Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za I półrocze 2005 r

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE

za I półrocze 2005 r.

 

 

I.  DANE OGÓLNE.

 

Budżet Gminy Sławoborze na 2005 rok uchwalony został w kwotach:

 

O      Dochody – 8.896.847 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.228.469 zł.

 

O      Wydatki – 10.587.509 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –

         1.228.469 zł.

 

ü      Rozchody – 420.000 zł., w tym: spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych 420.000 zł.

 

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 2.110.662 zł., który postanowiono pokryć kredytem bankowym (na finansowanie wydatków inwestycyjnych), natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek zabezpiecza się dochody własne gminy w kwocie 420.000 zł..

 

1. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2005 roku.

 

            W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2005 r. wprowadzano zmiany 1 uchwałą Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Gminy, które były przekazane do badania ich prawidłowości do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Żadna z przekazanych uchwał nie była uchylona. Zmiany do budżetu przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

Budżet gminy na koniec omawianego okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł:

 

O      po stronie dochodów – 9.343.010 zł., w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.236.772 zł.

O      po stronie wydatków – 10.945.232 zł., w tym na realizację wydatków z zakresu administracji rządowej 1.236.772 zł.

Po wprowadzeniu zmian zmniejszeniu uległ o 88.440 zł planowany deficyt budżetu i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.022.222 zł. Źródłem jego pokrycia pozostaje niezmiennie kredyt bankowy. Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek realizowana jest z dochodów własnych.

 

Zwiększenia budżetu w stosunku do uchwały przyjmującej budżet na 2005 rok wyniosły:

-          po stronie dochodów .......................................................................................  446.163 zł,

-     po stronie wydatków .........................................................................................  357.723 zł.

 

Zmiany po stronie dochodów nastąpiły w wyniku wprowadzenia:

 

·         Dotacji celowych z budżetu państwa na zlecone zadania z zakresu administracji

rządowej ....................................................................................................................................    8.303 zł.,

·         Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy . 358.160 zł.,

·         Dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa ..........................................................   8.000 zł.,

·         Dotacje celowe otrzymane z powiatu .....................................................................................   1.700 zł.,

·         Dochodów własnych gminy ..................................................................................................... 70.000 zł, które zamierza się uzyskać z opłat za składowanie odpadów na gminnym wysypisku w Lepinie. Posłużą one zmniejszeniu planowanego w uchwale budżetowej na 2005 r. deficytu budżetu.

 

Sposób wykorzystania dotacji celowych i środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych omówiono w dalszej części informacji.

 

 

 

 

Tabela Nr 1. Plany finansowe jednostek gminy po zmianach na koniec I półrocza 2005 r

 

L.p.

Wyszczególnienie

Plan finansowy przed zmianami

Kwota zwiększenia

Plan finansowy na koniec

I półrocza 2005

1.

Urząd Gminy

6.002.807

254.866

6.257.673

2.

Zespół Szkół Publicznych

2.552.355

4.500

2.556.855

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2.032.347

98.357

2.130.704

X

OGÓŁEM

10.587.509

357.723

10.945.232

 

Dodatkowe środki finansowe przeznaczone były na wykonanie m.in. niżej wymienionych zadań:

 

w Urzędzie Gminy:

·         Wypłatę stypendiów socjalnych 187.606 zł

·         Modernizację stadionu  8.000 zł

·         Organizację imprez kulturalnych i sportowych 1.700 zł

·         Realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.200 zł

·         Odpisy na ZFŚS  14.440 zł

·         Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (program Funduszu Spójności) 9.760 zł

·         Wpłaty na PERON 15.000 zł

·         sfinansowanie wyprawki szkolnej 2.600 zł

·         dowożenie uczniów do szkół 15.000 zł

 

w Zespole szkół Publicznych

·         wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie 4.500 zł

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

·         Wypłaty zasiłków okresowych 90.054 zł

·         Wypłaty zasiłków stałych 8.303 zł.

 

2.                  Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2005 roku wg głównych źródeł dochodów oraz grup wydatków.

 

Tabela nr 2.

    Wyszczególnienie

  Plan

 Wykonanie

Wsk.wyk.

Struktura

Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

 

Dochody ogółem

9.343.010

5.012.405

53,6

100,0

 

 

Dochody własne

3.939.406

2.194.410

55,7

43,8

 

 

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

1.236.772

637.330

51,5

12,7

 

 

Dotacje celowe pozostałe w tym: na inwestycje własne

1.015.860

458.000

355.141

182.000

35,1

39,7

7,1

3,6

 

Subwencje

3.150.972

1.825.524

57,9

36,4

 

 

Wydatki ogółem

10.945.232

4.654.185

42,5

100,0

 

 

Wynagrodzenia i pochodne

3.547.319

1.863.907

52,5

40,1

 

 

Świadczenia społeczne

1.771.920

845.590

39,0

18,2

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Dotacje

61.350

35.350

57,6

0,7

 

 

Wydatki na obsługę długu

50.000

16.147

32,3

0,3

 

 

Wydatki na inwestycje

3.182.592

1.014.023

31,9

21,8

 

 

Pozostałe wydatki

2.332.051

879.168

37,7

18,9

 

 

Nadwyżka/Deficyt

- 1.602.222

358.215

X

 

 

Rozchody

420.000

220.000

X

 

 

Wynik finansowy

- 2.022.222

138.215

X

 

 

 

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy za I półrocze 2005 rok przedstawiono również w załączniku nr 12. Wykonanie budżetu gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 358.215 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą wykonanych dochodów a kwotą zrealizowanych wydatków. Z analizy sprawozdań wynika, że środki nadwyżki budżetowej wywodzą się głównie z:

·         niewykorzystanych na dzień sporządzania sprawozdań wszystkich środków z otrzymanej dotacji na wykonanie zadań zleconych - 31.167 zł,

·         niewykorzystania na dzień sporządzania sprawozdań całej otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych (m.in. dożywianie, stypendia) -  85.574 zł,

·         otrzymania subwencji oświatowej w czerwcu na m-c lipiec 162.003 zł.

 Środkami z nadwyżki pokryto spłaty rat kredytów i pożyczki wysokości 220.000 zł.

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 9 uchwały budżetowej w przypadku wystąpienia okresowego niedoboru budżetu w celu jego pokrycia, Wójt Gminy zaciągnął kredyt w rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł. Spłata kredytu musi nastąpić do końca roku budżetowego ze środków własnych zgromadzonych na rachunku budżetu gminy.

