Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 170

                                                         UCHWAŁA Nr XXX/170/2005

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 20 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U.  Z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 94 300 zł.,

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 94 300 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 9 437 310,00 zł

WYDATKI – 11 039 532,00 zł

ROZCHODY – 385.000,00 zł

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.987.222 zł, który pokryty zostanie przychodem pochodzącym z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza kwotę 385.000 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na   

      2005 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

do uchwały R.G. Nr XXX/170/2005

 

 

 

 

z dnia 20.09.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ

Rozdział

Nazwa

Dochody

 

Wydatki

 

 

 

 

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

 

Administracja publiczna

91 500,00

 

91 500,00

 

 

75023

Urzędy gmin

91 500,00

 

91 500,00

 

 

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jst

91 500,00

 

 

 

 

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

 

 

91 500,00

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

2 800,00

 

2 800,00

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 800,00

 

2 800,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2 800,00

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

 

 

2 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

94 300

0

94 300

0

 

Uzasadnienie:

I. Dochody

Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu otrzymania:

1)      dotacji celowej w kwocie 91.500 zł; w ramach programu pn.”Program wyrównywania różnic między regionami” (obszar – D w 2005 r.), realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie ze środków PERON.    

2)      Darowizn na rzecz gminy w postaci pieniężnej, otrzymanych od 4 podmiotów gospodarczych 2.800 zł.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na pokrycie kosztów:

 

1)      zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu, o którym mowa wyżej 91.500 zł

2)      organizacji „Turnieju strzeleckiego Rokosowo 2005” 2.800 zł.

 

Oprac. Skarbnik Gminy