Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 176

Uchwała Nr XXX /176 /2005

                                   Rady Gminy w Sławoborzu

                                          z dnia  20.09. 2005r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy             nieruchomości  od Agencji Nieruchomości Rolnej.

 

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje :

                  

                   § 1 Przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnej nieodpłatnie na mienie

                         komunalne Gminy następujące nieruchomości  :

 

 

1.Miejscowość Krzecko  :

 

Działka nr 110/1 o pow. 0,43ha – zabudowana przystankiem

autobusowym    

   

 

-  Działka nr 104/21 o pow. 0,1835 ha  - z urządzonym placem

zabaw

 

                   § 2 Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Sławoborze.

 

 

                   § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.