 

3. Obsługa długu, spłaty kredytów i pożyczek.

 

Tabela Nr 3.  Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2005 r.

 

L.p.  

 

                          Wyszczególnienie

Wysokość

Kredytu /

Pożyczki

Zobowiązania

 

Spłata kapitału

 

Spłata odsetek

Zadłużenie na

30 czerwca

2005

11.

Pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na finansowanie inwestycji – kanalizacja

800.000

60.000

x

20.000

2.

Kredyt z BOŚ S.A. Koszalin ze środków NFOŚiGW – kanalizacja sanitarna

460.000

  35.000

x

0

3.

Kredyt z BOŚ S.A. na sfinansowanie  budowy sieci gazowej w Sławoborzu

992.000

125.000

x

155.000

54.

PBS Świdwin kredyt w r-ku bankowym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu

150.000

 

 

150.000

 

RAZEM

2.952.000

220.000

16.167

325.000

 

Wskaźnik długu

x

4,3

x

3,6

Zobowiązania pozostałe na koniec okresu

169.868

-

-

169.868

w tym: zobowiązania wymagalne

0

-

-

0

 

Rada Nadzorcza WFOŚiGW województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie na swym posiedzeniu zatwierdziła w formie uchwały wniosek Gminy Sławoborze w sprawie umorzenia kwoty 160.000 zł, stanowiącej 20 % wykorzystanej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sławoborzu”.  Uchwała wejdzie w życie z dniem spłaty kwoty 640.000 zł, tj. 80% kwoty wykorzystanej pożyczki. Skutki umorzenia tej części pożyczki uwzględnione zostały w prognozie długu publicznego gminy na lata 2005-2010.

 

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

 

            Budżet gminy w I półroczu 2005 roku po stronie dochodów zrealizowano ogółem w kwocie 5 012 405 zł.,  co stanowi 53,6 % planu rocznego, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w wysokości 4.374.856 zł., tj. na poziomie 54,0 %., zaś dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową wykonano w kwocie 637 330 zł, tj. 51,5% planu.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2005 r. przedstawiają załączniki od numeru 1 do 4. Natomiast załącznik nr 15 informuje o stanie zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach wg stanu na dzień

30 czerwca 2005 r. Wynoszą one 973.659 zł z czego 435.501 zł., to opłata wyrównawcza od dystrybutora gazu  z tyt. wybudowania sieci gazowej. Dla osiągnięcia poprawy ściągalności dochodów gminy w I półroczu 2005 r. zastosowane zostały następujące środki:

§         upomnienia 460 szt.,

§         wezwania do zapłaty 43 szt.,

§         tytuły wykonawcze 104 szt.

oraz w 2004 r. dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej (os.fizyczna).

 

1.        Dochody własne.

           

            Z analizy tabeli nr 2 wynika, że dochody własne są głównym źródłem zasilającym budżet i stanowią 43,8 % zrealizowanych przez gminę dochodów ogółem. Do najważniejszych z nich należą:

 

ü      podatek od nieruchomości - wpływy w kwocie 631 879 zł ( 58,0 % planu) od osób prawnych i osób fizycznych stanowią prawie 13 % dochodów budżetu. Zaległości w tym podatku na koniec I półrocza 2005 r. wynoszą 127 455 zł, co stanowi prawie 17 % należnej kwoty. W zapłacie podatku od nieruchomości zalegają zarówno osoby fizyczne i prawne, których zaległe zobowiązania wynoszą odpowiednio 8 938 zł i 118 517 zł.

ü      podatek rolny - w I półroczu 2005 r. tytułem tego podatku łącznie od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 143.426 zł, co stanowi 48,1 % planu. Na koniec I półrocza 2005 r. kwota zaległości w podatku rolnym wynosisła 83.894 zł., tj. 40,2 % należności z tego tytułu, tj. sumy: przypisu na I półrocze 2005 r. i zaległości z lat ub. = 226.425 zł. W ciągu minionego półrocza tytułem zaległości w podatku rolnym, (również wskutek zastosowania środków egzekucyjnych) wpłynęło 43.463 zł. 

ü      opłata eksploatacyjna - podstawą do naliczenia opłaty eksploatacyjnej jest ilość wydobytej kopaliny z czynnego złoża w Ciechnowie. W I półroczu 2005 r. wpłynęło z tego tytułu 82.603 zł., tj. 49,2 % prognozowanej kwoty. W skali roku wpływy z tej opłaty mają wynieść 168.000 zł.

ü      podatek dochodowy od osób fizycznych. – na planowaną kwotę 589.056 zł., otrzymano 252.060 zł tj. 42,8 % zaplanowanych wpływów. Realizacja jest korzystniejsza niż w latach ubiegłych, wówczas w I półroczu uzyskiwano dochody w granicach 35 – 38 %.

ü      opłaty za wodę i ścieki zrealizowane w kwocie 97.916 zł – 44,5% planowanych wpływów; zaległości na 30.VI wynoszą 112.606 zł i są wyższe o ok. 3% od ubiegłorocznych za analogicznym okres.

ü      wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29.879 zł (79,0 % planu) - są znacznie niższe od otrzymanych w latach ubiegłych. Część wnioskodawców skorzystała z możliwości wniesienia opłaty w 2 ratach, stad niższe niż planowano wpływy w omawianym okresie sprawozdawczym.

ü      podatek leśny – wpływy w granicach planowanej wielkości 74.212 zł, (52,6%). Zaległości występują tylko u podatników będących osobami fizycznymi i wynoszą 1.953 zł.

ü      dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy zrealizowane poniżej planu, wynoszą 25.829 zł, (44,1 %). Zaległości z tego tytułu w wys. 21.461 zł, występują głównie w opłatach z tyt. najmu budynków i lokali przejętych od ANR.

ü      dochody ze sprzedaży składników mienia zrealizowano na poziomie 17,4 %. – wpływy wyniosły zaledwie 16.181 zł i wskazują na niewykonanie planu sprzedaży w I półroczu br.

ü      wpływy z różnych rozliczeń - planowane w kwocie 900.000 zł z tyt. przekazania do użytkowania dystrybutorowi gazu wybudowanej przez gminę sieci gazowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania otrzymaliśmy 464.500 zł. Pozostała część, w wysokości zobowiązania gminy z tyt. faktury za wybudowanie stacji redukcyjnej została potrącona z „opłaty wyrównawczej”, niesłusznie, gdyż zawarte porozumienie między stronami nie przewidywało zaspakajania tego zobowiązania.

