Na wzrost cen mediów wpłynie przede wszystkim fakt doliczenia do kosztów 


wytworzenia podatku od nieruchomości i amortyzacji.


W roku obrachunkowym poprzedzajacym wprowadzenie nowych taryf tj. IV kw.04


i I - III kw. 2005 koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 294.605 zł, natomiast


śr. zużycie 105 000 m3,  w zwiazku z czym cena 1m3 wody winna wynieść


2,81 zł netto.


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


300 000 238 600 125,7%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


300 000 238 600 125,7%

§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sfp


300 000


Kalkulacja ceny ścieków: koszty poniesione w okresie j.w.wyniosły 620.590 zł; ilość   


odprowadzonych ścieków 66.000 m3 = cena  1 m3 winna wynieść 9,40 zł (netto)


DZIAŁ 600 TRANSDPORT I ŁĄCZNOŚĆ


47 000   60 000   78,3%

Rozdz. 60016 Drogi puliczne gminne


47 000 60 000 78,3%
1. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych (naprawy i remonty cząstk.) wg potrzeb
5 000 5 000

2. Remont nawierzchni: parking w centrum Sławoborza i  przy ul. Leśnej,  szacukowa
16 000 16 000

3. Ułożenie, wymiana nawierzchni chodników - teren gminy ( współpraca z  Zarządem Dróg 4 000 4 000

4. Wykonanie wykazu dróg gminnych oraz projektu organizacji ruchu dla organu nadzorującego ruch drogowy (Dz.U. Nr 17 poz. 32 z 2000 r. oraz Dz.U. Nr 5 z 2003) j.w.
8 500   8 500  

5. Zakup zagęszczarki  ceny rynk
4 500   4 500  

6. Zimowe utrzymanie dróg wg potrzeb
9 000 9 000


DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


21 500 25 000 86,0%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami


21 500 25 000 86,0%
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków szacukowa
6 500 6 500

2. Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach administrowanych przez gminę  j.w.
5 000 5 000

3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: ogłoszenia prasowe, j.w.

wyceny, opłaty notarialne i sądowe, wyrysy, mapki …..

10 000 10 000


DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


42 300 40 000 617,4%

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego


21 300 25 000 85,2%
1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art..14 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)


0 0
2. Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:


21 300 25 000

projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publ.: cena 500 - 1000 zł wnioski 6 750 4 500


projekt decyzji o warunkach zabudowy: cena od 400 - 900 zł wnioski 28 600 16 800


Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)


8 000 10 000 80,0%

Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie gminy:  szacukowa
8 000 8 000 10 000 80,0%
1. wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych,


podziały nieruchomości ….


Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice)


13 000 5 000 260,0%

Kontynuacja działań w kierunku estetyzacji cmentarzy polegajacych na:


13 000 5 000

Wycinanie drzew, krzewów, prześwietlanie koron drzew, 


zakup sadzonek - zasadzenia przy aleji głównej w Sławoborzu oraz 


prac ogólnoporządkowych: transport, załadunek, plantowanie terenu 


DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


1 110 345 1 003 553 110,6%

75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności - zadanie zlecone)

47 000 45 000 104,4%

Wynagrodzenia, pochodne, odpisy)


44 263 43 266 102,3%
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 etat - Kierownik USC  m-c 12 2 745 32 940

2. w tym: skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 2,5 % m-c 12 69 828

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 1 2 740 2 740

4. Składki na ubezpieczenia społeczne rok 17,23% 35 680 6 148

5. składki na Fundusz Pracy rok 2,45% 35 680 874

6. odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 955 37,50% 733 733


Wydatki rzeczowe bieżące


2 737 1 734 157,8%
7. koszty szkoleń, podróże służbowe) przewidyw.
1 000 1 000

8. materiały kancelaryjne i biurowe, druki j.w.
237 237

9. serwis oprogramowania i konserwacja sprzętu j.w.
1 500 1 500


Wydatki majatkowe:

9 000 0 0
10. zakup regału na koperty osobowe j.w. 1 1 000


11. zakup komutera do ewidencji ludności + drukarka j.w. kpl. 4 100


12. zakup nowego oprogramowania + instalacja i wdrożenie j.w.
2 500


13. zakup oprogramowania do USC (licencja, instalacja, wdrożenie) j.w.
1 400Rozdz. 75022 Rada Gminy


76 560 76 010 100,7%
1. Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy m-c 12 800 9 600

