Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 169

Uchwała Nr XXX/169/2005 

Rady Gminy w Sławoborzu

z dania 20 września 2005 roku.

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sławoborze.

 

 

                                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.)

oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego

 ( tekst jednolity Dz.U. Z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. )

Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 . Uznaje skargę Pani Moniki Anny Cywińskiej zam. Biały Zdrój 1, Gmina Sławoborze

        na odmowę przez Wójta Gminy Sławoborze dowożenia jej niepełnosprawnego syna

        do placówki zapewniającej odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

        za zasadną.

 

 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Marek Kuźma