ü      wpływy z usług - wyniosły ogółem 64.363 zł., w tym za składowanie odpadów na wysypisku śmieci 54.960 zł. Pozostałe wpływy to: za usługi grzebalne, opiekuńcze, świadczone przez GOPS, odpłatność za  posiłki w szkole.

Wpływy z pozostałych źródeł dochodów osiągnięto w granicach planowanych wielkości. Niektóre z nich realizują Urzędy Skarbowe. Należą do nich:

·         Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej 5.170 zł (51,7%),

·         Podatek od czynności cywilno-prawnych 11.213 zł (31,1%),

·         Podatek od spadków i darowizn 1.811 zł., (181,1 %)

·         Podatek dochodowy od osób prawnych 10.162 zł (169,4%).

 

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 7.741 zł, w tym: kwota odroczonych podatków wynosi 4.319 zł, natomiast resztę stanowią umorzone zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym.

Zgodnie z postanowieniem art. 16a ustawy o finansach publicznych wójt sporządza wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzył zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł. W wykazie podaje się nazwisko i imię (nazwę) podatnika, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia. Wykaz ten wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu gminy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy w drodze podjętych uchwał o wysokości stawek podatków lokalnych, obliczone za okres objęty sprawozdaniem wyniosły 195.111 zł. Cała kwota obniżenia wynika z obniżek stawek podatku od nieruchomości, ponieważ stawka podatku rolnego na terenie naszej gminy obowiązuje w wysokości ustalonej ustawowo.

 

2.       Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2005 r. wynosi 3.150.972 zł. Składa się ona z następujących części:

§         podstawowa  w wys. 543.990 zł., otrzymana w kwocie 271.995 zł, (50 %)

§         subwencja uzupełniająca 439.987 zł., otrzymana w kwocie 219.993 zł (50 %)

§         subwencji oświatowej 2.166.995 zł otrzymana w kwocie 1.333.536 zł (61,5 % - z ratą na lipiec)

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowi 36,4 % wykonanych w I półroczu 2005 r. dochodów gminy ogółem i jest drugim, co do wielkości źródłem zasilenia budżetu gminy.

 

3.       Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych.

 

W I półroczu 2005 r. gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 992.471 zł. Dotacje stanowią 19,8 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

 

 Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1)       Z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

§         zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 637.330 zł., w tym na: świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, aktualizację spisów wyborców i wykonywania zadań za zakresu obronności.

Wykonanie dochodów i realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki Nr 4 i 7.

§                     na realizację zadań własnych bieżących gminy 355.141 zł., w tym na dofinansowanie:

-          dożywianie uczniów w szkołach 77.900  zł.,

-          świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) 117.779 zł.,

-          stypendia socjalne 112.562 zł.,

-          zakup wyprawek szkolnych 2.600 zł.,

-          utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne od wynagrodzeń) 45.500 zł.

 

2)   Z powiatu na dofinansowanie imprez 1.700 zł:

-          na organizację Pleneru Młodych Plastyków „Sławoborska Paleta” 500 zł.,

-          Ogólnopolski Turniej Szachowy – „Rokosowo 2003”  400 zł.,

-          Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” 300 zł.,

-          Impreza rekreacyjna („Majówka”) 200 zł.,

-          Turniej tenisa stołowego 300 zł.

 

3)      z funduszy celowych na realizację zadań własnych  - nie przekazano dotychczas do Urzędu Gminy 5.000 zł., na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska z GFOŚiGW .

4)      z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski) z planowanej na 2005 r. dotacji w wysokości 450.000 zł na dofinansowanie kosztów budowy hali sportowej w I półroczu otrzymano 182.000 zł.

Wszystkie otrzymane dotacje i środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

 

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

 

            Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 4.654.185 zł, co stanowi 42,5 % planowanych wydatków na 2005 rok. Dane liczbowe z wykonania wydatków budżetowych gminy przedstawiają załączniki od numeru 5 do 8.

            Struktura zrealizowanych wydatków (przedstawiona w tabeli nr 2) wskazuje, że ponad 40% wydatków stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, natomiast na drugie miejsce, za sprawą budowy hali sportowej, wysunęły się wydatki na inwestycje – 21,8 %.

Do zadań własnych samorządu należą wszystkie zadania związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Zadania zlecone natomiast wykonywane są przez gminę na rzecz administracji rządowej, która na ich wykonanie przekazuje odpowiednie dotacje.

Wydatki budżetowe własne wykonano na kwotę 4.048.022 zł tj. 41,7 planu., natomiast na zadania zlecone wydatkowano 606.163 zł., tj. 49,01 % przewidzianej na nie kwoty.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

 

                  Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik

wykonania

Struktura wyk.wydat.

w budżecie

1

2

3

4

5

Urząd Gminy

6.257.673

2.246.450

35,9

48,3

- wynagrodzenia i pochodne

1.116.089

617.048

55,3

 

- inwestycje

3.182.592

1.014.023

31,9

- obsługa długu i spłaty odsetek

50.000

16.147

32,3

- dotacje

61.350

49.350

80,4

- pozostałe wydatki bieżące

1.847.642

549.882

29,8

Zespół Szkół Publicznych

2.556.855

1.379.216

53,9

29,6

- wynagrodzenia i pochodne

2.099.896

1.103.665

52,6

 

- odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socj.

104.692

61.865

59,1

- pozostałe wydatki bieżące

352.267

213.686

84,7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2.130704

1.028.519

48,3

22,1

- wynagrodzenia i pochodne

331.334

156.561

47,3

 

- świadczenia społeczne

1.766.292

845.590

47,9

- pozostałe wydatki bieżące

33.078

26.368

79,7

R A Z E M

10.945.232

4.654.185

42,5

100,0

 

Informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej załączone są do niniejszego sprawozdania i stanowią integralną jego część.

 

            Wydatki wykonane przez Urząd Gminy w I półroczu 2005 r. wyniosły w 2.246.450 zł., co stanowi 35,9 % planu. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest brakiem wydatków na realizację pozostałych wydatków bieżących i planowanych inwestycji. Środki w budżecie przeznaczone na ten cel wynoszą 3.182.592 zł, wykonanie zaś 1.014.023 zł, tj. 31,9 %. Szczegółowe informacje na temat realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania. Nieco powyżej planu kształtują się wydatki na wynagrodzenia, na co zapewne miała wpływ wypłata w I kw.2005 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jednak tym, co najbardziej dyscyplinuje wydatkowanie środków jest faktyczne ich faktyczne posiadanie na rachunku bankowym.