2. Diety spłtysów za udział w sesjach rady gminy 11 sołtysów x 60 zł posiedzenia 11 660 7 260

3. Diety radnych za udział w sesjach rady gminy 14 radnych x 100 zł j.w. 11 1 400 15 400

4. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu 9 czł.x 100 zł j.w. 14 900 12 600

5. Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty 7 czł.x 100 zł j.w. 12 700 8 400

6.  Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. rolnictwa 8 czł. x 100 zł j.w. 10 800 8 000

1 2 3 4 5 6 7 8
7. Dietyradnych za udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej 3 czł. X 100 zł j.w. 28 300 8 400

8. Szkolenia radnych, podróże służbowe, zakup godła, stołów do biura rady  rok 1 4 000 4 000

9. wydatki przewodniczącego rok 1 1 500 1 500

10. pozostałe wydatki: napoje,wydatki na zakończenie kadencji itp.. rok 1 1 400 1 400


Rozdz. 75023 Urząd Gminy


931 426 848 264 109,8%

Wynagrodzenia, pochodne, odpisy


701 134 656 084 106,9%
1. wynagrodzenia osobowe pracowników  - 16 etatów (wg stanu na 30.10.) m-c 12 36 488 437 856

2. wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (3 etaty) m-nie 12 5 888 70 656

3. skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 2,5% m-c 12 1 060 12 720

4. dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 1 42 100 42 100

5. wynagrodzenia bezosobowe stałe (1 osoba) 12 530 6 360 6 360

6.  składki na ubezpieczenie społeczne stawka 17,23% 569 692 98 158

7. składki na fundusz pracy stawka 2,45% 569 692 13 957

8. nagrody jubileuszowe (3 pracowników od 25 - 30 lat pracy) rok 1 5 400 5 400

9. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  przec.zatr. 19 733 13 927


Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu 


202 242 192 180 105,2%
1. wydatki na rzecz prac. nie zalicz. do wynagr. (ekwiwalenty, mleko, okulary) rok 1 2 500 2 500

2. podróże służbowe  ryczłty samoch.3 x 2.800 zł  rocznie prac. 3 2 800 8 400

3. podróże słuzbowe pozostałe m-c 12 1 600 19 200

4. obsługa prawna  m-c 12 1 586 19 032

5. zakup opału (ogrzewanie budynku urzędu i domu kultury) tona 60 320 19 200

6. zakup energii  rok 1 10 000 10 000

7. serwis oprogramowania (FK, PK, Śr.trwałe, budżet, płace…..ZETO) m-c 670 8 040 8 040

8. opłata za dostęp do bazy PESEL,BIP, Lex-a, Vademecum m-c 12 860 10 320

9. zakup drukarki do ksiegowości wg cen  1 800 800

10. prenumerata czasopism i przepis. prawnych Dz.U.MP,DZ.Urz.,in.publikacje kwartał 4 1 500 1 500

11. serwis kserokopiarki, komputerów, drukarek, CT(ew.naprawy i zakup akcesor) rok 1 7 000 7 000

12. opłaty za przesyłki pocztowe przec.m-nie 12 800 9 600

13. opłaty telefoniczne (tel.stacjonarne + komórka) przec.m-nie 12 2 200 26 400

14. materiały biurowe (papier,składanka, atrament, kasety, art..kancelaryjne ….) przec.m-nie 12 1 000 12 000

15. środki czystości, artykyuły bhp i inne przec.m-nie 12 450 5 400

16. szkolenia merytoryczne i bhp pracowników rok
12 000 12 000

17. obowiązkowe badania lekarskie pracowników rok
2 100 2 100

18. opłaty za korzystanie ze srodowiska (emisja pyłów i gazów), ubezpieczenie rok
5 550 5 550

20. dostosowanie stanowisk komputerowych do wymagań zawartych w przepisach  stanowisko 3 2 000 2 000

21. zakupy okolicznościowe wójta (kwiaty, nagrody rzeczowe, kondolencje ...) rok
1 000 1 000

22. utrzymanie samochodu "Żuk" (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie) rok
5 000 5 000

23. Zaprojektowanie herbu, flagi, proporca i pieczęci gminy szacunkowa
8 000 8 000

24. zakupy i usługi różne nieprzewidziane  rok
2 000 2 000

25. Odnowienie pomieszczeń biurowych (remont sufitów, malowanie) szacunkowo
5 200 5 200


Rozdz. 75095 Pozostała działalność


55 359 33 729 164,1%

składki z tyt. członkowstawa w związkach, spółkach i stowarzyszeniach:


7 309 13 729 53,2%
1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Pasrsęty: 

* składka podstawowa: 0,50 x l.mieszk. 4 300 rok 1 2 150 2 150 6 420
* składka - udział dla gmin w projekcie "Funduszu Spójnosci" 1,40 x 4 300 rok 1 6 020 6 020

3 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gopodarczych  (0,50 x 4 300 mieszk) m-c 12 179 2 149 2 149
4 Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (0,60 x 4 300 mieszk.) m-c 12 215 2 580 2 580
5 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (0,60 x 4 300 mieszk.) m-c 12 215 2 580 2 580
6. Inwestycje: Komuteryzacja Urzędu - udział w programie "Wrota Parsęty" ZMiGD Parsęty
28 050

7. Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych (org. r.publ.i interwenc.)

20 000 20 000 100,0%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA (zadanie zlecone)669 0,0%

75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa


669 0,0%
1 2 3 4 5 6 7 8

Sfinansowanie kosztów dot.  aktualizacji stałego rejestru wyborców  KBW DW


669 0,0%

75107 Wybory Prezydenta KBW DW

75708 Wybory do Sejmu i Senatu KBW DW

752 OBRONA NARODOWA Wojewoda


500 0,0%

75212 Pozostałe wydatki obronne (zadanie zlecone)500 0,0%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA


154 553 48 382 319,4%

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne


146 553 46 182 317,3%

Wynagrodzenia, pochodne, odpisy


11 453 11 082 103,4%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 kierowca) m-c 12 235 2 820 2 712
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne rok 1 235 235 231
3. Składki na ubezpieczenia społeczne rok 17,23% 3 055           526 507
4. Składki na Fundusz Pracy j.w. 2,45% 2 943            72 72
6.  Wynagrodzenia - umowy zlecenia 3 kierowców m-c 12 650 7 800 7 560

Wydatki rzeczowe


135 100 35 100 384,9%

Zapewnienie wydatków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń:

1. paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż., (węże,drabiny,zbiorniki, umundurowanie, naprawy, części zamienne, ekwiwalenty, szkolenia) rok 1 38 100 38 100 20 100
2. ubezpieczenie srażaków, samochodów,  rok
4 000 4 000 4 000
3. finansowanie utrzymania strażnic: energia, ogrzewanie. rok
8 000 8 000 8 000
4. remonty strażnic wg.potrz.
5 000 5 000 3 000

Wydatki majatkowe:


Zakup wozu bojowego dla jednostki w Sławoborzu

80 000 80 000


Rozdz. 75414 Obrona cywilna

8 000 8 000 2 000 400,0%

Wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania:

8 000 8 000

1. zakup map do planu OC,  rok
200 200

2. doposażenie i szkolenia formacji rok
1 000 1 000

3. urządzenie magazynu oc i doposazenie biura rok
800 800

4. wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania

6 000 6 000


DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 


I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ


7 200 7 000 102,9%

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych wg.wyk.

7 200 7 000 102,9%
1. Serwis i aktualizacja oprogramowania "Tytuły wykonawcze" (ZETO) m-c 12 50 600

2 Usługi pocztowe (wysyłanie upomnienień, decyzji,wezwań …)  kwartał 4 400 1 600

3. Prowizje bankowe od wpłat podatkowych kwartał 4 100 400

4. Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe kwartał 4 300 1 200

5. Prowizje dla inkasentów (sołtysi) kwartał 4 500 2 000

6. Koszty wykonania formularzy,druków (papier, tusz, tonner)  zakup druków kwartał 4 350 1 400


Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

50 000 50 000 50 000 100,0%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

50 000 50 000 50 000 100,0%

Odsetki i prowizje z tyt. zaciągnięcia kredytów i pożyczek wg umów
50 000 50 000 50 000 100,0%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA


10 000 5 000 200,0%
1 2 3 4 5 6 7 8

75814 Różne rozliczenia finansowe


10 000 5 000 200,0%

Koszty obsługi rachunków bankowych prowadzonych przez PBS (prowizje,

obsługa kasowa) m-c 12 830 10 000 5 000 200,0%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


