Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 176_1

Uchwała Nr XXX176/2005

                                                      Rady Gminy w Sławoborzu

                                                      z dnia 20 września 2005 roku

 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy nieruchomości

od Agencji Nieruchomości Rolnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera “a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z poźn. zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnej nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy następujące nieruchomości:

 

 

1. Miejscowość Krzecko:

                                         Działka nr 110/1 o pow. 0,43 ha – zabudowana przystankiem

                                         autobusowym

 

                                         Działka nr 104/21 o pow. 0,1835 ha – z urządzonym placem zabaw.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.