 

            Realizacja wydatków przez Urząd Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Plan 79.720 zł, Wyk. 4.561 zł (5,7%);

Wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięcia „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” finansowanego, co prawda z Funduszu Spójności, lecz ze względu na brak niektórych dokumentów tyczących inwestycji, zachodzi potrzeba ich opracowania a tym samym pokrycia kosztów z budżetu gminy. W tym przypadku chodziło opracowanie map z zakresu wodociągów i kanalizacji do celów projektowych.

 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 221.274 zł., wyk. 87.219 zł (39,4 %)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i pokrycia kosztów eksploatacji wodociągów oraz dostarczania wody.

Do ważniejszych wydatków poniesionych w I półroczu 2005 r. w wymienionym wyżej zakresie należą:

ü      wynagrodzenia dla pracowników, umowy-zlecenia, pochodne, odpisy, …………………33.878 zł

ü      ekwiwalenty, ryczałty i podróże służbowe pracowników obsługi wodociągów ………… 2.929 zł,

ü      zakup części zamiennych do urządzeń wodociągowych (wtyczki, złączki, zawory, nakrętki, śruby, czujniki); kompletnych urządzeń (pompa głębinowa do Krzesiwowa, sprężarka, wodomierze), środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników ………………………………. 12.532 zł,.

ü      zakup energii elektrycznej   …………………………………………………………… 26.281 zł,

ü      dostawa wody do sołectwa Biały Zdrój, opłata za dozór techniczny urządzeń specjalistycznych oraz badania bakteriologiczne wody, przezwojenie silnika, wynajem dźwigu do wymiany pompy, dostawa wody dla mieszkańców podczas awarii wodociagu, serwis oprogramowania systemu „Woda” i inn. …………………………………………………………………………. 6.280 zł,

ü      opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (pobór wody) ……………………… 5.337 zł.,

 

Dział 600 Transport i łączność – Plan 69.300 zł wyk. 25.221 zł (36,4 %)

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w tym:

·         wynagrodzenia z tyt. umowy -zlecenia za zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) 4.230 zł:,

·         zakup materiałów i wyposażenia w tym: kruszywa, krawężników, cementu do remontu chodników przy ul. Kolejowej, Kościelnej i Lipowej; narzędzi, rękawic, etyliny do zagęszczarki 4.288 zł.,

·         zakup usług remontowych i pozostałych 16.703 zł, w tym: odśnieżanie dróg (6.549 zł), transport piasku na drogę – kolonia Powalice (8.077 zł), transport masy asfaltowej na cząstkowy remont dróg gminnych, rozładunek kostki oraz transport piasku do remontu chodników (1.588 zł).

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 9.000 zł wyk. 8.793 zł (97,7 %)

·         remonty mieszkań (materiały) ………………………………………………………    2.233 zł.,

·         wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe o przetargach, inwentaryzacja stanu lasów, aktualizacja klas gleb, wyrysy działek i in. ………………… 6.646 zł,

·          opłaty notarialne i sądowe ……………………………………………………………… 393 zł.

710 Działalność usługowa 157.900 zł wyk. 19.335 zł (12,3%)

·         w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego - za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 17.836 zł.,

·         Cmentarze – zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, wycinka drzew na cmentarzu w Sławoborzu 1.138 zł.

 

750 Administracja publiczna Plan 1.128.347 zł., wyk. 584.952 zł., (51,8 %)  w tym:

 

O      koszty obsługi rady gminy (diety, ryczałty, szkolenia, podróże służbowe ...) …….  35.140 zł, (47,4 %)

O      wydatki gminy związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych …………………………………………………………………………..65.525 zł, w tym:

-          badania profilaktyczne, ekwiwalenty, woda, rękawice ochronne, narzędzia, szkolenia bhp ….  2.066 zł

-          koszty wynagrodzeń i pochodnych poniesione przez gminę na zatrudnienie bezrobotnych    52.578 zł

-          odpisy na ZFŚS  …………………………………………………………………………...  10.440 zł

O      składki członkowskie z tyt. przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń …………… 4.789 zł

O      utrzymanie administracji samorządowej (urząd gminy)………………………………….     476.612 zł

w tym:

-          wynagrodzenia i pochodne 358.779 zł.,

 

-          wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, obsługa prawna, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS 117.833 zł., w tym:

O       zakup opału……………………………………………………………………..…………………… 17.461 zł

O       prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych, periodyków…………………………………… 1.745 zł

O       części zamienne oraz opony i akumulator, paliwo do samochodu Żuk, badanie techniczne …………4.474 zł

O       materiały biurowe, w tym: tonery do kserokopiarki i drukarek, tusze,rolki do faxu, papier

                                               do ksero i komputerów i inne)     ………………………………………….. 7.419 zł

O       wymiana komputerów i licencje na użytkowanie programów…………………………………...…… 3.418 zł

O       środki czystości ………………………………………………………………………..………….……..708 zł

O       odzież ochronna i robocza dla pr. obsługi, badania profilaktyczne, ekwiwalenty…….……………… 1.681 zł

O       materiały do bieżących napraw i remontów, części, zakup odkurzacza, podgrzewacza wody, domofonu, wiertarki ………………………………………………………………………………………....…… 2.286 zł

O       zakupy reprezentacyjne (kwiaty, kawa, cukier, napoje…) ……………..……………………………..   739 zł

O       usługi telekomunikacyjne …………………………………………………………  ……………….. 10.329 zł

O       przesyłki listowe ……………………………………………………………………………………….5.940 zł

O       obsługa prawna…………………………………………………………………………. ……………. 9.480 zł

O       serwis oprogramowań komputerowych użytkowanych na stanowiskach pracy , BIP ……..………... 5.511 zł

O       opłaty za udział w szkoleniach……………………………….………………………………………. 3.974 zł

O       dostawa wody, transport drewna,  ……………………………………………………………….……2.900 zł

O       konserwacja i naprawa kserokopiarek (wymiana części) i kasy fiskalnej, maszyn liczących…….…. 2.687 zł

