Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 168

Uchwała Nr XXIX/168/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 14 lipca 2005 roku

 

w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku gminnym

w Lepinie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
(Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala
co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłaty za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Lepinie

w następujących wysokościach:

A. Odpady komunalne:

1. 12 za 1 m3

2.  Samochody ciężarowe i przyczepy ciągnikowe:

a/ do 2 ton ............................. 30,00 zł

b/ od 2 do 4 ton ....................  45,00 zł

c/ od 6 do 8 ton ....................  90,00 zł

      3. Wóz konny ..........................  15,00 zł

      4. Samochód śmieciarka:

a/ zwykły zł/ m3 ...................  20,00 zł

b/ ze zgniotem zł/Mg ( wg kwitu wagowego ) ...........  90,00 zł

             B. Inne odpady:

1.   Gleby i gruzu .......................  20,00 zł/Mg

 

§ 2

1. Dla innych odpadów dla których składowanie jest dozwolone na składowisku w Lepinie

    ustala się stawkę minimalną w wysokości 90,00 zł/Mg.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia stawek opłat za inne odpady nie wymienione
    w § 1 pkt A i B, których składowanie jest dozwolone z zastrzeżeniem punktu 1.

 

§ 3

Nie podlegają opłacie składowane odpady pochodzące z:

1. Realizowanych akcji proekologicznych/ np. Sprzątanie Świata/.

2. Porządkowanie miejsc publicznych przez młodzież szkolną.

 

§ 4

Zwalnia się z opłaty za składowanie odpadów mieszkańców gminy Sławoborze, którzy wytworzone w swoim gospodarstwie odpady w ilości do 1 m3 miesięcznie wywiozą na składowisko w Lepinie własnym transportem.

 

§ 5

Wprowadza się zakaz przyjmowania odpadów komunalnych na gminne wysypisko

w Lepinie wytworzonych poza terenem gminy.

 

-2-

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

Traci moc uchwała nr X/73/2003 z dnia 26 listopada 2003.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 9

Treść uchwały zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Sołectw, z dniem wejścia w życie uchwały.