2 964 120 2 045 215 144,9%

80101 Szkoły podstwowe3 270 0,0%

Wyprawki szkolne dla ucznów podejmujacych naukę finansowane 


z budżetu państwa dotacja


3 270 0,0%

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół


150 920 120 660 125,1%
1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu

- Śr. cena biletu 56 zł x 200 uczniów = 11 200 zł  x 1,5% wzrost cen = 11 368 m-c 10 11 368 113 680

2. Kl. "O" śr.cena biletu 56 zł x 16 dzieci = 896 zł x 1,5% wzrost cen = 909,40  m-c 10 909 9 090

3. Szkoła Podstawowa w Rusinowie (dzieci zMiędzyrzecza i Jastrzebnik)

- 14 uczniów x 56 zł (śr.cena biletu) x 1,5% = 795,80 zł m-c 10 796 7 960

4. Dowóz do gimnazjum w Lekowie (z Międzyrzecza) 5 uczniów x 62,22 x 1,5% =315,80 m-c 10 316 3 160

5. dowóz niepełnospr. do SOOW: 20 ucz.x28 zł x 1,5%=568,40  m-c 10 568 5 680

6. Dowóz 3 - ga niepełnosprawnych dzieci do Radowa Wlk.  m-c 10 1 135 11 350


Rozdz. 80195 Pozostała działalność


2 813 200 1 921 285 146,4%

Wydatki bieżące


Zakup nagród rzeczowych dla absolwentów gimnazjum (wzorowi) oraz rok

za szczególne osiagnięcia w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także szkolny

za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kuttura)


1 000 2 500 132,0%

Inwestycje


BUDOWA HALI SPORTOWEJ  przy ZSzP            II ETAP Koszty po zmianach 4 953 000 2 812 200 1 918 785 146,6%

w tym: środki własne


1 134 000 1 611 500 70,4%

           MEN (samorząd województwa) środki przyznane


678 000 322 000 210,6%

                              j.w.                           nowy wniosek


1 000 000


851 Ochrona zdrowia


36 750 50 875 72,2%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi


36 750 50 875 72,2%

REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI 


I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH                         wg załączonego preliminarza GKRPA


36 750 50 875 72,2%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza


14 300


85415 Pomoc materialna dla uczniów


14 300 196 306 7,3%

świadczenia społeczne budżet państwa


5 628 0,0%

inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna)


181 978 0,0%

Sypendia dla wzorowych uczniów i osiągających znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych: wg regulaminu  środki własne

8 000 4 500 177,8%

stypendia fundowane przez fundację (EFRWsi Polskiej) dotacja

6 300 4 200 150,0%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


204 156 198 448 102,9%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


51 360 48 000 107,0%

Dostarczenie i montaż urzadzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu: wartość  zadania 171.200 zł  raty m-ne  12 4 280 51 360 48 000 107,0%
1 2 3 4 5 6 7 0

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami


37 700 41 400 91,1%

Utrzymanie składowiska odpadów w Lepinie:


37 700 41 400 91,1%
1. Plantowanie śmieci 1 raz w m-cu 20 godz.x75 zł -= 1.500 zł) m-c 12 1 500 18 000

2. Zakup wapna (odkażanie) ton 3 320 900

3. Koszty dozoru (umowa zlec.lub nierefundowane wynagr.pr.interw.) m-c 12 650 7 800

4. Opał, narzędzia, odzież ochronna, rękawice,  rok 1 1 000 1 000

5. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odpady komunalne) kwartał 2 2 000 4 000

6.  Nadzór merytoryczny wg wymogu z ustawy o gospodarce odpadami m-c 12 500 6 000


Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi


8 800 8 100 108,6%
1 Opróznianie pojemników usytuowanych w miejsc. użyteczności publicznej m-c 12 500 6 000 5 500
2 Zakup paliwa do kosiarek, mioteł, narzędzi ...  rok 1 800 800 700
3. Usługi transportowe (wywóz śmieci, gałęzi)  porządkowanie miejsc uż.publ.)  rok 1 2 000 2 000 1 900

Rozdz. Oświetlenie ulic,dróg i placów


99 796 94 448 105,7%
1. Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 


 ilość 260 lamp x 7,52 zł = 1.954 zł x1,5% = 1.983,30 m-c 12 1 983 23 796 23 448
2. Zakup energii wg zużycia przeciętnie m-nie   m-c 12 5 500 66 000 66 000
3. Naprawa punktów świetlnych na terenie gminy, nowe p-ty oświetltniowe rok
10 000 10 000 5 000

Rozdz. 90095 Pozostała działalność


6 500 6 500 100,0%

Przystanki