O       zakup energii ………………………………………………………………………………………….4.304 zł

O       podróże służbowe krajowe ………………………………………………………………………..…12.755 zł

O       podróże służbowe zagraniczne ……………………………………………………………………….    996 zł

O       pozostałe opłaty (za emisje pyłów, pełnomocnictwa, opłata skarbowa) ………………………….…. 2.254 zł

O       odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych …………………………………………….…15.000 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 98.582 zł, wyk. 26.713 zł, (27,1%)

      W dziale tym występują wydatki na:

O      utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w Sławoborzu, Słowieńsku, Rokosowie i Powalicach plan 81.182 zł., wyk. 21.089 zł.,(26,0 %) w tym:

-          ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach …………… 4.324 zł.,

-          zakup paliwa (etylina, olej napędowy), płyny techn.do samochodów i sprzętu specjalnego …. 1.981 zł

-          materiały do remontu pomieszczeń w strażnicy w Sławoborzu …………………………….. 1.232 zł

-          części zamienne, farby do konserwacji pojazdów, sprzęt (akumulator) ………….………….. 2.614 zł

-          ogrzewanie remizy w Słowieńsku ………………………………………………………….    1.055 zł

-          badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia ........................................................................................ 261 zł

-          zakup energii (oświetlenie strażnic i ogrzewanie budynku w Sławoborzu) …………………... 2.846 zł

-           wydatki na wynagrodzenia i pochodne kierowców i komendanta OSP ……………………... 5.909 zł

-          usługi telekomunikacyjne, prenumerata „Strażaka” …………………………………………..   367 zł

-          podróże służbowe ……………………………………………………………………………  268 zł

 

O      wydatki z zakresu obrony cywilnej i obronne 13.400 zł., wyk. 5.624 zł., (11 %),

-     wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń ……………………………..  5.014 zł

-     podróże służbowe …………………………………………………………………………..    111 zł

-     materiały elektr. (magazyn oc), zbiór przepisów, kalkulator dla pracownika …………………..  499 zł

 

756 – 75647 Pobór podatków plan 14.000zł., wyk. 3.514 zł (25,1 %)

Wydatki obejmują:

-   wypłaty prowizji dla sołtysów ………………………………………………………………    2.003 zł

-   koszty egzekucji komorniczej podatków i opłat oraz przesyłki listowe (decyzje, upomnienia... ) 1.511 zł.

 

757 Obsługa długu publicznego plan 50.000 zł., wyk. 16.147 zł., (32,3%) - to koszty poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie inwestycji oraz kredytu w rachunku bankowym zaciągniętego w br..

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  plan 3.208.967 zł., wyk. 1.053.725 zł.,( 32,8 %)

          Z zakresu tego działu Urząd Gminy wykonuje następujące zadania:

O      dowożenie uczniów do szkół, świadczone przez PKS .….plan 120.660 zł, wyk. 57.992 zł., (48,0%)

O      rozliczenia za 2004 z tyt. prowadzenia oddziałów przedszkolnych (kl.”0”) ………………..   6.912 zł,

O      pozostała działalność (zakup oprogramowania „Stypendia” nagroda dla ucznia, czasopisma) …997 zł,

O      Wydatki na inwestycje – budowa hali sportowej ……. plan 3.071.201 zł., wyk. 987.893 zł., (32,2%).

 

 851 Ochrona zdrowia plan 42.000 zł., wyk. 21.230 zł.,( 50,1 %) 

       Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sławoborze oraz przyjętych do realizacji dodatkowych zadań (wnioski kierowane do Komisji w trakcie wykonywania budżetu). Środki Funduszu wykorzystano w sposób następujący:

-          Diety dla członków komisji za posiedzenia, delegacje, szkolenia  …………………………….. 752 zł,

-          Utrzymanie punktu kryzysowego w SzOOW i udział w kosztach utrzymania Poradni AA ….…960 zł,

-          realizacja zajęć profilaktycznych („Noe”), przedstawienie nt. profilaktyczne w szkole …………900 zł,

-          zakup komputera dla placówki w szkole, osprzęt komputerowy ……………………………  1.415 zł   

-          Organizacja choinki noworocznej i Dnia Dziecka w sołectwach …………………………...... 6.453 zł 

-      dotacja dla CARITAS przy szkole w Sławoborzu ……………………………………………   750 zł

-          Utrzymanie placówki opieki nad dzieckiem przy szkole w Sławoborzu (TPD) dotacja …..… 10.000 zł.

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 187.606 zł,  wyk. 37.998 zł ( 20,9 %)

 

            Niskie wykonanie wydatków, jakie ma miejsce w tym dziale, spowodowane było faktem przyznania stypendiów socjalnych dla uczniów w formie bonów (na kwotę 101.220 zł) z terminem ich realizacji do 31 sierpnia br.. W wykonaniu na koniec m-ca czerwca występują dokonane za okres styczeń – czerwiec wypłaty stypendiów w formie gotówkowej.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 463.678 zł, wyk.209.332 zł.,( 35,6 %),

W dziale tym występują koszty związane z:

O      gospodarką ściekową i ochroną wód ………………….  plan 286.515 zł wyk. 124.000 zł (43,3%)

O      gospodarką odpadami - utrzymanie wysypiska śmieci (plantowanie śmieci i dozór wysypiska, opłaty za zanieczyszczenie środowiska ………………………… plan 54.180 zł, wyk. 24.677 zł (45,5 %).

O      oczyszczanie wsi ( wywóz śmieci z pojemników usytuowanych w miejscach publicznych, zbiórka śmieci z terenu gminy) ……………………………………...  plan 8.435 zł., wyk. 2.773 zł.,(32,9%),

O      oświetlenie ulic, placów i dróg oraz i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 99.548 zł., wyk. 52.844 zł (53,1%) w tym: zakup materiałów do montażu punktów oświetlenia ulicznego w Ślepcach - Krzesimowie 1.280 zł oraz do uruchomienia punktu oświetlenia przy ul. Parcela 432 zł. Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg wyniósł 35.989 zł, natomiast na pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych wydano w minionym okresie sprawozdawczym 15.143 zł.

O      pozostała działalność plan 15.000 zł, wyk. 5.039 zł (33,6 %), w tym: naprawa przystanku w Sidłowie 841 zł, wykaszanie trawy w sołectwach (paliwo, oleje, żyłka tnąca, naprawa kosiarki 629 zł., zabranie przez ANIMALS bezdomnych, wałęsających się psów 2.750 zł..

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 392.380 zł., wyk. 87.038 zł., (22,2 %)

O      Biblioteka gminnaplan 52.868 zł., wyk. 19.188 zł., (36,3%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 13.201 zł., zakup książek do księgozbioru 3.864 zł.,

O      Domy kultury i świetlice wiejskie  plan 305.812 zł., wyk. 67.849 zł ( 38,2%) , w tym:

-          wynagrodzenia i pochodne ……………………………………………………………….  21.581 zł.,

-          podróże służbowe …………………………………………………………………………… 562 zł.,

-          wynagrodzenia z tyt.: umów-zlecenia instruktorów śpiewu i plastyki, kółka teatralnego, świetlicowych oraz opraw muzycznych zabaw …………………………………………………………… 13.318 zł.,

-          materiały remontowe do świetlic Słowieńsko, Krzecko, Mysłowice ……………………….   4.621 zł,

-          zakup artykułów do pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich (papier, kredki, farby  zabawki, gry...)oraz środków czystości,  …………………………………………………………………………. 6.097 zł

-          wyposażenie do domu kultury (patelnia, garnki, rondle, sztućce oraz głośniki - tuba, wzmacniacz, mikrofony, odkurzacz. flagi ...) ……………………………………………………………..  3.659 zł,

-          wydatki na organizację imprez i konkursów oraz Pleneru Plastycznego, konkursu piosenek „Wygraj sukces”, turnieju brydżowego, strzeleckiego i szachowego, ........................................................... 3.688 zł.,

-          zakup energii (świetlice wiejskie, dom kultury) ……………………………………………    6.695

-          zakup usług pozostałych: dostawa wody, wywóz ścieków, usługi teleinformatyczne, transportowe, wywoływanie zdjęć, szkolenia, naprawy…………………………………………………… 7.602 zł

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 678.656 zł., wyk. 37.330 zł., ( 99,8 %)

 

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie, które ponoszone są głównie na finansowanie występów drużyn piłkarskich w lidze okręgowej seniorów, juniorów, młodzików i żaków i utrzymanie stadionu oraz na pozostałe dyscypliny sportowe, do których należą: tenis stołowy, szachy, brydż sportowy,  strzelectwo i wędkarstwo. 

 

            W 2005 r. wydatki dot.: dyscyplin piłka nożna i tenis stołowy realizowane są przez wykonujące to zadanie stowarzyszenie GLKS „Pomorzanin”, któremu przekazano dotacje w kwocie 24.600 zł. Organizacja ta, zgodnie z umową winna przedłożyć sprawozdanie ze sposobu wykonania umowy i wykorzystania dotacji do dnia 15 lipca 2005 r. Wobec faktu, że sprawozdanie takie nie wpłynęło do Urzędu Gminy, wstrzymane zostało dalsze finansowanie, do czasu spełnienia omawianego wymogu.

 

 

W zakresie zadań kultury fizycznej realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano środki w wysokości 7.162 zł na: wynagrodzenie instruktora tenisa stołowego, współfinansowanie turniejów szachowego i tenisa stołowego oraz zawody wędkarskie organizowane w gminie Sławoborze.

Na utrzymanie stadionu w Sławoborzu oraz boisk w sołectwach tj. przygotowanie boisk do rozgrywek i imprez sportowo-rekreacyjnych: zakup kosiarki i paliwa do kosiarki, wałowanie boiska w Sławoborzu, koszenie i wałowanie boisk w sołectwach, zakup materiałów do napraw bieżących wydano 1.857 zł.

 

V. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

 

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 637.330 zł, którą wykorzystano w kwocie 606.163 zł, tj. 95,1 % otrzymanych środków. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2005 r. przedstawia załącznik nr 7.

 

Zdania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Gminy, to:

-          Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych …………… 22.489 zł,

-          Aktualizacja spisów wyborców ……………………………………………………………….. 205 zł,

-          Obrona narodowa …………………………………………………………………………..  410  zł,

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej z zakresu opieki społecznej, do których należą:

-          opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …………………………………………………………………………………  4.464 zł,

-          zasiłki i pomoc w naturze ………………………………………………………………… 47.758 zł,

-          świadczenia rodzinne ……………………………………………………………………. 530.837 zł.

Szczegółowe informacje z zakresu pomocy społeczne znajdują się w sprawozdaniu opisowym sporządzonym przez GOPS, załączonym do niniejszego sprawozdania.

 

VI. Realizacja inwestycji

 

Poniesione wydatki inwestycyjne w I półroczu 2005 dotyczyły:

 

-          Budowa hali sportowej przy szkole: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę, wykonanie I etapu budowy, nadzór inwestorski wg umowy 987.893 zł. Nakłady poniesione na tą inwestycję od początku realizacji do zakończenia I etapu budowy wyniosły 2.068.736 zł w tym ze środków MENIS 282.000 zł.

-          Modernizacja stadionu – w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Zachodniopomorskim w 2005 r.” Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego udzielił gminie Sławoborze pomocy finansowej w celu wykonania tego zadania w wysokości 8.000 zł. W I półroczu 2005 r. wydatkowano na zakup materiałów remontowych 2.130 zł.

-          Modernizacja oczyszczalni w Sławoborzu – realizacja obejmuje spłatę w wysokości netto 24.000 zł zobowiązania z tyt. zakupu i instalacji w 2004 r. urządzeń modyfikujących technologię oczyszczalni.

 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nie wystąpiły wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne planowane w budżecie na 2005 r. tj. zakup samochodu (busa) do przewozu osób niepełnosprawnych oraz programu wykonywanego przez ZMiG Dorzecza Parsęty pn.: Wrota Parsęty.

 

 

 

 

  Wójt Gminy

 

                                                                                              Oskar Smulski

 

 

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 15
STAN ZALEGŁOŚCI  W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.06..2005 r.
L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja  budżetowa Należności  (salda początkowe + przypisy        -odpisy Plan Wykonanie Wsk.            8 : 4 Stan na 31.06.2005 Skutki obniżenia górnych stawek podatków Kwota odroczeń i umorzeń   udzielonych przez gminę


Zaległości Nadpłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dochody z dzierżaw (grunty) 01095 § 075 2 918 2 000 1 998 32,9% 959 38    
3. Dochody z najmu i dzierżaw składników  70005 § 075 47 289 58 600 25 829 45,4% 21 461      
4. Wpływy ze sprzedaży mienia 70005 § 084 19 678 93 000 16 181 17,8% 3 497      
4a Wpływy z różnych rozliczeń 70005 § 851 900 000 900 000 464 499 48,4% 435 501      
5. Opłaty za użytkowanie wieczyste  70005 § 047 4 534 4 000 2 417 47,8% 2 169 52    
6. Opłata za dostawę wody 40002 § 083 130 589 154 400 64 010 52,7% 68 847 2 268    
7. Opłata za odprowadzanie ścieków 90001 § 083 77 666 75 600 33 906 56,3% 43 759      
8. Podatek dochod. od os. prawnych 75621 § 002 10 143 6 000 10 163 0,0% 0 19    
10. Podatek od środków transportowych os.praw. 75615 § 034 4 698 1 200 4 916 1,3% 63 281    
10a Podatek od środków transportowych os.fiz. 75616 § 034 20 248 13 800 4 103 80,9% 16 376 231    
11 Podatek rolny od os. prawnych 75615 § 032 121 509 100 000 92 252 24,1% 29 257      
11a Podatek rolny od osób fizycznych 75616 § 032 104 916 198 000 51 174 51,4% 53 922 180   6 919
12. Podatek leśny od osób prawnych 75615 § 033 72 388 137 000 72 358 0,0% 30      
12a Podatek leśny od osób fizycznych 75616 § 033 3 803 4 000 1 854 51,4% 1 953 4    
13. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 75615 § 031 528 254 917 000 519 402 1,7% 8 938 76 70 877  
13a Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 75616 § 031 230 818 173 000 112 477 51,3% 118 517 176 124 234 822
14. Wpływy z karty podatkowej 75601 § 035 5 873 10 000 5 170 12,2% 717 14    
15. podatek od spadków i darowizn 75616 § 036 1 811 1 000 1 811 0,0% 0      
16. Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.fiz.  75615 § 050 72 21 000 72 0,0% 0      
16a Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.pr. 75615 § 050 10 920 15 000 11 141 0,9% 99 319    
17. wpływy z usług (składowanie odpadów) 90002 § 083 56 244 72 000 54 960 2,3% 1 284      
18. Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat § 0910 159 093 18 000 2 831 99,5% 158 251      
19. Pozostałe odsetki § 0920 9 860 4 800 4 383 81,7% 8 059      
               
   
  R A Z E M   2 523 324 2 979 400 1 557 907 38,6% 973 659 3 658 195 111 7 741

 

                                                                                                                                                    Załącznik Nr 16

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W TRAKCIE WYKONANIA BUDŻETU  W I PÓŁROCZU 2005 R.
DOCHODY      (-) zmniejszenia                zwiększenia Plan po zmianach
Dział Plan wg uchwały Zarz.Wójta Gm Nr 10/05 z dn. 31.003.2005 Zarz.Wójta Gm. nr 13/05 z dn. 20.05.2005 Uchw.RG Nr XXVIII/158/05 z dn. 14.06.2005  Zarz.Wójta Gm. Nr 16-1/2005 z dn. 30.06.2005          
010 2 000                   2 000
400 156 900                   156 900
700 1 058 100                   1 058 100
710 3 400                   3 400
750 47 800                   47 800
751 669                   669
752 500                   500
754                      
756 2 435 706                   2 435 706
758 3 216 772                   3 216 772
801 480 800       2 600           483 400
852 1 378 000 77 900 62 296   36 061           1 554 257
854 33 600 187 606                 221 206
900 82 600     70 000  
        152 600
921       1 700             1 700
926       8 000             8 000
 
                   
                       
R-m 8 896 847 265 506 62 296 79 700 38 661           9 343 010
WYDATKI      (-) zmniejszenia                zwiększenia    Plan     po        zmianach
Dział Plan wg uchwały Zarz.Wójta Gm Nr 10/05 z dn. 31.003.2005 Zarz.Wójta Gm. Nr 13/05 z dn. 20.05.2005 Uchw.RG Nr XXVIII/158/05 z dn. 14.06.2005  Zarz.Wójta Gm. Nr 16-1/2005 z dn. 30.06.2005          
010 69 960     9 760             79 720
400 221 274                   221 274
600 69 300                   69 300
700 25 000                   25 000
710 157 900                   157 900
750 1 148 207     25 440             1 173 647
751 669                   669
752 500                   500
754 98 582                   98 582
756 14 000                   14 000
757 50 000                   50 000
758 2 000              
  2 000
801 5 586 673     16 760 -7 400           5 596 033
851 37 800     9 200             47 000
852 2 027 347   62 296   36 061           2 125 704
854 155 289 187 606     10 000           352 895
900 463 678                   463 678
921 392 380                   392 380
926 66 950     8 000             74 950
Razem 10 587 509 187 606 62 296 69 160 38 661           10 945 232


                                    Załącznik nr 3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETU GMINY SŁAWOBORZE 


z opłat za wydawanie zezwolnia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 
w I pólroczu 2005 r.


I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowejDział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Wsk.


756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostel nie posiadajacych osobowości prawnej 37 800 29 879 79,0%


  75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 37 800 29 879 79,0%


RAZEM     37 800 29 879 79,0%
II. Wg źródełDochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 37 800 29 879 79,0%


RAZEM 37 800 29 879 79,0%
                                                                                                                                                    Załącznik Nr 4
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE 


związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
w I pólroczu 2005 r.


Dział §  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmiananch Wykonanie  Wsk.


1 2 3 4 5 6


750   Administracja publiczna 45 300 22 650 50,0%


  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej 45 300 22 650 50,0%


751   Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 669 336 50,2%


  2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 669 336 50,2%


752   Obrona narodowa 500 500 100,0%


  2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 500 500 100,0%


852   Opieka społeczna 1 190 303 613 844 51,6%


  2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 1 190 303 613 844 51,6%


           


           


    RAZEM 1 236 772 637 330 51,5%


 

związane z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005 r.

          Wskaźnik      5:4   z tego:        
    Nazwa podziałki Plan Wykonanie   Wydatki bieżące        
    klasyfikacji wydatków w
w tym:       Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po I półroczu Ogółem Wynagrodzenia   Wydatki na Wydatki z tyt.  
      zmianach 2005
i pochodne od Dotacje obsługę poręczeń i majatkowe
       

wynagrodzeń   długu gwarancji  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010   Rolnictwo i łowiectwo 79 720 4 561 5,7% 4 561         0
  01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 73 760 4 414 6,0% 4 414         0
  01030 Izby rolnicze 5 960 147 2,5% 147          
                       
400   Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 221 274 87 220 39,4% 87 220 32 487       0
  40002 Zaopatrzenie w wodę 221 274 87 220 39,4% 87 220 32 487       0
600   Transport i łączność 69 300 25 221 36,4% 25 221 4 230        
  60016 Drogi publiczne gminne 69 300 25 221 36,4% 25 221 4 230        
700   Gospodarka mieszkaniowa 25 000 9 272 37,1% 9 272          
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000 9 272 37,1% 9 272          
                       
710   Działalność usługowa 157 900 19 336 12,2% 19 336          
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 134 000 17 836 13,3% 17 836          
  71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 8 000 362 4,5% 362          
  71035 Cmentarze 15 900 1 138 7,2% 1 138          
   
                 
                       
750   Administracja publiczna 1 128 347 585 397 51,9% 585 397 413 211       0
  75011 Urzędy wojewódzkie 10 666 2 442 22,9% 2 442 1 854        
  75022 Rady gmin 76 010 36 028 47,4% 36 028          
  75023 Urzędy gmin 933 477 476 613 51,1% 476 613 358 779       0
  75095 Pozostała działalność 108 194 70 314 65,0% 70 314 52 578        
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  
                       
752   Obrona narodowa                  
  75212 Pozostałe wydatki obronne          
     
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 582 26 714 27,1% 26 714 10 296
    0
  75412 Ochotnicze straże pożarne 79 132 21 090 26,7% 21 090 5 748        
  75414 Obrona cywilna 15 450 5 624 36,4% 5 624 4 548        
  75495 Pozostała działalność 4 000   0,0%    
    0
                       
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 14 000 3 514 25,1% 3 514 2 003        
  75647 Pobór podatków 14 000 3 514 25,1% 3 514 2 003        
757   Obsługa długu publicznego 50 000 16 147 32,3% 16 147     16 147    
  75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 50 000 16 147 32,3% 16 147     16 147    
                       
801   Oświata i wychowanie 5 596 033 2 350 683 42,0% 1 362 790 1 066 225  
  987 893
  80101 Szkoły podstawowe 1 213 773 598 605 49,3% 598 605 561 312        
  80110 Gimnazja 474 021 323 416 68,2% 560 455 300 742        
  80103 Przedszkola przy szkołach podst. 7 000 6 913 98,8% 6 913 6 913        
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 175 686 78 317 44,6% 78 317 9 427        
  80114 Zespołyekonomiczno-administracyjne szkół 616 846 330 983 53,7% 330 983 187 831        
  80146 Dokształacanie i doskolanenie nauczycieli 13 000 5 648 43,4% 5 648          
  80195 Pozostała działalność 3 095 707 1 006 801 32,5% 18 908
      987 893
851   Ochrona zdrowia 47 000 21 230 45,2% 21 230 752 10 750      
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 000 21 230 45,2% 21 230 752 10 750      
852   Pomoc społeczna 935 401 445 461 47,6% 445 461 138 484       0
  85212 Zasiłki rodzinne                  
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                  
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 394 054 197 633 50,2% 197 633          
  85215 Dodatki mieszkaniowe 106 500 47 492 44,6% 47 492          
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 306 847 159 952 52,1% 159 952 138 484      
  85295 Pozostała działaność 128 000 40 384 31,6% 40 384          
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 352 895 120 253 34,1% 120 253 44 353        
  85401 Świetlice szkolne 165 289 82 255 49,8% 82 255 44 353        
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 187 606 37 998 20,3% 37 998          
                       
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 463 678 209 329 45,1% 185 329 55 113       24 000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 286 515 123 999 43,3% 99 999 40 356       24 000
  90002 Gospodarka odpadami 54 180 24 676 45,5% 24 676 14 607        
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 435 2 771 32,9% 2 771 150        
  90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 99 548 52 844 53,1% 52 844          
  90095 Pozostała działaność 15 000 5 039 33,6% 5 039          
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 392 380 87 040 22,2% 87 040 48 101        
  92109 Domy kultury, świetlice i kluby 305 812 67 851 22,2% 67 851 34 900      
  92116 Biblioteki 52 868 19 189 36,3% 19 189 13 201        
                       
  92195 Pozostała działalność 33 700 0 0,0% 0          
926   Kultura fizyczna i sport 74 950 35 749 47,7% 33 619 5 104 24 600     2 130
  92601 Obiekty kultury fizycznej 18 000 3 987 22,2% 1 857         2 130
  92605 Zadania w zakresie kultury fiztcznej i sportu 56 950 31 762 55,8% 31 762 5 104 24 600      
    RAZEM 9 708 460 4 048 022 41,7% 3 033 999 1 820 359 35 350 16 147   1 014 023
                                                                                           Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  Rady Gminy Sławoborze                                                                                                                                                        Załacznik nr 7

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 

w I półroczu 2005 r.
            z tego:          
    Nazwa podziałki Plan
    Wydatki bieżące        
    klasyfikacji wydatków Wykonanie Wskaźnik   w tym:       Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po
  Ogółem Wynagrodzenia   Wydatki na Wydatki z tyt.  
      zmianach
05:04   i pochodne od Dotacje obsługę poręczeń i majatkowe
       
    wynagrodzeń   długu gwarancji  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750   Administracja publiczna 45 300 22 489 0 22 489 21 006        
  75011 Urzędy wojewódzkie 45 300 22 489 49,6% 22 489 21 006        
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 669 205 30,6% 205          
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy  669 205 30,6% 205          
752   Obrona narodowa 500 410 82,0% 410          
  75212 Pozostałe wydatki obronne 500 410 82,0% 410          
852   Opieka Społeczna 1 190 303 583 059 49,0% 583 059 22 542       0
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 1 081 000 530 837 49,1% 530 837 18 078        
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 000 4 464 34,3% 4 464 4 464        
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze 96 303 47 758 49,6% 47 758          
                       
                       
                       
                       
 
         
       
    RAZEM 1 236 772 606 163 49,0% 606 163 43 548       0
                                                                                            Załącznik Nr 8 do uchwały Nr  Rady Gminy Sławoborze                                                                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 8
                                                                                            z dnia 
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
GMINNEGO ROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w  I półroczu 2005 r.
            z tego:          
    Nazwa podziałki Plan Wykonanie Wskaźnik Wydatki bieżące          
    klasyfikacji